Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Sikker By Effektopfølgning 2021

Se alle bilag

Økonomiudvalget orienteres med indstillingen om den årlige effektopfølgning for de kriminalpræventive indsatser finansieret gennem Sikker By-budgetpakken. Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en Sikker By pakke til budgetforhandlingerne for 2022.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Effektopfølgning 2021 tages til efterretning,
  2. at det godkendes, at der udarbejdes en Sikker By pakke til budgetforhandlingerne for 2022, som indeholder budgetnotater for de bevillingsudløb på Sikker Bys område, som forvaltningerne ønsker at videreføre.

Problemstilling

Sikker By udarbejder årligt en indstilling med en vurdering af effekten af de kriminalpræventive indsatser i forvaltningerne, som indgår i samarbejdet under Sikker By strategi 2018-2021. Formålet er at give et samlet overblik over det kriminalpræventive arbejde i København samt at følge udviklingen af de enkelte kriminalpræventive indsatser. I denne indstilling fremlægges Effektopfølgningen 2021, som dækker perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Løsning

Effektopfølgningen indeholder en vurdering af målopfyldelsen for 25 indsatser under Sikker By strategien. Ansvaret for indsatserne ligger i de enkelte forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (fire indsatser), Socialforvaltningen (ti indsatser), Kultur- og Fritidsforvaltningen (en indsats), Teknik- og Miljøforvaltningen (to indsatser), Børne- og Ungdomsforvaltningen (en indsats) og Økonomiforvaltningen (syv indsatser).

Af de 25 afrapporteringer fremgår det, at de otte har haft en tilfredsstillende målopfyldelse (markeret grøn) og at 14 indsatser kun delvist opfylder deres egne succeskriterier (markeret gul). Flere indsatser har været særligt udfordret under Covid-19, grundet de restriktioner indsatserne har været underlagt. Disse restriktioner har medført, at flere aktiviteter hos indsatserne ikke har været mulige at gennemføre eller er blevet gennemført under svære vilkår. Dette præger årets effektopfølgning.

Indsatsen TV-overvågning har ikke succeskriterier, der kan følges op på. Indsatserne Københavnerteamet (Socialforvaltningen) og Specialenheden (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) kan ikke vurderes i år, da resultater fra 2020 benyttes som baseline for næste års afrapportering.

Tabel 1: Overblik over indsatsernes målindfrielse 2020

Indsats

Forvaltning

Målopfyldelse

PRIMÆR FOREBYGGELSE

FerieCamp

KFF

4/6

Bydækkende studie- og fritidsjobindsats

BIF

0/1

TV-overvågning

ØKF

Ikke relevant

SEKUNDÆR FOREBYGGELSE

Den selvejede institution Sjakkets aktivitetscenter

SOF

12/12

Københavnerteamet

SOF

Kan ikke vurderes i år

Ny Start

SOF

2/3

Green Teams Driftssamarbejder

TMF

0/1

Green Teams Beskæftigelse

TMF

1/2

Din Betjent

ØKF

1/3

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

ØKF

4/6

Fokus på forebyggelse af ekstremisme

BIF

3/5

TERTIÆR FOREBYGGELSE

18+ enheden

SOF

3/5

Spydspidsen

SOF

4/4

SSP+

SOF

3/3

Den korte snor

SOF

5/7

Nexus

SOF

3/5

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

SOF

3/3

Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse (BUAGL)

BIF

3/3

Styrket aktiveringsindsats til ledige med bande- eller rockerrelationer (Specialenheden)

BIF

Kan ikke vurderes i år

Mentorprojekt STRØM

BUF

1/4

OMRÅDEBASEREDE INDSATSER

Amager Partnerskab

ØKF

2/2

Tryghedspartnerskabet Folehaven

ØKF

4/6

Tingbjerg-Husum Partnerskab

ØKF

1/1

Tryghed Sydhavn/SydhavnsCompagniet

ØKF

4/4

All in

SOF

6/7

 

KFF = Kultur- og Fritidsforvaltningen
BIF = Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
ØKF = Økonomiforvaltningen
SOF = Socialforvaltningen
TMF = Teknik- og Miljøforvaltningen
BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen

 

Farvemarkeringen af indsatserne i tabel 1 afspejler, i hvilken grad indsatserne lever op til de succeskriterier, de selv har opstillet. Grøn markeres ved en fuldstændig indfrielse af indsatsens mål, gul markeres ved en delvis indfrielse, mens rød markeres ved en mangelfuld målindfrielse. Det bemærkes i den forbindelse, at gule og røde markeringer også kan indikere, at en indsats har opstillet meget ambitiøse mål. I årets effektopfølgning er ingen indsatser markeret røde, bl.a. fordi der er taget særlige hensyn pga. covid-19 og restriktionernes påvirkning på indsatsernes mulighed for at udføre aktiviteter.

I tabellen er indsatserne opdelt i fire forebyggelsesniveauer. Det primære niveau er indsatser målrettet alle børn og unge, som sigter på bred kriminalitetsforebyggelse. Det sekundære niveau er rettet mod kriminalitetstruede unge, mens den tertiære er indsatser for unge, der allerede har begået kriminalitet. Endelig sætter de områdebaserede indsatser bredt ind med flere indsatser i byområder, som oplever særlige udfordringer.

Årets effektopfølgning

I bilag 1 ses en uddybende oversigt over indsatsernes målopfyldelse for 2020 med bemærkninger fra Sikker By. I bilag 2 findes indsatsernes samlede afrapporteringsskemaer, som danner grundlag for kategoriseringerne i bilag 1, samt en beskrivelse af delaktiviteter, målgruppe, forebyggelseskategori, opstartssår, budget og geografisk placering.

Ligesom tidligere år er afrapporteringen udbygget med datapakker for de indsatser, som registrerer cpr-numre for deres brugere. Datapakkerne er udviklet i et samarbejde mellem indsatserne, Sikker By og Økonomiforvaltningens Tværgående Analyseenhed. De indeholder baggrundsdata for indsatsernes brugere samt data for tilbagefald til kriminalitet og brobygning til uddannelse/beskæftigelse. Tallene fra datapakkerne er indarbejdet i indsatsernes afrapporteringer, hvor det er vurderet relevant. Datapakkerne for Effektopfølgning 2021 indeholder data fra før 2020, hvilket er noteret ved de enkelte indsatsers afrapportering.

De indsatser, som ikke registrerer cpr-numre for deres brugere, og derfor ikke kan supplere deres afrapportering med datapakkerne, udfylder i stedet et effektskema, som ud fra fire parametre vurderer indsatsens potentiale for effekt. De fire parametre er: 1. Påvirkning af risiko- og beskyttelsesfaktorer, 2. Anvendelse af virkningsfulde tilgange, 3. Indsatsens vidensgrundlag og 4. Samarbejdets bredde.

Årets budgetudløb

En række indsatser, som tidligere er finansieret via Sikker By-budgetpakker, har budgetudløb i 2021. De indsatser som forvaltningerne ønsker at videreføre, fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Oversigt over indsatser med budgetudløb i 2021 (1.000 kr.)

Udvalg/Indsats

2022

2023

2024

2025

Økonomiudvalget

 

 

 

 

Sikker By akutpulje – anlæg

500

 

 

 

I alt Økonomiudvalget

500

 

 

 

Socialudvalget

 

 

 

 

Sikker By: All in i udsatte boligområder

770

770

770

770

Sikker By: Opnormering af Københavnerteamet

2.910

2.910

2.910

2.910

Sikker By: 18+ Centrene på Nørrebro

8.800

8.800

8.800

8.800

Sikker By: Den Korte Snor

4.760

4.760

4.760

4.760

Sikker By: EKI - Exit KK

3.490

3.490

8.100

8.100

Sikker By: Sjakket

530

530

530

530

I alt Socialudvalget

21.260

21.260

21.260

21.260

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

 

 

 

Bydækkende studie- og fritidsjobsindsats

6.150

6.150

6.150

6.150

I alt Beskæftigelse og integrationsudvalget

6.150

6.150

6.150

6.150

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

FerieCamp (Sydhavnen, Bellahøj og Amager øst)

2.250

2.250

2.250

2.218

Børne- og Ungekulturpiloterne

540

540

540

528

Kontingentstøtte til udsatte børn/unge

2.610

2.410

2.410

2.271

Fritidsguiderne i KBH

2.100

1.810

1.810

1.584

Sociale Partnerskaber med udvalgte

folkeoplysende foreninger

2.570

2.570

2.570

2.324

I alt Kultur- og Fritidsudvalget

8.925

8.925

8.925

8.925

Samlet - ex. overførsler

37.980

36.990

41.600

41.600

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har budgetudløb på indsatsen God Løsladelse (BUAGL), men har ikke ønsket, at den videreføres og dermed indgå i Sikker By budgetpakken for 2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Med udgangspunkt i indsatsernes målopfyldelse vil Sikker Bys styregruppe, i samarbejde med de enkelte indsatser, vurdere, hvorvidt der er behov for en revidering af indsatsernes arbejde og/eller succeskriterier.

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil Økonomiforvaltningen udarbejde en Sikker By pakke til forhandlingerne om budget 2022, som indeholder de Sikker By relevante bevillingsudløb, som forvaltningerne ønsker at videreføre. 

 

Søren Hartmann Hede              /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Sikker By Effektopfølgning 2021 (2021-0120145)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Indstillingens 1.at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2.at-punkt blev godkendt med 10 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, og F.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V og O.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi mener generelt, at det er et skråplan, at kommunen skal betale for at underholde børn og unge for at få den til at lade være at lave kriminalitet.”

Til top