Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Afrapportering på Sikker By strategien 2021

Se alle bilag

Økonomiudvalget orienteres årligt om status på målene og principperne i Sikker By strategien for 2018-2021. I 2021 er ét ud af strategiens seks mål nået.

Afrapporteringen ledsages af en faglig vurdering af udviklingen i kriminalitet og tryghed det seneste år fra hhv. Københavns Politi og SSP København. Overordnet beskriver politiet og SSP, at trygheden i Københavns Kommune er høj, kriminaliteten faldet, og at der aktuelt er forholdsvist roligt i ungemiljøerne i København. Både SSP og Københavns Politi nævner den særlige udfordring, der har været i 2020 med forsamlinger af mennesker i byens rum.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at status på mål i Sikker By strategi 2018-2021 tages til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Sikker By strategi 2018-2021 den 1. marts 2018 blev det besluttet, at Økonomiudvalget en gang årligt skal forelægges en afrapportering på strategiens principper og mål. Afrapporteringen ledsages af en faglig vurdering af udviklingen i kriminalitet og tryghed det seneste år fra hhv. Københavns Politi og SSP København.

Løsning

Sikker By strategien er gældende for perioden 2018-2021, og det er sidste gang, der gøres status på principperne og målene.

Status på Sikker By strategiens principper

Formålet med Sikker By strategien er at sikre, at alle dele af kommunen, i samarbejde med politiet, trækker i samme retning, når det kommer til at forebygge kriminalitet og øge tryghed i København. Det sker ud fra Sikker By strategiens seks principper. I strategien fremgår det, at alle fagudvalg er forpligtet til at arbejde for at styrke og udvikle indsatsen på området på baggrund af principperne. Der arbejdes på tværs af forvaltningerne med indsatser under alle seks principper. I bilag 3 fremgår en række eksempler herpå.

Status på Sikker By strategiens mål

Strategiens mål er at skabe en tryg by med mindre kriminalitet. Dette følges via to overordnede mål (1-2) og fire delmål (A-D). I 2021 er et ud af de seks mål nået. Nedenfor følger status for de enkelte mål i strategien.


Tabel 1: Opfølgning på målene i Sikker By strategi 2018-2021

Mål

Indikator

Baseline

Status 2021

Målop-

fyldelse

1) Øget tryghed

Andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, skal falde kontinuerligt, så den i 2021 ikke overstiger 5 %.

9 % i 2017

 

I 2021 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag.

Målet er ikke nået.

2) Mindre kriminalitet

Antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere i København skal falde kontinuerligt, så andelen i 2021 ikke overstiger 72 pr. 1000 indbyggere.

82,7 pr. 1000 indbyggere i 2016.

 

I 2020 blev der i København foretaget 37,9 anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Målet er nået.

A) Færre københavnske unge begår kriminalitet

Andelen af unge københavnere mellem 15 og 17 år, som sigtes for overtrædelse af straffeloven, skal falde kontinuerligt og i 2021 nærme sig gennemsnittet for de øvrige store byer i Danmark.

2,8 % i København i 2016, mens andelen var 2,0% i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Andelen af unge mellem 15-17 år i København, som sigtes for overtrædelse af straffeloven, udgør 3 % i 2020. Andelen er fortsat højere end gennemsnittet for de øvrige fire store byer, som er på 1,8 % i 2020. Københavnerniveauet har dermed ikke nærmet sig gennemsnittet for de øvrige store byer sammenlignet med 2016.

 

Københavns Politi har i forbindelse med udarbejdelsen af en analyse af kriminalitetsudviklingen for de 10-14-årige bemærket, at for de 15-17-årige udgjorde databedrageri/økonomisk kriminalitet næsten halvdelen af samtlige sigtelser for overtrædelse af straffelovgivningen. I 2019 udgjorde samme sagskategorier knap en femtedel.

Målet er ikke nået.

B) Færre unge mellem 18 og 25 år begår alvorlig eller personfarlig kriminalitet

 

Andelen af københavnere mellem 18 og 25 år, som sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, skal falde kontinuerligt og i 2021 nærme sig gennemsnittet for de øvrige store byer i Danmark.

1,7 % i København i 2016, mens andelen var 1,6 % i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg i 2016.

 

Andelen af københavnere mellem 18-25 år, som sigtes for alvorlig eller personfarlige kriminalitet, er i 2020 på 2,1 %. Gennemsnittet for Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg er 1,7 % i 2020. Dermed er kriminalitetsniveauet i København højere end i 2016, og det har ikke nærmet sig gennemsnittet af de øvrige fire store byer i Danmark.

Målet er ikke nået.

C) Færre bandemedlemmer i København

 

Københavns Politi vurderer, at situationen i bandemiljøet udvikler sig i en positiv retning, og frem mod 2021 sker der et gradvist fald i antallet af registrerede rockere- og bandemedlemmer i København.

 

290 registrerede rockere og bandemedlemmer i Københavns Politikreds ved udgangen af 1. kvartal 2017.

Ifølge Københavns Politi var antallet af registrerede rocker- og bandemedlemmer i Københavns politikreds 313 pr. 26. april 2021.

 

Det er politikredsens opfattelse, at stigningen ikke skyldes en større tilgang til rocker- og bandemiljøet, men snarere, at personer, som tidligere alene havde en tilknytning til en gruppering, er blevet vurderet som værende en egentlig del af denne gruppering, og at enkelte løsere netværk er blevet vurderet som værende egentlige grupperinger.

Målet er ikke nået.

D) I 2021 er der ingen bydele med mere end 10 % utrygge borgere.

I 2021 er der ingen bydele med mere end 10 % utrygge borgere.

5 bydele med mere end 10 % utrygge borgere i 2017.

4 ud af 13 bydele har i 2020 mere end 10 % utrygge, heraf har to bydele 11% utrygge.

Målet er ikke nået.

 

Det bemærkes, at der tidligere blev anvendt tal fra Justitsministeriet, men siden 2019 er data i stedet leveret af Danmarks Statistik. Justitsministeriet og Danmarks Statistik anvender forskellige opgørelsesmetoder. Baseline er derfor tilpasset data fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik oplyste i 2021, at de i år har opdaget en fejl i det datatræk, de leverede i 2020. Resultaterne så derfor mere positive ud for delmål ”B” end de gør i år, hvor korrekt data er anvendt.

Det bemærkes yderligere, at definitionen af personfarlig kriminalitet er blevet ændret, så den passer med Rigspolitiets definition. Ændringerne er ført tilbage i tid, så også baseline for 2016 er ændret.

Faglige vurderinger fra Københavns Politi og SSP

Københavns Politi oplyser jf. bilag 1:

 • Anmeldelser vedr. straffelovsovertrædelser er faldet fra 2019 til 2020 i Københavns Kommune, men bemærker samtidigt, at straffelovssigtelser er steget.
 • Den borgernære kriminalitet ses desuden faldet, særligt anmeldelser om tyveri, indbrud og vold er faldet markant. Hvor kriminalitet på nettet derimod er steget.
 • Det er Københavns Politis opfattelse, at coronapandemien har været en medvirkende faktor til ovennævnte fald og stigninger i antallet af anmeldelser, idet pandemien til tider betød næsten mennesketomme gader i politikredsen, herunder i Københavns Kommune.
 • Under coronapandemien iværksatte Københavns Politi målrettede indsatser over for støj fra musikanlæg og spontane fester, der kunne være generende og skabe utryghed, ligesom det blev nødvendigt at udstede opholdsforbud flere steder i Københavns Kommune.
 • Københavns Politi havde også i 2020 stor fokus på indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, herunder på bekæmpelse af voldelige konflikter mellem rocker- og bandegrupperinger. Som led heri og med henblik på at skabe tryghed for borgerne oprettede Københavns Politi visitationszoner, ligesom den tryghedsskabende indsats i berørte områder blev intensiveret.

SSP oplyser jf. bilag 2:

 • Det er SSP Københavns vurdering, at der overordnet set er forholdsvis roligt i København i ungemiljøerne.
 • Den største udfordring i perioden har været børn og unge i alderen 10-18 år, der gennem flere uger mødtes i Indre By helt op til 200-300 personer ad gangen. Særligt grupper af piger markerede sig konfliktfyldt og utryghedsskabende. SSP-samarbejdet har i tæt dialog med Københavns Politi koordineret indsatser, der har betydet at ungegrupperne ikke længere volder de samme problemer.
 • En gennemgående udfordring har været, at mange mennesker, unge såvel som voksne, samles på trods af restriktionerne, og der var ved udgangen af året, grundet de skærpede Covid-19 restriktioner behov for at genaktivere SSP beredskabsplanen.
 • Rasmus Paludan og Stram Kurs har fortsat afholdt demonstrationer, særligt på Nørrebro og i Nordvest, men SSP’s partnerne har oparbejdet erfaring med forebyggende og tryghedsskabende indsatser, der sikrer, at demonstrationerne sjældent udvikler sig uroligt. Denne erfaring har været effektiv i også at tackle Men in Black demonstrationerne.
 • Der er stadig aktive konflikter i bandemiljøet i København og omegnskommuner. I nogle bydele observeres nogle få unge under 18 år sammen med banderelaterede personer. SSP og nærpolitiet har fokus på at forebygge, at unge bliver en del af bandemiljøet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Sikker By strategien 2018-2021 er gældende året ud. Økonomiforvaltningen igangsætter et arbejde om en ny Sikker By strategi for 2022-2025, der ventes forelagt den nye Borgerrepræsentation primo 2022.

Søren Hartmann Hede                   / Søren Tegen Pedersen

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Afrapportering på Sikker By strategien 2021 (2021-0163313)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top