Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og handicappede

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Københavns Kommune modtager i 2021 midler til aktiviteter for sårbare ældre og handicappede som en del af den politiske aftale om en sommer- og erhvervspakke.

Borgerrepræsentationen skal godkende tildelingen af midlerne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Desuden skal Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til forslaget om udmøntning til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmeplejeenheder og Center for Demens og Socialudvalget skal tage stilling til forslaget om udmøntning i Socialforvaltningens borgercentre.

Tidligere beslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at godkende, at Københavns Kommune i 2021 modtager midler fra sommer- og erhvervspakken målrettet sårbare ældre og handicappede,
  2. at godkende, at midlerne til sårbare ældre og handicappede tildeles Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen til brug for aktiviteter og oplevelser for hjemmeboende borgere og borgere, der er tilknyttet Center for Demens i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og for borgere med handicap i Socialforvaltningen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

Problemstilling

Der blev den 4. juni 2021 indgået en politisk aftale om udmøntning af den tidligere besluttede rammeaftale for en sommer- og erhvervspakke. Aftalen rummer initiativer i form af en sommerpakke, trivselstiltag over for sårbare borgere, indsatser over for udsatte erhverv samt en eksportpakke. Den skriftlige meddelelse om midlerne blev modtaget i forvaltningerne den 15. juni 2021.

Som en del af trivselstiltagene overfor sårbare borgere udmøntes der 80 mio. kr. til kommunerne i 2021. Midlerne skal anvendes til aktiviteter og indsatser til gavn for sårbare ældre og handicappede. Der skal i udmøntningen af midlerne være særligt fokus på borgere med demens herunder deres pårørende. Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Københavns Kommune modtager derfor 5,4 % af midlerne svarende til 4,32 mio. kr.

Løsning

Målgruppen for midlerne i Københavns Kommune er sårbare, hjemmeboende borgere, med et særligt fokus på borgere med demens, samt pårørende til borgere med demens.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har i fordelingen af midlerne taget udgangspunkt i den fordelingsnøgle, der tidligere er anvendt ved fordelingen af statslige puljemidler på ældreområdet som værdighedsmilliarden. Dette giver en fordeling af midlerne på hhv. 90,0 % og 10,0 %, hvilket svarer til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtager 3,888 mio. kr. af de forventede midler på i alt 4,32 mio. kr. til Københavns Kommune, mens Socialforvaltningen modtager 0,432 mio. kr.

Udmøntning af midlerne i Socialforvaltningen
Socialforvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til aktiviteter for borgere med handicap. Midlerne kan anvendes til borgere på botilbud, men også ældre borgere med handicap, der får støtte i eget hjem og kan have oplevet ensomhed og mistrivsel i forbindelse med COVID-19-restriktionerne. Der kan arrangeres udendørs sociale aktiviteter og/eller dagsture, men midlerne kan også anvendes til at tilbyde borgere supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale, ledsagelse til sociale aktiviteter. Der kan også arrangeres ture med den nødvendige ledsagelse til kulturarrangementer eller lignende.

Socialforvaltningen foreslår, at midlerne placeres i Borgercenter Handicap, hvorefter de udmøntes inden for målgruppen efter behov. Forvaltningen vurderer, at dette vil give de bedste muligheder for at udnytte midlerne der, hvor der er mest brug for dem.

Tabel 1. Fordeling af midler internt i Socialforvaltningen (SOF)

Målgruppe

Bevillings-
område

Forventet beløb til
SOF (t.kr.)

 

Borgere med handicap

3220 – Borgere med handicap

432

 

I alt

 

432

 

 

Udmøntning af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

De sårbare ældre – heriblandt borgere med demens og deres pårørende, har været en af de grupper, der har været særlig hårdt ramt af de mange COVID-19 restriktioner, som samfundet har været underlagt det seneste år. Tilbud, der har været omdrejningspunkt for aktiviteter og samvær, har været helt eller delvis lukket, den almene deltagelse i samfundet har været begrænset, og mange har været bekymret for at se deres nærmeste. Det har for mange sårbare ældre medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder.

Med Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien er der tidligere givet midler til aktivitetscentre og plejehjem til anvendelse i 2021. Det foreslås derfor, at midlerne til særligt sårbare borgere fokuserer på aktiviteter og fællesskaber for hjemmeboende borgere – herunder særligt borgere med demens og deres pårørende.

Konkret foreslås hovedparten af midlerne udmøntet til de fem hjemmeplejeenheder til aktiviteter for de hjemmeboende borgere - i alt 3,488 mio. kr. Midlerne kan for eksempel anvendes til at arrangere busture og fælles arrangementer for borgere med demens, sårbare ældre og deres pårørende. Der kan laves aftaler med lokale foreninger, kulturinstitutioner og midlerne kan anvendes, så borgerne kan få støtte til at deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger. Midlerne kan også anvendes til, at sårbare ældre, herunder borgere med demens, der ikke selv kan komme ud, kan tilbydes ledsagelse til sociale, kulturelle eller på anden måde selvvalgte aktiviteter, og til at borgerne får mulighed for at opleve sommerlandet. Endelig kan midlerne anvendes til initiativer, der imødekommer ensomhed hos borgere i eget hjem. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer m.v., som foregår i fællesskab med andre, hvilket kan være med til at skabe fællesskaber og bryde isolation og ensomhed.

For at sikre at midlerne hurtigst muligt kommer ud at virke til gavn for borgerne, foreslås det, at midlerne placeres decentralt, så der bliver mulighed for at tage afsæt i aktuelle borgeres behov og at anvende dem inden for de enkelte enheders organisationsstrukturer med inddragelse af relevante medarbejdere, lokale samarbejdspartnere og igangværende indsatser. Midlerne fordeles mellem hjemmeplejeenhederne via den vanlige fordelingsnøgle.

Til Center for Demens udmøntes 400 t. kr. til fx aktiviteter i Aftenhøjskolen, forløb med kulturelle oplevelser, et pårørendehøjskolearrangement for unge med en forælder med demens, netværksgrupper for pårørende og åbne foredrag for alle københavnere.  

Tabel 2. Fordeling af midler internt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF)

Målgruppe

Bevillings-
område

Forventet beløb til
SUF (t.kr.)

 

Ældre

3415 - Ældre

3.888

 

I alt

 

3.888

 

Økonomi 

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet og udbetales til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

De økonomiske konsekvenser af indstillingen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2021 p/l)

Varig?
ja/nej

2021

2022

2023

2024

2

SUD

5.38.50

I

420

-

-

-

Ja

2

SOU

3415 – Ældre

5.30.27

I

3.888

-

-

-

Ja

2

ØU

2500 - Finansposter

8.22.05

U

-4.320

-

-

-

Ja

I alt

0

-

-

-

SUD = Socialudvalget
SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Videre proces

Sagen forelægges først kommende møder ved Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Katja Kayser / Mikkel Boje

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at godkende, at Københavns Kommune i 2021 modtager midler fra sommer- og erhvervspakken målrettet sårbare ældre og handicappede.

 

2. at godkende, at midlerne til sårbare ældre og handicappede tildeles Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen til brug for aktiviteter og oplevelser for hjemmeboende borgere og borgere, der er tilknyttet Center for Demens i Sundheds og Omsorgsforvaltningen og for borgere med handicap i Socialforvaltningen.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntningen af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

 

Socialforvaltningen indstiller,

 

4. at Socialudvalget godkender udmøntningen af midlerne i Socialforvaltningen.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 28. juni 2021

 

Indstillingen blev godkendt ved skriftlig votering.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. juni 2021

 

Indstillingen blev godkendt ved skriftlig votering.

Beslutning

Dagsordenspunkt 25: Udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og handicappede

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top