Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Frigivelse af anlægsmidler til Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til frigørelse af anlægsbevilling til daginstitutionen Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der frigøres anlægsmidler for i alt 1,4 mio. kr. (2021 p/l) til BUU til daginstitutionen Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 fra anlægspuljen til daginstitutioner fra budget 2016,
  2. at der overføres anlægsmidler ifm. daginstitutionen Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 for 0,7 mio. kr. (2021 p/l) inkl. måltal til ØU, jf. bilag 1. Midlerne frigøres fra anlægspuljen til daginstitutioner fra budget 2016.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Den nye nøglefærdige daginstitution på Richard Mortensens Vej 50 ibrugtages i sommeren 2021. I den forbindelse er der behov for de resterende anlægsmidler til montering af daginstitutionen samt honorarer til Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Byggeri København (ByK).

Anlægsmidlerne er afsat før ændringen af snitflader for anlægsbevillinger i 2015. Tidligere blev anlægsmidler afsat i BUF’s budget som rådighedsbevillinger, og når et projekt var eksekveringsparat, skulle sagen forelægges politisk for at frigive midler til en anlægsbevilling.

Da projektet er finansieret ved gammel ordning i form af en anlægspulje fra budget 2016, er der behov for at frigøre anlægsmidler ved denne indstilling til BUU.  Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har købt ejendommen på Richard Mortens Vej 50 med anlægsmidler fra en af KEID’s egne puljer.

Løsning

Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 er en nøglefærdig daginstitution på 10 grupper. Institutionen har været i tidlig opstart på Asger Jorns Allé 20 fra 2017-2018 og derefter på Ørestads Boulevard 202 frem til nu. I forbindelse med den tidlige opstart er der anvendt anlægsmidler fra den tidlige opstart til montering. Institutionen har haft fuld belægning i den tidlige opstart (10 gr.), og der er derfor ikke behov for fuld montering i de permanente rammer, da inventar mm. kan tages med videre. Der søges nu om frigivelse af anlægsmidler til den resterende montering samt honorar til BUF og Byggeri København.

De relevante anlægsmidler frigøres fra anlægspuljen til daginstitutionskapacitet fra Budget 2016.

Det samlede beløb, der skal frigøres, er fastsat på baggrund af enhedens nuværende møblement.

Økonomi

Der er behov for frigørelse af 1,1 mio. kr. til montering af Børnehuset Jorn fra anlægspuljen samt 0,3 mio. kr. i BUF-honorar og 0,7 mio. kr. i honorar til Byggeri København. Midlerne tages fra anlægspuljen til daginstitutioner fra budget 2016. Jf. også bilag 1.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Tobias Børner Stax                                                             Sti Andreas Garde

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

  1. at der frigøres anlægsmidler for i alt 1,4 mio. kr. (2021 p/l) til BUU til daginstitutionen Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 fra anlægspuljen til daginstitutioner fra budget 2016,
  2. at der overføres anlægsmidler ifm. daginstitutionen Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 for 0,7 mio. kr. (2021 p/l) inkl. måltal til ØU, jf. bilag 1. Midlerne frigøres fra anlægspuljen til daginstitutioner fra budget 2016.

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2021

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 31: Frigivelse af anlægsmidler til Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 (2021-0114621)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top