Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling ”Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025”, herunder at igangsætte indsatser til at forbedre trafiksikkerheden i Københavns Kommune.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 danner grundlag for forvaltningens videre arbejde, jf. løsningsafsnittet og bilag 2,
  2. at indsatser, der kan gennemføres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme, igangsættes nu, jf. bilag 3.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Den 14. december 2017 vedtog Borgerrepræsentationen nul-visionen om, at ”Ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken”. Siden vedtagelsen af visionen er udviklingen gået i den forkerte retning, idet der i 2019 blev dræbt syv personer i trafikken, og 195 personer kom alvorligt til skade, mens der i 2017 blev dræbt fem personer, og 172 kom alvorligt til skade. Dette sker efter, at tallet ellers havde været støt faldende i årene 2009-2015.

På den baggrund pålagde Teknik- og Miljøudvalget 24. august 2020 Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en ”Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025” med henblik på politisk behandling i foråret 2021. Handlingsplanen beskriver initiativer til, hvordan trafiksikkerheden kan øges, så udviklingen vendes, og nul-visionen om, at ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken, kan opnås.

Løsning

”Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025” er udarbejdet i dialog med Københavns Politi og Børne- og Ungdomsforvaltningen samt med inspiration fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2030. I udarbejdelsen af handlingsplanen har forvaltningen også haft fokus på afledte effekter på områder som tryghed, fremkommelighed, begrønning m.m.

Igennem de sidste år er der sket en stigning i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i København, mens udviklingen er stagneret på landsplan. Det er særligt tilskadekomne cyklister, der udgør en stor andel af statistikken i København med en andel på 50-60 % af de tilskadekomne. Med målet om, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, vil der foruden en reduktion i de menneskelige omkostninger ved ulykker også ske en samfundsøkonomisk besparelse på omkostninger til pleje, genoptræning m.m.

Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 er opbygget i to dele. Første del beskriver ulykkesudviklingen gennem de seneste år, de mest udbredte ulykkessituationer i København, krydsfeltet mellem trafiksikkerhed og kommunens øvrige mål og planer, herunder særligt tryghed og fremkommelighed samt perspektiverer trafiksikkerhedsarbejdet i et nationalt og internationalt perspektiv. Anden del beskriver 21 indsatser, som vurderes afgørende for at vende udviklingen for i de kommende år at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatserne er fordelt på fem overordnede temaer, og der har i udpegningen af indsatser været særligt fokus på tre tværgående temaer, jf. nedenfor. For et overblik over alle indsatser se bilag 3.

Trafiksikkerhed i planlægningen
Det er afgørende for en trafiksikker udvikling af byen, at der allerede i planlægningen tages de rette beslutninger, også selv om det nogle gange sker på bekostning af andre hensyn, herunder f.eks. fremkommelighed for busser, biler eller cykler, træer eller parkering., Det gælder både i udarbejdelsen af lokalplaner og konkrete vejprojekter, herunder at trafiksikkerheden bliver indarbejdet i forbindelse med f.eks. genopretningsprojekter, hvilket er en omkostningseffektiv metode for at øge sikkerheden.

Nogle gange står nationale rammebetingelser som lovgivning, bekendtgørelser og vejregler i vejen for, at der kan træffes de mest trafiksikre beslutninger, f.eks. om nedsættelse af hastighedsgrænser og afmærkning på kørebanen. Med indsatserne i dette tema vil de nationale rammebetingelser på trafiksikkerhedsområdet søges påvirket, så de i højere grad end i dag tilgodeser sikkerhed og tryghed for cyklister og fodgængere.

Der fokuseres desuden på at indarbejde trafiksikkerhed i den politiske beslutningsproces, så beslutning om projekter med negativ påvirkning på trafiksikkerhed, tages på oplyst grundlag. Indsatserne vil desuden medvirke til at sikre ensartede trafiksikre løsninger i såvel byudviklingsområder som i den eksisterende by, ligesom der peges på ensartede retningslinjer for børn og unges forhold i trafikken.

Sikre og trygge veje
Vejens udformning er afgørende for at hjælpe trafikanterne til den sikre adfærd, f.eks. ved at sikre gode oversigtsforhold, etablere hastighedsdæmpning m.m. Med indsatserne i dette tema vil der årligt blive udarbejdet oversigter over de mest ulykkesbelastede kryds og strækninger samt de ulykkestyper, der sker flest af med henblik på at udarbejde budgetnotater til de årlige budgetforhandlinger for de trafiksikkerhedsprojekter, der forventes at kunne få den største effekt.

Desuden lægges der op til en mere systematisk evaluering af vejprojekter med henblik på erfaringsopsamling til brug for fremtidige projekter, så de gode løsninger udbredes.

Forvaltningen varetager løbende mindre indsatser, der løftes gennem forvaltningens driftsbevilling med mulighed for f.eks. supplerende skiltning, enkelte blå cykelfelter, mindre fortovsudbygninger m.m., ligesom der allerede i dag i forbindelse med Genopretning 1:1 gennemføres mindre opdateringer af vejene, så de overholder gældende lovgivning m.m.

Bedre ulykkesdata
Politiets data ligger til grund for hovedparten af det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Det er dog meget få ulykker, som politiet får kendskab til og derfor registrerer. Det vurderes, at politiet registrerer ca. 10 % af de tilskadekomne og ca. 25 % af de alvorligt tilskadekomne, som bliver registreret på akutmodtagelser. For at få et mere retvisende billede af trafiksikkerheden og etablere det bedste grundlag for viden om ulykkers opståen til brug for det fremtidige forebyggende arbejde, er det afgørende at få data fra flere kilder end blot politiet.

Temaet indeholder indsatser, der vil kunne målrette trafiksikkerhedsarbejdet yderligere ved adgang til flere data om ulykker og bedre analyser af eksisterende data. Der er i indsatserne særligt fokus på at få adgang til data fra Region Hovedstadens akutmodtagelser og traumecentre. Med bedre data om flere ulykker vil trafiksikkerhedsarbejdet kunne styrkes yderligere og blive mere målrettet de ulykker, der er oftest forekommende i København.

Kompetente trafikanter

Uhensigtsmæssig eller ulovlig trafikantadfærd er medvirkende faktorer i næsten alle ulykker. Der fokuseres i dette tema på, hvordan trafiksikkerheden kan øges i Københavns Kommune gennem kommunikation til og undervisning af bilister, cyklister og fodgængere, uanset om de er unge eller gamle. Dette gøres bl.a. gennem målrettede strategiske kommunikationsindsatser mod bilister og lette trafikanter, særligt med henblik på at reducere risikoen for højresvingsulykker mellem højresvingende bilister/lastbilchauffører og ligeudkørende cyklister, som er den mest udbredte ulykkestype i København. Desuden sker det gennem udbredelse af den lovpligtige færdselsundervisning i folkeskolen. Flere af indsatserne lægger op til et tættere samarbejde med Rådet for Sikker Trafik samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indsatserne retter sig i høj grad mod ulykker, hvor cyklister kommer til skade, da de udgør en stor andel af de tilskadekomne, men da bilister ofte er involveret i ulykkerne, vil indsatserne rette sig mod såvel bilister som cyklister og fodgængere.

Endelig fokuserer en indsats mod unge med ”benzin i blodet”, som kan udvikle sig til vanvidsbilister, hvis ikke der sættes ind i tide.

Sikre køretøjer
Køretøjers udformning og sikkerhedsudstyr kan i nogle situationer være afgørende for risikoen i trafikken. Indsatserne i dette tema handler om påvirkning af lovgivning, inddragelse af brancheorganisationer, udbud ved indkøb m.m., fokus på at udbrede lastbiler med bedre direkte udsyn mod fodgængere og cyklister. Der er desuden fokus på, at trafikken bestående af elcykler, ladcykler, elløbehjul, elektriske varecykler m.m. på cykelstien ikke medfører øget risiko for ulykker og utryghed.

Derudover indeholder temaet interne trafiksikkerhedsindsatser i Københavns Kommune, hvor der foreslås vedtagelse af en tværgående trafiksikkerhedspolitik med anvisninger for medarbejdernes adfærd og sikkerhed i trafikken samt retningslinjer for udbud og indkøb af transporter, varer og tjenesteydelser.

Tværgående temaer

Foruden de fem overordnede temaer er der udpeget tre tværgående temaer, der vurderes centrale for at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken.

a. Tilskadekomne cyklister
Cyklister udgør over halvdelen af de tilskadekomne i politiets registreringer, mens syv ud af 10 af de registrerede tilskadekomne i Landspatientregistret er cyklister. På den baggrund er en lang række indsatser i handlingsplanen fokuseret på at reducere disse ulykker. Informationerne fra Landspatientregistret indeholder ganske få informationer om køn, alder og transportmiddel, men indeholder ikke information om hvor, og hvad der er sket,

b. Børn og unge i trafikken
Få helt små børn kommer til skade i trafikken, men ved 12 års-alderen stiger antallet af tilskadekomne. For at sikre de unge i trafikken har Københavns Kommune en vigtig rolle i forhold til at sikre den lovpligtige færdselsundervisning i folkeskolen samt at sikre de bedst mulige trafikale forhold omkring skoler, idræts- og fritidsfaciliteter.

c. Eksterne samarbejdspartnere
Samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel er afgørende for at sikre den største effekt på trafiksikkerhedsområdet. Mange indsatser lægger derfor op til tæt samarbejde med eksterne myndigheder og organisationer og på tværs af forvaltninger.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. En del af indsatserne vil kunne gennemføres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme. De indsatser, der kræver yderligere finansiering, kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 3.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt, vil forvaltningen igangsætte indsatser, der kan finansieres indenfor den eksisterende driftsramme, jf. bilag 3.

Udvikling i ulykkestal og implementering af indsatserne i planen vil blive afrapporteret i den årlige Mobilitetsredegørelse.

 

Søren Wille                                            /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 danner grundlag for forvaltningens videre arbejde, jf. løsningsafsnittet og bilag 2.
  2. at indsatser, der kan gennemføres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme, igangsættes nu, jf. bilag 3.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi finder det nødvendigt at arbejde med trafikkulturen for at nedbringe antallet af ulykker, så flere - både bilister og cyklister - overholder vigepligterne og færdselsloven generelt.”

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi ser gerne, at der etableres statistik for, hvor mange af ulykkerne, der sker med elcykler, idet vi forstår, at dette ikke registreres særskilt i dag.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 19: Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 (2021-0113729)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2021:

”Vi finder det nødvendigt at arbejde med trafikkulturen for at nedbringe antallet af ulykker, så flere - både bilister og cyklister - overholder vigepligterne og færdselsloven generelt.”

”Vi ser gerne, at der etableres statistik for, hvor mange af ulykkerne, der sker med elcykler, idet vi forstår, at dette ikke registreres særskilt i dag.”

Til top