Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Gadelandet – anlæg af cykelstier, Brønshøj-Husum

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af anlægsmidler til anlæggelsen af cykelstier på Gadelandet.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 22,3 mio. kr. til Gadelandet - forbedring af udsat område med cykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Gadelandet er i Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 udvalgt som højt prioriteret strækning til nye cykelstier. I Budget 2020 (Borgerrepræsentationen (BR) 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 25,7 mio. kr. til et infrastrukturelt løft af Gadelandet, forbedring af et udsat område med cykelstier, hvoraf 3,7 mio. blev stjernemarkeret.

Der skal tages stilling til projektforslag og til frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

Projektforslaget, jf. bilag 4.

Gadelandet er en ca. 0,6 km lang parallelgade til Frederikssundsvej i Husum, og er en af de væsentligste adgangsveje til et større boligområde. På Gadelandet er der i dag bilparkering i begge sider – parallelparkering i den sydlige side (mod Frederikssundsvej) og vinkelret parkering i nordlige side (mod Tingbjerg). Der er problemer med høj hastighed hos bilister og dårlige oversigtsforhold. Det i kombination med, at der ikke er cykelstier, medfører, at gaden opleves utryg for cyklister. Der foreligger ikke trafiktællinger fra Gadelandet, men Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af trafiktællinger på omkringliggende veje, at Gadelandet benyttes af ca. 7.500 biler og ca. 250 cykler på hverdage. Til sammenligning er der på Frederikssundvej på strækningen parallelt med Gadelandet ca. 14.700 biler og ca. 4.800 cykler på hverdage. Forvaltningen forventer, at cykelstier på Gadelandet vil øge antallet af cyklister med 30-50% og dermed øge trygheden i området, ved at der færdes flere mennesker i området.

Cykelstier, københavnerfortov, hastighedsdæmpning og midterheller

Forvaltningen har udarbejdet et projektforslag, hvor der etableres 1,2 km cykelsti på Gadelandet. På gadens nordlige side (mod Tingbjerg) etableres der en 2 m bred cykelsti. Kommunens standardmål for nye cykelstier er 2,5 m, jf. bilag 4. Såfremt der skal etableres en cykelsti på 2,5 m vil samtlige træer (44 stk.) på Gadelandet skulle fældes. Det er forvaltningens vurdering, at en 2 m bred cykelsti er tilstrækkelig på Gadelandet for at imødekomme det fremadrettede kapacitetsbehov.

På gadens sydlige side (mod Frederikssundsvej) erstattes det asfalterede fortov mellem Koppelvænget og Storegårdsvej med et københavnerfortov på hele strækningen, mens der i samme vejside etableres en 2,5 m bred cykelsti. Indkørsler til sideveje bliver på hele strækningen omdannet til overkørsler for at sikre en tydelig markering af bilisters vigepligt og for at øge trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter.

For at gøre plads til cykelsti nedlægges parallelparkeringen i gadens sydlige side (mod Frederikssundsvej), mens den vinkelrette parkering i gadens nordlige side (mod Tingbjerg) ændres til parallelparkering.

For at minimere høj hastighed på Gadelandet indsnævres kørebanerne hver med 40 cm fra ca. 3,65 m til 3,25 m. Krydsningsforholdene forbedres ved at etablere to midterheller på strækningen, hvor køresporet i den sydlige vejside indsnævres lokalt til 3,0 m for at give en hastighedsdæmpende virkning.

En eksisterende midterhelle ved Bystævnet udvides for at skabe bedre krydsningsforhold for fodgængere, da der er dårlig oversigt på stedet, hvilket Boligselskaberne også har gjort opmærksom på. Yderligere tilsluttes Gadelandet til Åkandevej med ny indretning af T-krydset og midterhelle til fodgængere. Da krydset er et vigepligtsreguleret kryds, etableres ikke fremskudte cykelstier, som er en løsning der anvendes i signalregulerede kryds. De to eksisterende fodgængerfelter med torontoanlæg på strækningen bibeholdes.

Konsekvenser for træer

Der er i dag 45 træer i projektområdet, og efter projektet er ibrugtaget vil der være 60. I forbindelse med Budget 2020 var det forvaltningens vurdering, at alle 45 træer i projektområdet skulle fældes. I forbindelse med projektering har det vist sig muligt at fælde 21 træer, mens der plantes 36 nye træer, så antallet af træer efter endt anlæg vil være forøget med 15 træer.

Årsagen til at der skal fældes 21 træer, er at træerne generelt og især på strækningen mellem Åkandevej og Arrildsgård står meget højt over jordniveau. Derfor ligger rødderne også meget højt i jorden, og det er ikke muligt at bygge cykelstien ovenpå uden at skade træerne. Træerne kan ikke flyttes til anden placering i nærområdet, da træerne ikke vil få tilstrækkeligt mange rødder med. Derfor vil træerne mistrives og blive potentielle risikotræer.

Tabel 1: Konsekvenser for træer

 

Antal træer i
projektområdet
før projekt

Antal træer, der fældes

Antal træer, der plantes

Antal efter projekt

Gadelandet:

44 stk.

20 stk.

36 stk.

60 stk.

Åkandevej: (tilstødende vej)

1 stk.

1 stk.

0 stk.

0 stk.

Samlet

45 stk.

21 stk.

36 stk.

60 stk.

 

Af hensyn til eksisterende træer etableres cykelstien ovenpå kassetter, der er kommunens standardløsning for at sikre vækstbetingelserne for træernes rødder, samtidig med at røddernes vækst ikke ødelægger asfalten på cykelstien.

Konsekvenser for bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser
I projektområdet er der 143 ordinære bilparkeringspladser udenfor betalingszonen. For at kunne realisere projektforslaget er der i budgetnotatet lagt op til, at der kan nedlægges op til 83 parkeringspladser. Det er nødvendigt at nedlægge 83 parkeringspladser på strækningen. Der anlægges ikke erstatningspladser. Forvaltningen har ikke tællinger for belægningsprocenten for området.

Projektet har ingen konsekvens for cykelparkering.

København Politi har givet samtykke til projektforslaget med 3,25 m kørespor og lokale indsnævringer ved støttepunkterne med 3,0 m kørespor.

Høring, jf. bilag 5

Projektforslaget er blevet forelagt Brønshøj/Husum Lokaludvalg og Movia.

Brønshøj/Husum Lokaludvalg oplyser, at de ”er tilfreds med den planlagte udformning og tager til efterretning, at enkelte detaljer kræver yderligere undersøgelser. Vi har tillid til den involverede ekspertise.” Lokaludvalget har bemærkninger til nedlæggelsen af parkeringspladser og har et forslag til en midterhelle ved Kobbelvængets krydsning af Gadelandet.

Forvaltningen vurderer, at lokaludvalgets ønske om en midterhelle til fodgængere som erstatning for torontoanlægget i krydset af hensyn til store køretøjers svingradier ville skulle anlægges for langt fra det naturlige krydsningspunkt. Når busser og lastbiler skal svinge ud fra Kobbelvænget, har de behov for mere plads på kørebanen, og en midterhelle vil derfor skulle trækkes langt væk fra krydset. Erfaringer viser, at hvis fodgængere skal gå for langt væk fra udgangspunktet, vil de alligevel krydse vejen på det for dem mest fordelagtige sted. Også selv om det bliver uden for hellen. Derfor arbejder forvaltningen videre med løsningen, hvor det eksisterende torontoanlæg bevares.

Forvaltningen er i gang med en analyse af mulighederne for yderligere parkeringszoner i byen. Analysen fokuserer på randzonerne til de nuværende parkeringszoner. Forvaltningen vil på baggrund af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bekymring kontakte lokaludvalget, for at indhente deres erfaringer med parkeringsudfordringer i området, så det kan indgå i analysen.

Movia har været imod forvaltningens oprindelige oplæg om at indsnævre vejprofilet til 2,75 m lokalt ved de to nye støttepunkter, da de mener, at dette kan forringe bussens fremkommelighed.

Forvaltningen vurderer, at indsnævringen af køresporet vil øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter uden at forringe bussens fremkommelighed. Movia har efterfølgende taget forvaltningens vurdering til efterretning. Da politiet imidlertid ikke kan give samtykke til 2,75 m grundet bussens fremkommelighed, etableres kørespor på 3,0 m lokalt ved de to nye støttepunkter. Forvaltningen vurderer, at denne indsnævring fortsat kan øge trafiksikkerheden.

Under anlægsarbejdet vil der blive mulighed for at etablere prioriteret kørsel, så bussen og den øvrige trafik kan passere arbejdsområderne efter forholdene.

Boligforeningerne

Under udarbejdelse af projektforslaget har forvaltningen koordineret projektet med de almene boliger på Gadelandet, der pt. arbejder med et idéoplæg for infrastruktur for området ved Gadelandet på deres matrikler. Da Budget 2020 blev vedtaget, var Boligforeningerne Gadelandet/Husumgård på statens ghettoliste og kunne søge Landsbyggefonden om infrastrukturmidler. Det var en forudsætning, at Københavns Kommune tilsvarende ville forbedre infrastrukturen på de offentlige arealer.

Gadelandet er i Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 udvalgt som højt prioriteret strækning til nye cykelstier. I Budget 2020 blev det vedtaget at forbedre Gadelandet med cykelstier. I dag er Gadelandet/Husumgård dog ikke længere på statens ghettoliste. De almene boligforeninger på Gadelandet har fortsat deres indsats med at styrke sammenhængen mellem boliger og udearealer og beboernes brug af disse, da Landsbyggefonden har tildelt foreningerne renoveringsstøtte.

Boligforeningen AAB har i denne forbindelse udtrykt et ønske om, at projektet med cykelstier på Gadelandet ud over at være et trafikprojekt også bringer deres materialer og visioner videre ud i det offentlige vejareal, så beboerne kan kende deres eget område igennem Gadelandet. AAB er pt. i gang med at udvikle deres tanker, men er ikke så langt, at der eksisterer konkrete projektforslag, som Københavns Kommune har kunnet indarbejde eller projektere efter.

De konkrete ideer og ønsker, fx om krydsningspunkter, bredere fortove og trafiksikkerhed, som AAB har udtrykt til de løbende dialog- og koordineringsmøder, er søgt indarbejdet i projektet for cykelstier på Gadelandet. Forvaltningen har dog også pointeret, at det ikke på nuværende tidspunkt indenfor det nuværende cykelstiprojekt med ibrugtagning ultimo 2022 og den økonomiske ramme for projektet, er muligt at etablere byrumsløsninger på Gadelandet.

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 25,7 mio. kr. (2020 p/l) til infrastrukturelt løft af Gadelandet. Heraf blev 3,7 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 22,0 mio. kr. (2020 p/l) frigives. Det svarer til 22,3 mio. kr. i 2021 p/l, jf. tabel 2.

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

2022

I alt

TMU

Gadelandet – infrastrukturelt løft

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.921

20.387

22.308

I alt

 

 

 

1.921

20.387

22.308

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2020 er der givet anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed, og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Nedlæggelsen af 83 parkeringspladser udenfor betalingszone medfører ikke indtægtstab.

I Budget 2020 blev der afsat afledte driftsmidler til projektet på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen projektet. Fysisk anlæg forventes udført primo 2022 og ibrugtagning af projektet ultimo 2022.

Søren Wille               / Lone Byskov

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag til Gadelandet - forbedring af et udsat område med cykelstier danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 22,3 mio. kr. til Gadelandet - forbedring af udsat område med cykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2021

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

” At sagen udsættes til den 1. september 2021 med henblik på at inddrage boligselskaberne”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og O.

Imod stemte: A, B, F, V og Ø.

 

 

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

”dog således at der ikke nedlægges parkeringspladser, men at de 83 parkeringspladser genetableres i området og inden for projektets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V og Ø.

 

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

”dog således at der ikke oprettes cykelstier af 2,5 meters bredde på steder, hvor der kun kører 250 cykler i døgnet.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V og Ø.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 8 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V og Ø.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: O.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V og Ø.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: O.

 

 

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker at alle træerne bevares, idet vi ikke ønsker at fælde sunde og velvoksne træer på Gadelandet.”

 

 

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Cykelstiprojektet skal nu igang. SF håber på og opfordrer til, at cykelstiprojektets gennemførelse koordineres med boligforeningerne AAB og FSB’s to projekter

  • at der skabes sikre overgange på Gadelandet mellem de to boligforeninger FSB og AAB. Trafikken vil sandsynligvis stige på Gadelandet i takt med byudviklingen i Bystævneparken og i Tingbjerg,
  • at der skabes en kunstnerisk sammenhæng mellem boligafdelingerne, hvis Boligforeningerne får økonomien på plads hen over sommeren. Københavns Kommune skal ikke have ekstra omkostninger”.
 

Beslutning

Dagsordenspunkt 17: Gadelandet – anlæg af cykelstier, Brønshøj-Husum (2021-0085602)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B og F.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: O.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2021:

”Partierne ønsker, at alle træerne bevares, idet vi ikke ønsker at fælde sunde og velvoksne træer på Gadelandet.”

Til top