Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Projektforslag til etablering af helleanlæg på Østerbrogade, Østerbro

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler til etablering af helleanlæg eller anden trafiksikkerhedsforanstaltning på Østerbrogade ved Sionsgade.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,  

 1. at der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af helleanlæg på Østerbrogade ved Sionsgade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
 2. at nedlæggelsen af to parkeringspladser i gul zone, som medfører et indtægtstab på 0,01 mio. kr. pr. år, håndteres som beskrevet i økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at såfremt indstillingen vedtages, vil det medføre øgede driftsomkostninger for 1,5 mio. kr. i 2022 for Københavns Kommune til Movia som følge af, at helleanlæget medfører en betydelig forsinkelse for busserne. Hvis indstillingen vedtages, vil de forøgede driftsomkostninger blive indarbejdet i indstillingen om tekniske ændringsforslag til budget 2022.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2015 (Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af helleanlæg eller anden trafiksikkerhedsmæssig foranstaltning på Østerbrogade nord for Jagtvej.

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 20. august 2015 at udskyde projektet og afvente færdiggørelsen af Nordhavnsvej og Cityringen, som i anlægsperioden betød, at det var nødvendigt at disponere Østerbrogade til større trafikafvikling end normalt. Forvaltningen har nu genoptaget arbejdet med projektet, og der skal tages stilling til anvendelse og frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

På Østerbrogade ved Sionsgade er der i dag hastighedsbegrænsning på 50 km/t samt fire spor i myldretiden. Udenfor myldretiden må der parkeres i det inderste spor. Der eksisterer i dag en fodgængertunnel for bløde trafikanter til sikker krydsning af Østerbrogade ved Sionsgade (jf. bilag 3). Det brede vejprofil og de 50 km/t betyder, at det både er svært og utrygt for bløde trafikanter at passere Østerbrogade, for dem der ikke vil anvende tunnelen.

Skoledistriktet for Strandvejsskolen fordeler sig på begge sider af Østerbrogade (jf. bilag 2), hvilket betyder, at skolebørn og forældre har behov for at krydse Østerbrogade til og fra skolen.

Østerbrogade er en central buskorridor, hvor linje 1A og linje 23 passerer stedet 12 gange pr. time i hver retning i myldretiden.

Etablering af helleanlæg

Forvaltningen foreslår, at der anlægges et helleanlæg og to sideheller, så bløde trafikanter kan krydse Østerbrogade ved Sionsgade i flere etaper, jf. bilag 4. For at gøre plads til at etablere helleanlægget skal der nedlægges i alt to parkeringspladser, hvor de to sideheller anlægges, så Østerbrogade kan krydses i etaper. Desuden indsnævres vejen ved Sionsgade og reduceres til to spor. Forvaltningens kapacitetsberegning viser, at den nuværende trafikmængde kan afvikles uden kødannelse ved etablering af helleanlæg på Østerbrogade ved Sionsgade.

På Østerbrogade er køresporene brede, set i forhold til den trafik, der er efter Nordhavnsvejens åbning. Forvaltningens tællinger viser, at antallet af køretøjer på Østerbrogade er faldet med ca. 10-15 % fra 2011 til 2019. Derfor kan parkeringsforbuddet i myldretiden på Østerbrogade mellem Jagtvej og Nygårdsvej ophæves. For at opnå en hastighedsdæmpende- og positiv trafiksikkerhedsmæssig effekt særligt i myldretiden, ændres 46 parkeringspladser fra parkeringsforbud i myldretiden til permanent parkering. For at fastholde den trafiksikkerhedsmæssige effekt, anbefales det ikke at konvertere færre end 46 parkeringspladser. 

Forvaltningen vurderer dog, at helleanlægget kan medføre en øget risiko for trafikuheld, da nogle fodgængere, herunder skolebørn, vil anvende helleanlægget i stedet for fodgængertunnellen. Den kørte hastighed på Østerbrogade i dag er høj, hvilket blandt andet skyldes brede kørespor. Udenfor myldretiden, hvor der er færre antal biler, vil hastigheden gennem helleanlægget fortsat kunne være høj. Den høje hastighed og de brede kørespor udgør en uheldsrisiko ved krydsning, da det kan være svært for krydsende fodgængere at vurdere, hvornår der er fri til at krydse.

Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for etablering af et fodgængerfelt. Denne mulighed anbefales ikke, da Østerbrogade skal hastighedsdæmpes, før et fodgængerfelt vil være en sikker løsning. Forvaltningen har erfaring med manglende opmærksomhed fra cyklister og bilister på fodgængerfelter, når et begrænset antal brugere benytter fodgængerfeltet. For den kollektive trafik vil et fodgængerfelt betyde flere stop, og dermed en rejsetidsforlængelse.

Alternativ - Forbedring af eksisterende fodgængertunnel

Da der ikke er risiko for konflikter med andre trafikantgrupper, når fodgængertunnellen benyttes, udgør denne den sikreste krydsningsmulighed. Midlerne til etablering af helleanlæg kan alternativt anvendes til at opgradere og forbedre fodgængertunnelen, da brugerne oplever den som mørk og utryg. En tælling fra forvaltningen i 2011 viser, at ca. 400 fodgængere benytter tunnelen på et hverdagsdøgn. På grund af corona-restriktioner og hjemsendelse af skoleelever har det ikke været muligt at foretage en ny, retvisende tælling.

En kortlægning i 2020 viser, at blandt 77 deltagere fra Strandvejsskolen (forældre og elever i 6.-9. klasse), bruger 32 tunnelen stort set hver dag, 34 en gang i mellem, og 10 fravælger at bruge tunnelen. En enkelt kendte ikke til tunnelen. Flere brugere i undersøgelsen nævner desuden, at det er svært at få adgang til tunnelen pga. stejle trapper/ramper, samt at tunnelen føles mørk og dårligt belyst.

For at styrke brugen og oplevelsen af tunnelen kan belysningen opgraderes, der kan etableres nye slisker, graffiti fjernes og der kan skabes et lokalt kunstprojekt i tunnelen i samarbejde med Strandvejsskolen. Disse tiltag kan etableres inden for den eksisterende bevilling.

Konsekvenser for parkering
Etableringen af et helleanlæg medfører, at der nedlægges to parkeringspladser i gul zone. I forbindelse med projektet vil 46 parkeringspladser ændres fra parkeringsforbud i myldretiden til permanent parkering. Belægningsprocenten på selve Østerbrogade ved Sionsgade er under 80 % (kl. 12-22), mens den i området omkring Østerbrogade ligger mellem 74-106 % (kl. 12-22).

Parkeringspladserne kan også ændres, hvis den alternative løsning besluttes.

Høring

Forslaget har været i høring i Østerbro Lokaludvalg, den nærliggende Strandvejsskolen og Sions Kirke.

Østerbro Lokaludvalg ønsker et helleanlæg, så gaden kan krydses i etaper, jf. bilag 5. Lokaludvalget ønsker desuden en større trafiksanering af Østerbrogade. Udvalget ønsker ikke at midlerne benyttes til at renovere fodgængertunnelen, da deres vurdering er, at den kun benyttes i ringe grad.
En trafiksanering af Østerbrogade vil dog kræve en bevilling i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Strandvejsskolen og skolebestyrelsen har den 9. marts 2021 afholdt et møde med forvaltningen. I høringssvar den 17. marts 2021 har skolebestyrelsen tilkendegivet, at de foretrækker forbedringer i tunnelen fremfor et helleanlæg, samt at elever fra Strandvejsskolen gerne deltager i et kunstprojekt i tunnelen. Bestyrelsen fremhæver herudover trafikale udfordringer på Nygårdsvej og behovet for en sikker skolevej, jf. bilag 5.

Vedr. Nygårdsvej har forvaltningen udarbejdet en foranalyse for forbedrede cykelforhold på Nygårdsvej, som blev afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2021. Et kommende anlægsprojekt på Nygårdsvej vil kræve en bevilling i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Sions Kirke udtrykker bekymring for, at et helleanlæg vil give en uværdig afsked for pårørende, da det kan begrænse ind- og udkørsel til kirken for rustvognen. Kirken ønsker derfor en renovering af fodgængertunnelen.  

Forvaltningen har tilgodeset ind- og udkørsel til kirken for rustvognen i projektforslaget, jf. bilag 4.   

Movia estimerer, at hver bus på strækningen (linje 1A og linje 23) vil blive forsinket med 1 min., hvilket Movia vurderer vil medføre et driftsøkonomisk tab på ca. 1,5 mio. kr. årligt for Københavns Kommune.

Forvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2022 til Movia.

Politiet har givet samtykke til projektforslaget, jf. bilag 4.

Økonomi

I Budget 2015 blev der afsat 0,5 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af helleanlæg eller anden trafiksikkerhedsforanstaltning på Østerbrogade nord for Jagtvej. Ingen af midlerne var stjernemarkerede. Med denne indstilling skal bevillingen på 0,5 mio. kr. (2015 p/l) svarende til 0,6 mio. kr. i 2021 p/l frigives, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/Projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1000 kr.

(2021 p/l)

2021

I alt

TMU

Etablering af helleanlæg på Østerbrogade

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

558

558

I alt

 

558

558

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 29. april 2019 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projektet for 2021.

Nedlæggelse af to parkeringspladser i gul betalingszone medfører et årligt indtægtstab på 0,01 mio. kr. (2021 p/l) fra 2022 og frem. Provenutabet indgår i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning, men påvirker servicemåltallet 1:1.

I Budget 2015 blev der ikke afsat afledte driftsmidler til projektet. Projektet vil medføre begrænset afledt drift, som afholdes inden for forvaltningens driftsramme. Alternativet med forbedring af den eksisterende fodgængertunnel medfører ikke afledt drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsættes den videre projektering og anlæg. Fysisk anlæg forventes udført i efteråret 2021 og ibrugtagning af projektet december 2021. Samme anlægsperiode og ibrugtagning forventes ved etablering af alternativet. 

 

Søren Wille         / Lone Byskov

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslaget for helleanlæg på Østerbrogade ved Sionsgade danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
    
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af helleanlæg på Østerbrogade ved Sionsgade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
 3. at nedlæggelsen af to parkeringspladser i gul zone, som medfører et indtægtstab på 0,01 mio. kr. pr. år, håndteres som beskrevet i økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2021

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1.at:

”dog således, at kørebanerne indsnævres for at sænke farten og øge trafiksikkerheden, men at antallet af kørebaner bevares”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, O og Ø.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 8 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O og Ø.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O og Ø.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

Beslutning

Dagsordenspunkt 24: Projektforslag til etablering af helleanlæg på Østerbrogade, Østerbro

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C.

Til top