Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen godkendes.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 23. august 2012 KBH2025 Klimaplanen med målet om, at København skal være CO2-neutral i 2025. For løbende at kunne tilpasse initiativerne i planen og give politikere og samarbejdspartnere status på klimaindsatsen, implementeres klimaplanen i tre delperioder, der hver udfoldes i selvstændige roadmaps. Roadmap 2021-2025 dækker den tredje og sidste implementeringsperiode (BR 17. september 2020). Københavns CO2-udledning er reduceret med mere end en million tons CO2 siden 2005, og forventes at falde yderligere i de kommende år bl.a. som følge af nye initiativer.

Ved vedtagelse af Roadmap 2021-2025 udestod der dog en manko på 430.000 tons CO2 i 2025 til behandling i et Tillæg til Roadmap 2021-2025. Som grundlag for tillægget skulle forvaltningen vurdere mulighederne for realisering af yderligere CO2-reduktioner - særligt muligheder for flere vindmøller, Carbon Capture samt muligheder for CO2-reduktion fra vejtrafikken med afsæt i mobilitetsanalyserne ’Analyse af grøn omstilling af trafikken’ og ’Analyse af biltrafikken i Indre By og brokvartererne’, som blev igangsat med aftale om Budget 2020. Med denne sag fremlægges et forslag til dette tillæg (bilag 2).

Løsning

Tillæg til Roadmap 2021-2025 er en tilføjelse til klimaplanens tredje og sidste roadmap, der har til formål at håndtere restudledningen (mankoen) ved at præsentere en række nye initiativer, som i kombination med eksisterende indsatser kan sikre, at København bliver CO2-neutral i 2025. Gennemførelsen af initiativerne vil afhænge af, at der sikres finansiering og de nødvendige rammevilkår. Dertil kommer den beregningsusikkerhed, der er forbundet med den faktiske effektvurdering af de gennemførte initiativer og emissionsfaktorernes udvikling, som beregnes af staten. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod 2025 foretage en årlig vurdering af, om København fortsat er på rette vej og kan indfri målsætningen om CO2-neutralitet i 2025.

Ved behandling af Tillæg til Roadmap 2021-2025, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til

  1. igangsætning af nye initiativer
  2. håndtering af mankoen og reduktionsomfang i vejtrafikken

Igangsætning af nye initiativer

Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen indeholder 12 initiativer, heriblandt en udvidelse af vindmølleindsatsen, omstilling i fjernvarmesystemet, en række energieffektivitetsfremmende indsatser og Carbon Capture på ARC.

For energiforbrugssporet er der gennemført en vurdering af, hvilke initiativer der kan hæve ambitionsniveauet i forhold til Roadmap 2021-2025 og Pakke for Energieffektivitet (BR 10. december 2020). Sporet indeholder udvidelser af eksisterende indsatser som Energispring og nye indsatser om renovering og finansiering af energioptimering i bygninger, partnerskaber om elbesparelser og Klima Task Force.

For energiproduktionssporet indgår en udvidelse af vindmølleindsatsen og en yderligere omstilling i fjernvarmesystemet, herunder både udbygning med flere varmepumper og omstilling af fjernvarmeanlæg. Endelig indgår etablering af et Carbon Capture anlæg på ARC, der skal bidrage med en væsentlig del af den samlede CO2-reduktion i 2025.

En udvidelse af vindmølleindsatsen forudsætter blandt andet, at det bliver muligt at etablere havvindmøller på Nordre Flint og Aflandshage i Øresund. Der er en vis usikkerhed knyttet til realiseringen af disse projekter, fordi Trafikstyrelsen i et høringssvar har angivet nye indvendinger mod placeringen og højden af vindmøller ved Nordre Flint i forhold til Københavns Lufthavn. Dette kan medvirke til at forsinke eller helt forhindre projektet.

Carbon Capture vil med en estimeret effekt på 390.000 tons CO2 årligt være afgørende for at indfri CO2-målet i 2025. Det er dog forbundet med en række væsentlige usikkerheder i form af finansiering, lovgivning og teknologi, og dermed en væsentlig risiko for ikke at kunne blive idriftsat inden 2025. Etableringen af et Carbon Capture anlæg på ARC skal bidrage med en væsentlig CO₂-reduktion, der ikke vil kunne modsvares af en tilsvarende større indsats på andre områder, og er dermed en afgørende forudsætning for at nå målet om CO2-neutralitet.

På baggrund af en protokolbemærkning (A, B, C, F, O, V, Ø og Å) ved behandling af Roadmap 2021-2025 er muligheder for nye indsatser i forhold til cirkulær økonomi undersøgt. Disse vurderes ikke relevante at igangsætte som led i Tillæg til Roadmap 2021-2025, da det primært vil have en CO2-effekt i forhold til de udledninger, der ikke måles på i KBH2025 Klimaplanen. Der er heller ikke identificeret yderligere reduktionsmuligheder i sporet om Københavns Kommune som virksomhed.

Med initiativerne beskrevet ovenfor og i bilag 2 vil der samlet være 56 aktive initiativer under KBH2025 Klimaplanen på tværs af Roadmap 2021-2025 og Tillæg til Roadmap 2021-2025, forud for eventuelle nye indsatser i vejtrafikken. Restudledningen i 2025 reduceres til knap 10.000 tons CO2, forudsat at alle 56 initiativer finansieres, implementeres fuldt ud og kan opnå den estimerede effekt. Håndtering af den resterende manko beskrives nedenfor.

Håndtering af manko og reduktionsomfang i vejtrafikken

Med reduktionsbidrag fra initiativer i Roadmap 2021-2025, Pakke for Energieffektivitet og de nye indsatser i Tillæg til Roadmap 2021-2025, forventes der med de nyeste beregninger en restudledning (manko) i 2025 på knap 10.000 tons CO2.

Denne manko kan udelukkende reduceres i vejtrafikken. Fra 2010-2019 er københavnernes udledning per indbygger fra vejtrafikken faldet med ca. 18 procent, men da både befolkningstal og bilejerskab i København i samme periode er steget, er den samlede CO2-udledning fra vejtrafikken kun reduceret med knap 4 procent i faktiske tal, eller knap 14.000 tons CO₂. Med Tillæg til Roadmap 2021-2025 sættes et reduktionsmål for CO₂-udledningen fra vejtrafikken på yderligere 10.000 tons CO2, som det indstilles at nå med konkrete initiativer i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2022. Med en realiseret reduktion på 14.000 tons og en supplerende reduktion på 10.000 tons, vil vejtrafikken samlet set bidrage med knap 25.000 tons CO2-reduktion i 2025, hvilket er væsentligt under det, der var forudsat i KBH2025 Klimaplanen fra 2012 (95.000 tons).

Beregningerne bag Tillæg til Roadmap 2021-2025 er baseret på en række forudsætninger omkring udviklingen nationalt og kommunalt og en vurdering af reduktionseffekten fra en lang række indsatser, herunder en række ufinansierede initiativer i Roadmap 2021-2025 og Tillæg til Roadmap 2021-2025. Såfremt initiativerne ikke opnår finansiering eller ikke har den estimerede effekt, vil restudledningen i 2025 stige og med den reduktionsbehovet i vejtrafikken, hvis målet om CO2-neutralitet skal opnås. For at imødegå denne usikkerhed følger forvaltningen udviklingen på årlig basis og vil fremlægge en sag om supplerende reduktioner fra vejtrafikken, såfremt der vurderes at være et behov herfor.

For alle mobilitetsinitiativer gælder, at det tager tid at ændre vaner og fx omstille til elbiler. Dertil kommer, at mange initiativer skal konkretiseres i en projekteringsfase og myndighedsgodkendes. Jo før de sættes i gang, desto større er sandsynligheden for at de har en effekt inden 2025. Af samme grund er det forudsat, at initiativerne i første omgang gennemføres som foreløbige foranstaltninger (afmærkning, skiltning, afspærringer mv.), som senere vil kunne etableres som permanente løsninger. Som eksempel kan nævnes, at det for øget beboerlicens og andre økonomiske initiativer gælder, at de typisk vil kunne implementeres relativt hurtigt, men har en lang indfasningstid (op til otte år for fuld effekt). Således vil effekten af en øget beboerlicens for fossile biler pr. 1. januar 2022 have opnået 58% af den fulde effekt i 2025. Omprioriterede veje, grønne trafikveje og andre fysiske initiativer vil have en længere implementeringstid grundet projektering, politisk proces og myndighedsgodkendelse samt evt. dialog med lokale interessenter. De har til gengæld en relativt kort indfasningsperiode og bør kunne have en effekt, hvis de er færdigimplementeret i 2024. Effekten af initiativerne vil afhænge af ændringernes omfang. Således estimeres en hastighedszone i én bydel at reducere CO2-udledningen i København med 2.000 tons, mens en reduktion af hastigheden på hele vejnettet med 20 km/t vil reducere CO2-udledningen med 46.000 tons i København og 47.000 tons i hovedstadsområdet i alt.

En alternativ løsning kunne derfor bestå i vedtagelse af et større reduktionsmål end 10.000 tons CO2 for vejtrafikken med Tillæg til Roadmap 2021-2025. Det vil give en større robusthed over for manglende effekt af andre indsatser, ligesom en tidlig opstart af mobilitetsinitiativerne vil øge sandsynligheden for at opnå størst mulig effekt i 2025. Bilag 5 indeholder en oversigt over potentielle virkemidler ift. reduktion af CO2-udledningen fra vejtrafikken.    

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Finansiering af kommunale initiativer i Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen sker gennem kommunens årlige budgetproces og implementeringen varetages af de ansvarlige forvaltninger og enheder i Københavns Kommune. Dersom Teknik- og Miljøudvalget tiltræder indstillingen, vil forvaltningen udarbejde budgetnotater for initiativer i Roadmap 2021-2025 og Tillæg til Roadmap 2021-2025, hvor der er et udestående finansieringsbehov.

Budgetnotater for initiativpakker til reduktion af CO2-udledningen fra vejtrafikken kan bestilles politisk til Budget 2022.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen igangsættes tillæggets nye initiativer med det samme. Herefter vil initiativerne blive implementeret i det omfang, der bliver afsat midler til dem. Initiativer for opfyldelse af reduktionsmål for vejtrafikken foreslås fastlagt i forbindelse med forhandlinger om Budget 2022.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger en årlig revurdering af målopfyldelse for Borgerrepræsentationen som grundlag for at træffe beslutning om supplerende initiativer.

Roadmap 2021-2025 indeholder beskrivelser af proces og indhold for en ny klimaplan for perioden efter 2025. På baggrund af Borgerrepræsentationens behandling af forvaltningens svar på medlemsforslaget om en ny ambitiøs klimaplan for 2035, vil der forventeligt være behov for at revidere denne beskrivelse i et bilag eller et supplerende kapitel til dette tillæg. Forvaltningen vil fremlægge tekst til dette i forbindelse med behandling af medlemsforslaget.

 

Søren Wille                                        /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at der via mobilitetsindsatser skal hentes en CO2-reduktion på 30.000 tons i 2025 med henblik på at sikre, at målopfyldelsen i Tillæg til Roadmap 2021-2025 bliver mere robust henset til de store usikkerheder forbundet med indsatserne i tillægget, og som samtidig er ambitiøs på mobilitetsområdet.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 5 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: B, F, Ø og Å.

Imod stemte: A, C og V.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne havde hellere set, at der vedtages en plan for CO2 neutralitet, der var mere ambitiøs på transportområdet. Københavnerne kan ikke være tjent med, at vi opnår målsætningen om en CO2 neutral hovedstad, uden at det kan ses og mærkes som en hovedstad med langt mindre biltrafik og mindre forurenende trafik. Med kommuneplan 2019 har vi lovet københavnerne at andelen af bilture skal mindskes og en reduktion på 30.000 tons CO2 via mobilitetsindsatser, vil kunne bidrage til at nå den målsætning”.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi står bag målsætningen om, at København skal være CO2-neutral i 2025. Vi er glade for, at vi er så tætte på at nå målet. Vi er ikke indstillet på at hæve prisen på en beboerparkeringslicens eller reducere antallet af parkeringspladser. Vi er glade for, at målet kan inddrives uden disse bilistfjendske initiativer.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 21: Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 (2021-0136245)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2021:

”Vi står bag målsætningen om, at København skal være CO2-neutral i 2025. Vi er glade for, at vi er så tætte på at nå målet. Vi er ikke indstillet på at hæve prisen på en beboerparkeringslicens eller reducere antallet af parkeringspladser. Vi er glade for, at målet kan inddrives uden disse bilistfjendske initiativer.”

Til top