Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Indtægtsbevilling til projekt om bæredygtig energiomstilling og cirkulær økonomi

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til modtagelse af tilskud fra EU’s regionalfond til Københavns Kommunes Encubator-projekt omkring bæredygtig energiomstilling og cirkulær økonomi.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud (servicemidler) fra EU’s regionalfond på i alt 2,66 mio. kr. i 2021-2022 til at igangsætte Encubator-projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på i alt 2,66 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har 9. marts 2021 fået tilsagn om tilskud fra EU’s regionalfond. Tilskuddet skal anvendes til et nyt projekt kaldet ”Encubator”, der understøtter København som en bæredygtig by ved at arbejde med nye løsninger indenfor cirkulær økonomi og energieffektivitet i bygninger særligt i relation til område- og bygningsfornyelsesindsatser.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter, jf. Københavns Kommunes Bevillingsregler (BR den 15. december 2016). I dette tilfælde skal der tages stilling til, om den tildelte finansiering fra EU’s regionalfond kan modtages og dermed anvendes til at igangsætte Encubator-projektet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Løsning

Byfornyelsesindsatser foregår i tæt samspil med københavnerne og giver derfor mulighed for at understøtte udvikling og afprøvning af konkrete grønne løsninger, der samtidig giver merværdi for borgere og aktører. Encubator-projektet gør dette gennem to delprojekter: ENCUBATOR 1 og ENCUBATOR 2. Heri sammentænkes Københavns strategiske målsætninger på tværs af klima, erhvervsfremme og udsat by med kobling til projekter i den eksisterende byfornyelsesindsats.

ENCUBATOR 1: Et lokalt inkubatormiljø for nedbringelse af affald

Med delprojektet støttes såkaldte inkubatorforløb for nyopstartede virksomheder i udsatte byområder i samspil med igangværende områdefornyelser og bygningsfornyelsen. Formålet er at støtte udvikling af lokale opstartsvirksomheder, der arbejder med problemstillinger inden for affaldsforebyggelse og/eller affaldshåndtering og cirkulær økonomi i den eksisterende by. Her gives der støtte til et mentorforløb samt økonomisk støtte til afprøvning af konkrete cirkulære løsninger. Projektet etableres i forlængelse af tidligere erfaringer i byfornyelsen, hvor der er brugt midlertidige faciliteter til at støtte udvikling af lokale sociale initiativer og småvirksomheder.

ENCUBATOR 2: Udvikling af nye løsninger for nedbringelse af bygningers energiforbrug

Med delprojektet udvikles konkrete, lokale løsningsmodeller til forbedringer i det eksisterende energisystem. Dette kan bl.a. dreje sig om reduktion i energiforbrug gennem optimeret drift og øget fleksibilitet, som gør det muligt at flytte forbruget efter hvornår, der er mest vedvarende energi i nettet. Bygninger med særligt potentiale for optimering udvælges gennem en datadrevet proces koordineret under en rammeaftale med HOFOR. Der udvikles herefter løsningsmodeller gennem en konkurrence, hvor 3-5 konsortier får til opdrag at projektere implementeringen af et lokalt energisystemkoncept.

Projektet bygger videre på allerede eksisterende praksisser i Københavns Kommune for at arbejde innovativt med energireduktionstiltag såvel som tidligere erfaringer med lokale, stedbaserede innovationsmiljøer. Der er stor interesse fra såvel erhvervsliv som civilsamfundsorganisationer til at indgå i samarbejder omkring udvikling af nye systemkoncepter for energireduktion.

Forvaltningen har i januar 2021 fået tilsagn om 0,2 mio. kr. i støtte fra Erhvervsstyrelsen til udarbejdelse af ansøgning til EU’s regionalfond (TMU 10. maj 2021). Forvaltningen har i februar 2021 endeligt ansøgt om midler til gennemførelse af projektet i 2021-2022. Der er gennem Erhvervsstyrelsen givet tilsagn om støtte til igangsætning af projektet fra EU’s regionalfond.

De 2,66 mio. kr. skal bruges til:

 • At ansætte en fagmedarbejder med kompetencer indenfor energiområdet
 • Finansiering af eksterne samarbejdspartnere, herunder
  • Konsulent til mentor-ordning for cirkulære startups
  • 4 x 50.000 kr. i direkte støtte til afprøvning af cirkulære løsninger
  • Energiteknisk analyse af relevante lokalområder
  • 4 x 200.000 kr. til aflønning af energitekniske konsortier
 • Erfaringsopsamling, kommunikation og ekstern formidling

Fagmedarbejderen vil være tilknyttet de to områdefornyelser i Bispeparken og Aldersrogade (BR 22. august 2019).

Økonomi

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 5,31 mio. kr. fordelt med 1,72 mio. kr. i 2021 og 3,59 mio. kr. i 2022. Projektet er 50 % finansieret gennem EU’s regionalfond (2,655 mio. kr.), og Københavns Kommune medfinansierer med 50 % (2,655 mio. kr.) i form af medarbejderressourcer til at løse opgaven. Disse afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsramme. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 2,655 mio. kr. fra EU's regionalfond fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2021 p/l)

 

Varig?

Ja/nej

2021

 

2022

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

0.52.80.1

I

-1.000

-1.655

Nej

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

0.52.80.1

U

1.000

1.655

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, skal Teknik- og Miljøforvaltningen indsende to projektbeskrivelser til godkendelse i Erhvervsstyrelsen, hvorefter Encubator-projektet kan igangsættes. 

Søren Wille                                           / Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud (servicemidler) fra EU’s regionalfond på i alt 2,66 mio. kr. i 2021-2022 til at igangsætte Encubator-projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på i alt 2,66 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 29: Indtægtsbevilling til projekt om bæredygtig energiomstilling og cirkulær økonomi (2021-0128512)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top