Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Genopretning af vejstrækninger – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2024

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til valget af fire vejstrækninger samt frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2024 til genopretning af nedslidte vejstrækninger.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der overføres en bevilling på i alt 140,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme til helhedsgenopretning af de fire nævnte vejstrækninger og at anlægsbevillingerne på i alt 140,5 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der med indstillingen bevilliges sammenlagt 140,5 mio. kr. til fire genopretningsprojekter fra Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til projekterne, og gennemførslen af projekterne anhænger af, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmåltal til projekterne i perioden 2022-2024.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Strækningerne Frederiksborgvej (fra Landsdommervej til kommunegrænse), Irlandsvej, Roskildevej (fra Peter Bangs Vej til kommunegrænse) og Tietgensgade trænger til helhedsgenopretning, hvor alle vejelementer under genopretningsprogrammet opdateres til nutidig standard. Strækningerne er slidte og støjplagede og mangler fremkommelighedselementer for borgere med mobilitetshandicap, hvorfor genopretningen tilsigter at afhjælpe disse forhold.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme udgøres af en årlig basisramme på 140,5 mio. kr. (2022 p/l). Midlerne i Genopretningsrammen anvendes til at sikre den langsigtede planlægning og koordinering af genopretningsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene”.

Nedenfor gennemgås de enkelte genopretningsprojekter, som anbefales gennemført. Bilag 2 indeholder et oversigtskort, der viser placeringen af projekterne. De fire vejstrækninger er samtænkt med budgetnotat om begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord, som udarbejdes til forhandlingerne om Budget 2022. Frederiksborgvej vil ved godkendelse af budgetnotatet ikke kun blive genoprettet 1:1, idet formålet med budgetnotatet er en omdannelse af hele eller dele af vejstrækningen til et grønt og attraktivt by- og gaderum, der kan understøtte et godt byliv, forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter og styrke den fysiske og sociale sammenhæng mellem Bispeparken, Bispebjerg Torv og Bispebjerg Kirkegård.

Helhedsgenopretning af fire vejstrækninger
Forvaltningen anbefaler, at følgende fire vejstrækninger helhedsgenoprettes, da strækningerne er meget nedslidte, jf. bilag 4, som bl.a. beskriver de fire vejstrækninger, årsdøgnstrafikken på strækningerne, og hvordan genopretningen er sammentænkt med andre projekter:

  1. Frederiksborgvej (fra Landsdommervej til kommunegrænse)
  2. Irlandsvej
  3. Roskildevej (fra Peter Bangs Vej til kommunegrænse)
  4. Tietgensgade

 

De fire vejstrækninger helhedsgenoprettes, hvilket indebærer, at strækningerne genoprettes fra facade til facade, og der ikke ændres på vejenes udformning eller materialer. Det betyder, at 4,44 km kørebaner, ca. 550 vejbrønde og stikledninger, 9 km fortove, 9 km cykelsti, belysning og fem signalanlæg på én gang genoprettes til nutidig standard. Hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, vil genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold. Da der på de fire strækninger kører mere end 2.000 biler i døgnet, og hastigheden er højere end 40 km/t, udlægges der støjreducerende asfalt på alle fire strækninger. Alle strækninger koordineres med andre aktiviteter i byen og med eksterne ledningsejere. 

Strækningernes trafiktal fremgår af bilag 4. Helhedsgenopretning af de fire vejstrækninger planlægges gennemført i perioden 2022-2024, jf. bilag 4.

Økonomi

Med denne indstilling skal der overføres og frigives i alt 140,5 mio. kr. (2022 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2024, som er en 3-årig budgetramme for årene 2022, 2023 og 2024. Tabeller med bevillinger og frigivelse af midler fremgår af bilag 3. Oversigter over udgifter til anlæg, ekstern rådgivning og interne udgifter fremgår af bilag 4.

Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til de fire genopretningsprojekterne. Det betyder, at gennemførelse af anlægsprojekterne afhænger af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2022-2024.

Bevillingen til de fire projekter styres som én samlet bevilling. Det skyldes, at selvom projekterne vurderes at være ukomplicerede, kan der forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand og fortovets opbygning. Herved kan disse mindre variationer håndteres inden for den samlede bevilling. Der afsættes i forlængelse af tidligere praksis 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen igangsætte projekteringen af projekterne, der forventes fysisk igangsat 2022-2024 og ibrugtaget i perioden 2023-2024 under forudsætning af, at der prioriteres anlægsmåltal til projekterne i 2022-2024.

 

Søren Wille                                      /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

1. at der udføres helhedsgenopretning på følgende fire vejstrækninger Frederiksborgvej (fra Landsdommervej til kommunegrænse), Irlandsvej, Roskildevej (fra Peter Bangs Vej til kommunegrænse) og Tietgensgade, jf. problemstillings- og løsningsafsnittene.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at der overføres en bevilling på i alt 140,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme til helhedsgenopretning af de fire nævnte vejstrækninger og at anlægsbevillingerne på i alt 140,5 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 20: Genopretning af vejstrækninger – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2024 (2021-0115264)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top