Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Vedtægtsændring og godkendelse af ramme på 500 mio. kr. for gældsforpligtelse til skraldebiler

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ændring af ARCs vedtægt vedrørende låneoptag og godkende en ramme på 500 mio. kr. til indkøb af skraldebiler ved finansiel leasing.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at ændringen i ARCs vedtægt godkendes, jf. forslag til vedtægtsændring om låneoptag i bilag 2,
  2. at en ramme på 500 mio. kr. til ARCs indkøb af skraldebiler ved finansiel leasing godkendes, hvor Københavns Kommune hæfter for hele forpligtelsen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede indstillingen i sit møde den 21. juni 2021 jf. "Oversigt over politisk behandling".

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ændring i ARCs vedtægt, der forenkler godkendelsesprocessen for lån og andre gældsforpligtelser, så det kun er den kommune, der hæfter for gælden, der skal godkende den. Vedtægtsændringen skal godkendes sideløbende i de fem ejerkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen skal desuden tage stilling til en ramme på 500 mio. kr. til finansiel leasing af nye skraldebiler til ARC i forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune, jf. bilag 3. Københavns Kommune hæfter for hele forpligtelsen.

Løsning

Ved at ændre bestemmelserne om optagelse af lån og gældforpligtelser i ARCs nuværende vedtægt, kan godkendelsesprocessen forenkles. Dette er aktuelt, da Københavns Kommune skal godkende, at ARC finansierer indkøb af 130 nye skraldebiler til affaldsindsamlingen i København.

Vedtægtsændringen

ARCs vedtægt tilsiger, at alle fem ejerkommuner skal godkende de lån og gældsforpligtelser, som ARC optager, selv i tilfælde, hvor lånet/gældsforpligtelsen kun vedrører en enkelt kommune, og det kun er denne kommune, der hæfter. For at frigøre de enkelte kommuner fra beslutninger, der ikke vedrører dem, har ARC udarbejdet forslag til vedtægtsændring, jf. bilag 2, der skal gøre op med dette, uden at forringe garantien for lånet/gældsforpligtelsen eller lånevilkår.

Den nye forsimplede godkendelsesproces forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale om kompetenceoverdragelse mellem kommunen og ARC jf. vedtægtens § 3 stk. 2, fx aftaler om kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune.

Ankestyrelsen skal godkende vedtægtsændringen før den kan træde i kraft når ejerkommunerne har godkendt ændringen. ARC har sendt vedtægtsændringen til forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen, som den 3. juni 2020 jf. bilag 4 har svaret, at de ikke har bemærkninger.

Vedtægtsændringen omfatter ændringer i;

  • § 6, som gør det muligt, at en enkelt kommune hæfter for en bestemt del af et lån eller en gældsforpligtelse (fx hele eller dele af forpligtelsen).
  • §11 stk. 5, som beskriver, at det kun er den berørte kommune, der skal godkende lån, som kun denne kommune hæfter for. I ARCs bestyrelse skal alle medlemmer dog forsat stemme for optagelse af lån/gældsforpligtelse.
  • §18, som regulerer, hvordan ARC håndterer et lån eller en gældsforpligtelse, hvis en interessentkommune med en særskilt forpligtelse udtræder.

Ramme til finansiel leasing af skraldebiler

ARC vurderer, at indkøb af skraldebiler til indsamlingen af affald i Københavns Kommune via finansiel leasing medfører, at ARC påtager sig en gældsforpligtelse, der forudsætter godkendelse i kommunerne. Hvis ejerkommunerne tilslutter sig vedtægtsændringen skal godkendelse kun ske i Københavns Kommune, som hæfter for hele forpligtelsen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 24. juni 2020, at ARC, i takt med at affaldsindsamlingen i København hjemtages i perioden fra 2022-2024, skal indkøbe 70-80 % eldrevne skraldebiler for at mindske støj, CO2 og partikeludledning i gaderne. Det indgik i beslutningen, at ARC skal sikre, at der kun indkøbes biler med andet drivmiddel end el, hvis eldrevne biler ikke findes på markedet. Der var i indstillingen oplyst, at bilerne kunne finansieres via finansiel leasing inden for en ramme på 450 mio. kr. Beløbet er baseret på en levetid for bilerne på 10 år, hvilket andre kommuner, fx Frederiksberg, har erfaringer med og vurderer som realistisk. ARC har indhentet tilbud på de første el-skraldebiler og oplyser, at de nu forventer, at op til 92 % af bilerne kan indkøbes med el som drivmiddel indenfor rammen på 450 mio. kr. ARCs bestyrelse har dog den 16. april 2021 godkendt, en ramme på 500 mio. kr. for at tage højde for uforudsete udgifter. Det er rammen på 500 mio. kr., som her indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse.

ARC har foreslået, at skraldebilerne anskaffes ved finansiel leasing i KommuneLeasing (under KommuneKredit). Ved finansiel leasing afholdes omkostningerne løbende som en betaling over driftsregnskabet. Finansiel leasing af skraldebilerne vil ikke få økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, set i forhold til en lånefinansiering. Skraldebilerne kan dog som et alternativ i stedet finansieres via optagelse af lån og regnskabsmæssigt håndteres over anlæg.

Økonomi

ARC forventer med finansiel leasing for 450 mio. kr. at få årlige driftsudgifter på ca. 46 mio. kr., når løsningen er fuldt indfaset i 2025 og følgende år. Beløbet inkluderer ekstraomkostninger til den finansielle leasing af eldrevne biler i forhold til gasdrevne biler på omkring 10,4 mio. kr. årligt fra fuld indfasning i 2025. Indfasningen fra 2022 til 2025 fremgår af skemaet nedenfor. Omkostningerne indgår i gebyrberegningerne for 2022, som behandles sideløbende i Teknik- og Miljøudvalget.

Indfasning af udgifter til skraldebiler

2022

2023

2024

2025

2026

Årlig driftsomkostning

Mio. kr.

5

30

42

46

46

Svarer isoleret set til et gebyr

for en gennemsnitlig husstand

Kr.

16

94

131

144

144

Hvis ARCs bestyrelse beslutter at udnytte hele rammen på 500 mio. kr. på grund af uforudsete udgifter, vil den årlige omkostning stige fra 46 til 51 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2025. Dette svarer til et gebyr på 159 kr. i stedet for 144 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.

Videre proces

Når vedtægtsændringen er godkendt i de fem ejerkommuner, vil ARC sende den til endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

Når rammen på 500 mio. kr. til finansiel leasing af skraldebiler er godkendt i Københavns Kommune, og vedtægtsændringen er trådt i kraft, vil ARC erhverve de første seks af 130 skraldebiler. De første biler skal være til rådighed, når indsamlingen af haveaffald hjemtages fra 1. januar 2022.

 

Søren Hartmann Hede                            Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at ændringen i ARCs vedtægt godkendes, jf. forslag til vedtægtsændring om låneoptag i bilag 2.

     

  2. at en ramme på 500 mio. kr. til ARCs indkøb af skraldebiler ved finansiel leasing godkendes, hvor Københavns Kommune hæfter for hele forpligtelsen.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi ønsker ikke, at ARC skal overtage affaldsindsamlingen fra private vognmænd. Vi ønsker fortsat, at denne opgave skal løses af private efter udbud, og derfor kan vi ikke støtte dette forslag, der baner vejen for offentlig overtagelse af en privat opgave”.

Beslutning

Dagsordenspunkt 26: Vedtægtsændring og godkendelse af ramme på 500 mio. kr. for gældsforpligtelse til skraldebiler

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø. Å, B, F og O.

Imod stemte: C.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2021:

”Vi ønsker ikke, at ARC skal overtage affaldsindsamlingen fra private vognmænd. Vi ønsker fortsat, at denne opgave skal løses af private efter udbud, og derfor kan vi ikke støtte dette forslag, der baner vejen for offentlig overtagelse af en privat opgave”.

Til top