Søg
Mødedato: 10.12.2002, kl. 15:00

Etablering af en hurtigløbsbane for rulleskøjter bag Nørrebrohallen (Kultur- og Fritidsudvalget)

Etablering af en hurtigløbsbane for rulleskøjter bag Nørrebrohallen (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 10. december 2002

 

 


J.nr. ØU 326/2002

 

14. Etablering af en hurtigløbsbane for rulleskøjter bag Nørrebrohallen (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

[s1] Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2003 på 0,15 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 (tilskud til KI) til anlæggelse af en hurtigløbsbane for rulleskøjter. Bevillingen gives under forudsætning af, at der opnås medfinansiering på 1,00 mill. kr. fra Idrætspolitisk Idéprogram og 0,10 mill. kr. fra Nørrebro Park Kvarterløft

at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 50.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) til dækning af driftsudgiften i 2003

at den kassemæssige dækning for udgifterne anvises i 2003 med 200.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver (kulturprojekter)

at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at forøge Kultur- og Fritidsudvalgets ramme fra og med budget 2004 med 50.000 kr. (2002-prisniveau) til dækning af de forøgede driftsudgifter til hurtigløbsbanen bag Nørrebrohallen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2002

Følgende havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

·        Rune Funch Soltoft

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at 4. at-punkt udgår og driftsudgiften på 50.000 kr. afholdes indenfor den af Økonomiudvalget udmeldte budgetramme for 2004 og frem".

 

 

Økonomiudvalgets beslutning: [s2] Anbefalet.

 

 

[s3] Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

[s4] Det foreslås at etablere en hurtigløbsbane for rulleskøjter – placeret på et delvist uudnyttet areal bag Nørrebrohallen.

Forslaget er udviklet i et samarbejde mellem Vesterbro Rulleskøjte Klub, Idrætspolitisk Idéprogram, Nørrebro Park Kvarterløft, KI og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Baggrunden er, at forslaget om en speedbane under Bispeengbuen ikke kunne realiseres. Derfor har de nævnte parter arbejdet videre på at finde et egnet areal til placering af banen.

Hurtigløbsbanen etableres på arealet mellem bagsiden af Nørrebrohallen og den kommende cykel- og gangsti. På en del af arealet ligger der i forvejen en rullehockeybane. Ved at flytte rullehockeybanen få meter vil det være muligt at anlægge hurtigløbsbanen uden om hockeybanen. Det giver en betydelig bedre udnyttelse af arealet. Samtidig forventes en synergieffekt ved at placere to beslægtede aktiviteter inden for samme område.

Udgifterne til etablering af hurtigløbsbanen vil være 1,25 mill. kr. Heraf bidrager Idrætspolitisk Idéprogram med 1,0 mill. kr. og Nørrebro Park Kvarterløft med 100.000 kr. Driftsudgifterne i 2003 udgør 50.000 kr., som dækkes af den ansøgte driftsbevilling.

Den foreslåede finansiering på kontoen til kulturprojekter i 2003 er midlertidig, idet det forventes, at der i forbindelse med indstillingen om bevillingsoverførsler fra 2002 til 2003 findes endelig finansiering via uforbrugte budgetmidler dels med 100.000 kr. i  idræts- og kulturpuljen, dels med 100.000 kr. af 0,6 mill. kr., afsat til BKO-område ved Nørrebro.


 


 [s1]00108721DOC

 [s2]00110929DOC

 [s3]00110928DOC

 [s4]00108718DOC

Til top