Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Udmøntning af midler fra Megaeventpuljen til Denmark Grand Prix Copenhagen - SailGP 2022

Se alle bilag

SailGP Denmark har ansøgt Københavns Kommune om 6 mio. kr. i tilskud til planlægning og afvikling af Denmark Grand Prix Copenhagen - SailGP 2022 i Københavns Havn i 2022. Økonomiudvalget forelægges sagen med henblik på beslutning om udmøntning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at det godkendes, at der gives afslag på SailGP Denmarks ansøgning på 6 mio. kr. til planlægning og afvikling af Denmark Grand Prix Copenhagen - SailGP 2022,
  2. at det godkendes, at arrangøren tilbydes 2,7 mio. kr. til afvikling af eventen med henvisning til det oprindelig afsatte tilskud.

Problemstilling

SailGP Denmark har ansøgt Københavns Kommune om 6 mio. kr. i tilskud til afvikling af Denmark Grand Prix Copenhagen - SailGP 2022 i Københavns Havn d. 19.-20. august 2022. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Løsning

Økonomiforvaltningen vurderer, at eventen opfylder kriterierne for megaeventpuljen i forhold til det internationale aspekt og potentialet for at skabe blivende positive effekter for vækst- og erhvervsudviklingen i København. Økonomiforvaltningen vurderer imidlertid, at ansøgte tilskud på 6 mio. kr. ikke er proportionelt med værdiskabelsen forbundet med eventen. Derfor indstiller Økonomiforvaltningen, at der gives afslag på ansøgningen, men at arrangøren tilbydes et tilskud på 2,7 mio. kr. med henvisning til det oprindelige tilskud på 2,7 mio. kr., som arrangøren fik tildelt i 2020, hvor arrangøren oprindeligt søgte et tilskud på 6,12 mio. kr. Herefter kan arrangøren beslutte, hvorvidt der fortsat er interesse for at afholde eventen i København.

Om eventen
SailGP er et årligt tilbagevendende, international sejlsportsstævne med højteknologiske F50-katamaraner, som har en topfart på 100 km/t. Bådene dyster meget tæt på land, hvorfra tilskuere kan overvære eventen. SailGP har afholdt seks events i San Francisco, New York, Sydney, Marseille og Cowes. Ved eventuel afvikling i København i 2022, vil organisationen have afholdt yderligere 12-14 events, herunder SailGP i Aarhus i august 2021. Arrangøren beskriver eventen som sejlsportens Formel 1, men med væsentlig mindre miljømæssig belastning. Eventen arrangeres af det private selskab, SailGP Denmark, i samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub, som har erfaring med afvikling af flere internationale sejlsportsstævner. Eventen afvikles i Nordhavn ved krydstogtsmolen på Oceankaj og med teknisk område ved Skudehavnsvej.

Der sættes fokus på bæredygtighed i eventen, og der er indgået aftale med UNFCCC (FN’s klimakonvention) Sport for Climate Action, hvor målsætningen er en CO2-neutral event senest i 2025. Derudover vil arrangøren gennemføre INSPIRE-programmet, der er et koncept for aktivering af børn og unge med en målsætning om at øge interessen for sejlsporten, teknologi og bæredygtighed. Arrangøren forventer at involvere 20 folkeskoler, herunder 1000 skoleelever.

Oprindeligt fik Kongelig Dansk Yachtklub og SailGP Danmark et tilskud på 2,7 mio. kr. fra Megaeventpuljen til at afholde eventen i København i 2020. Grundet COVID-19 blev eventen udskudt til 2021. Det var imidlertid ikke muligt at reservere krydstogsterminalen i Nordhavn i 2021 på en dato, som passede ift. de øvrige værtsbyer for SailGP. SailGP blev derfor rykket til Aarhus. Arrangøren ønsker fortsat at afholde eventen i København og har derfor sendt en opdateret ansøgning til Megaeventpuljen.

Afledt værdiskabelse
Arrangøren forventer at eventen tiltrækker 10.000-15.000 besøgende om dagen. Wonderful Copenhagen vurderer, at den samlede turismeomsætning for eventen vil være 24,5 mio. kr. Det bemærkes, at Wonderful Copenhagen tager forbehold for, at udregningen baserer sig på et relativt lille datagrundlag grundet den begrænsede erfaring med eventen. Den direkte turismeomsætning udgøres primært af det store antal medarbejdere, der kommer til København i flere uger i forbindelse med eventen.

Økonomiforvaltningen bemærker, at eventen har potentiale for branding af København, da der ifølge arrangøren vil være tv- og pressedækning af eventen i 150 lande. Eventens format giver mulighed for at vise billeder fra København samt at profilere det unikke havnemiljø, som København brandes på internationalt. Økonomiforvaltningen bemærker imidlertid, at branding- og attraktionsværdien vil falde, når eventen har været afholdt i en anden dansk by året inden.

Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen d. 10. juni 2021, og vurderede, at eventen ikke er interessant i et kultur- og fritidspolitisk perspektiv. Beslutningen ligger i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af den forrige ansøgning om SailGP, hvor Økonomiudvalget besluttede at tildele eventen midler.

Københavns Kommunes Eventråds vurdering
Københavns Kommunes Eventråd behandlede i 2019 den oprindelige ansøgning til Megaeventpuljen, hvor der blev anbefalet en reducering af det ansøgte beløb på 6 mio. kr., og at eventen kunne afholdes et andet sted end i København. Derudover bemærkede rådet, at eventen havde interessante perspektiver for branding af byen samt et godt potentiale for aktivering i forhold til bæredygtighed.

Økonomi

Eventens økonomi
Arrangøren ansøgt om et tilskud på 6 mio. kr. til planlægning og afvikling af eventen. Udgiftsbudget er på 55 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 19 mio. kr. Arrangøren forventer at søge Sport Event Denmark om et tilskud, og derudover forventer arrangøren at få indtægter via sponsorater og billetsalg samt øvrigt salg. Hovedorganisationen SailGP afholder de resterende udgifter på budgettet, ca. 36 mio. kr.

Megaeventpuljen
Megaeventpuljen løber fra 2019-2022, og der blev afsat 12,5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt i 2020-2022 (i alt 57,5 mio. kr.). Såfremt der udmøntes 2,7 mio. kr. til eventen, vil der være 6,71 mio. kr. tilbage i Megaeventpuljen.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, orienterer Kultur- og Fritidsforvaltningen arrangøren om Økonomiudvalgets beslutning. Arrangøren tilbydes 2,7 mio. kr. til afholdelse af eventen i København, og hvis dette accepteres, udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen en tilskudsaftale koordineret med arrangøren og Økonomiforvaltningen.

Søren Hartmann Hede                 / Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 8: Udmøntning af midler fra Megaeventpuljen til Denmark Grand Prix Copenhagen - SailGP 2022 (2021-0163334)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

”at sagen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på, at forvaltningerne kan inddrage erfaringerne fra afviklingen af årets SailGP i Aarhus.”

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 10 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, F og O.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top