Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Økonomiudvalgets mødeplan for 2018

Se alle bilag
Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2018. Godkendelsen sker med forbehold for endelig godkendelse i det nye Økonomiudvalg i næste valgperiode.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiudvalget - med forbehold for endelig godkendelse på det første møde i Økonomiudvalget i næste valgperiode - godkender forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2018, som beskrevet i afsnittet "Løsning" nedenfor.

Problemstilling

Det følger af § 20, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017), at Økonomiudvalget for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Der blev i forbindelse med behandlingen af Økonomiudvalgets mødeplan for 2017 (den 27. september 2016), Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan for 2017 (den 3. oktober 2016) og Borgerrepræsentationens mødeplan for 2017 (den 13. oktober 2016) afgivet følgende enslydende protokolbemærkning:

”Det forudsættes, at plan- og bevillingssager behandles i et fast track, så sagerne kun undtagelsesvis er mere end fire uger fra behandling i fagudvalg til behandling i Borgerrepræsentationen.”

Som følge af protokolbemærkningen drøftede gruppeformandskredsen på sit møde den 18. november 2016 præmisserne for mødeplanlægning i relation til Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1. Gruppeformandskredsen afgav i den forbindelse følgende protokolbemærkning, hvor de pålagde Økonomiforvaltningen:

"at udarbejde udkast til en samlet mødeplan for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget samt i den forbindelse angive mulige placeringer af fagudvalgsmøder.

I arbejdet skal der tages højde for de i indstillingen skitserede præmisser dog således, at sekretariatet kan fravige præmisserne i det omfang, det ikke er muligt at indfri servicemåltallet på 4 uger fra behandling i fagudvalget til behandling i Borgerrepræsentationen ved plan- og bevillingssager.

Gruppeformandskredsen vil få forelagt udkastet på dets møde i gruppeformandskredsen den 28. april 2017. Det skal af udkastet fremgå, hvis det har været nødvendigt at fravige de i indstillingen skitserede præmisser."

På denne baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til mødeplan for 2018, som har været i høring i forvaltningerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen havde som eneste forvaltning specifikke ønsker til ændringer til mødeplanen. Disse ønsker og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil fremgår af indstillingen om "Drøftelse af mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder", som gruppeformandskredsen drøftede på sit møde den 5. maj 2017, jf. bilag 2. Gruppeformandskredsen havde ingen bemærkninger hertil.

I forhold til den mødeplan, som gruppeformandskredsen blev forelagt, er der af hensyn til budget- og regnskabsprocessen i nærværende mødeplan tilføjet nogle ekstra Økonomiudvalgsmøder.

Til brug for Økonomiudvalgets stillingtagen hertil fremgår forslag til mødedatoer for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2018 i afsnittet "Løsning" nedenfor.

Møderne i Økonomiudvalget finder sted tirsdage i tidsrummet kl. 15.00-18.00 og afholdes i udvalgsværelse F på 2. sal på Københavns Rådhus.

I forbindelse med afholdelse af f.eks. budgetseminar afholdes Økonomiudvalgets møde et andet sted end på Københavns Rådhus. Dette bliver oplyst særskilt.

Løsning

Det foreslås, at Økonomiudvalget for kalenderåret 2018 træffer beslutning om følgende ordinære mødedatoer:

1. halvår 2018      

2. halvår 2018

Dato

Uge nr.

Bemærkning 

Dato

Uge nr.

Bemærkning

 9. januar

2

 

14. august

33

CSO

 23.-24. januar  

4

Budgetseminar      

21.-22. august 

34

Budgetseminar

 20. februar

8

 

28. august

35            

Handicaprådet   

 13. marts

11

 

11. september    

37

 

 10. april

15

 

25. september

39

 

 24. april

17

 

2. oktober

40

 

 8. maj

19

 

23. oktober

43

 

 22. maj

21

 

13. november

46

 

 12. juni

24            

 

20. november

47

 

 

 

 

4. december

49

 

 

 

 

11. december

50

 

Bilag 3 skitserer processen for møderne i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen samt foreslår placering af fagudvalgenes møder i de hvide blokke.

 

Øvrige møder med faste samarbejdspartnere:

Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af ovenstående forslag til ordinære mødeplan i 2018, vil der endvidere blive aftalt følgende fællesmøder:

14. august 2018, kl. 15.00 - 16.00: Fællesmøde mellem Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) og Økonomiudvalget.

28. august 2018, kl. 15.00 - 16.00: Fællesmøde mellem Handicaprådet og Økonomiudvalget.

I øvrigt bemærkes følgende datoer:

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 11.-12. januar 2018.

KL Topmøde 8.-9. marts 2018.

Folkemødet 14.-17. juni 2018.

Økonomi

Udgifter til afholdelse af møder og budgetseminarer afholdes inden for Økonomiudvalgets egen budgetramme.

Videre proces

Såfremt den aktuelle mødeplan godkendes af Økonomiudvalget, vil forslag til mødekalender 2018 forelægges det nye Økonomiudvalg til endelig godkendelse på første ordinære møde i den nye samling. Det forventes at blive den 9. januar 2018.

Godkendes mødeplanen for 2018 af Økonomiudvalget, vil Økonomiforvaltningen orientere forvaltningerne herom og offentliggøre den på Københavns Kommunes hjemmeside. 

Forslag til Borgerrepræsentationens mødeplan for 2018 forventes behandlet på mødet i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017.

 

Flemming Dubgaard Hansen

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Økonomiudvalgets mødeplan for 2018 (2017-0208303)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017              

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top