Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 - efter høring

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til skoledistrikter vedrørende skoleåret 2022/2023 i Valby.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at distrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole sammenlægges med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2022/2023.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 10. marts 2021 at sende forslag til skoledistriktsændringer for skoleåret 2022/2023 i høring. Udvalget skal nu tage stilling i sagen efter høring.

Løsning

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 12. august 2020 at ændre skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby. Den nye skolebygning ved Torveporten skal være udskolingsafdeling, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen. I budget 2021 blev der afsat planlægningsbevilling til den nye skolebygning på Torveporten samt ombygningerne i de eksisterende bygninger. Det er nu aktuelt at lægge distrikterne sammen til ét distrikt, da sammenlægningen til én skole ellers ikke kan gennemføres som planlagt.

Forslaget til sammenlægning af distrikterne for Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole fremgår af bilag 1. Forvaltningen foreslår, at de to skolers nuværende distrikter lægges sammen uden øvrige ændringer. Det skyldes, at der ikke er skoler i Valby, der optager flere elever, end de har kapacitet til. Desuden forventes befolkningsvæksten i de kommende år primært at ske på Grønttorvet, der allerede tilhører Lykkebo Skole og derfor bliver en del af det sammenlagte distrikt.

Der er indkommet 9 høringssvar til forslaget, der har været i høring. Afsendergruppen består af borgere, skolebestyrelser, lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Københavns Lærerforening samt Ungeråd KBH.

Hovedparten af høringssvarene vedr. forslaget er positive overfor sammenlægningen af distrikterne, og forvaltningen foreslår derfor at opretholde forslaget, der har været i høring. Alle høringssvar fremgår af bilag 2 og resuméer af høringssvarene fremgår af bilag 3.

Én borger taler imod store skoler og påpeger bl.a., at lærer og elever mister overblik. Københavns Ungeråd ser det som en styrke, at der kan skabes et stærkt ungemiljø på Torveporten, men rådet er bekymret for skift til nye klasser. Valby Lokaludvalg anerkender behovet for at lægge distrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole sammen til ét distrikt. Lokaludvalget efterspørger objektive overordnede kriterier for elevernes fordeling til skoleafdelingerne. Skoleledelsen har i samarbejde med skolebestyrelsen for den kommende sammenlagte skole formuleret nogle retningslinjer for indskrivning af elever, som BUU blev orienteret om på udvalgsmødet den 19. maj 2021. Brug Folkeskolen mener, at skoledistriktsændringen i Valby er en god løsning, fordi ændringen øger chancen for, at eleverne blandes på tværs af socioøkonomi og etnicitet. 

Bekymringerne om skolevejene i det sammenlagte distrikt går igen i flere høringssvar. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) kan på nuværende tidspunkt ikke konkretisere de ændringer, som vurderes nødvendige i skoledistriktet. Behovet vil blive kortlagt i forbindelse med den igangværende skolevejsanalyse. TMF peger dog på, at der vil blive behov for bedre krydsningspunkter ved flere store veje, herunder Folehaven, Gammel Køge Landevej, Retortvej, Vigerslev Allé og Vigerslevvej. Skolevejsanalysen forventes at blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal 2022, så der ved budget 2023 kan bevilges anlægsmidler til de identificerede skolevejsprojekter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Alle ændringer vedr. indskrivningen til skoleåret 2022/2023 træder i kraft samme dag, som de besluttes endeligt i BR.

 

Tobias Børner Stax                                                     Sti Andreas Garde

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at distrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole sammenlægges med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2022/2023.

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2021

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 23: Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 - efter høring (2021-0010433)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C.

Til top