Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Takstbilag for 2022

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til forvaltningens takstbilag som en del af budgetprocessen for 2022.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til tilpasse taksten for rottebekæmpelse i 2022, når Økonomiforvaltningen opgør ejendomsværdien for 2022 ultimo oktober 2021.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal årligt godkende forvaltningens takstbilag (bilag 2) som led i budgetprocessen for 2022. Alle taksterne på affaldsområdet besluttes således med denne indstilling jf. bilag 2, men behandles i indstillingen "Takster på affaldsområdet for 2022", som fremlægges på samme møde, hvor udvalget skal godkende de årlige gebyrer for kommunens affaldshåndtering.

Løsning

Nye fælles administrative retningslinjer for beregning af takster og interne priser

Den 13. november 2020 blev en ny fællesadministrativ retningslinje for beregning af takster og interne priser vedtaget. Retningslinjerne betyder, at prissætningen på forvaltningernes takster og interne priser skal kunne opgøres i omkostningselementerne, dvs. direkte henførbare, indirekte henførbare og indirekte ikke-henførbare omkostninger.

Det vil afhænge af, hvilken kategori taksterne placeres i, om det er en monopol-, konkurrence- eller markedspris takst, om der kan medregnes indirekte henførbare omkostninger eller indirekte ikke-henførbare omkostninger i taksten (se oversigt i bilag 3). Fx vil monopolydelser, være baseret på en beregning af forvaltningens direkte omkostninger, som kan henføres til selve ydelsen, så der er ikke medregnet centrale overheads med i denne takst, hvilket fx gælder for visse kirkegårdsydelser.

Der kan indgå tre niveauer af overhead i beregningen af takster:

  • Rådhusbidraget (beregnes af Økonomiforvaltningen og fordeles på tværs af alle forvaltninger i kommunen)
  • TMF fælles overhead, som angår forvaltningsfælles administrative udgifter og funktioner.
  • Decentralt overhead, som angår decentrale administrative udgifter og funktioner.

Politisk betjening og myndighedsopgaver er ikke indeholdt i overheadberegninger på de tre niveauer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at følge et forsigtighedsprincip, hvilket betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet alle fælles udgifter. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har kunne henføre udgifterne 100% til enkelte takster, er disse udgifter ikke medregnet i taksterne, hvor de tidligere har indgået ved et skøn eller en fordelingsnøgle. Det betyder, at enkelte takster på kirkegårdsområdet, som har monopollignende status, vil have lavere priser, og dermed et fald i indtægtsniveau jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Retningslinjerne betyder desuden, at hvis forvaltningen ikke længere leverer ydelsen, vil både de direkte omkostninger og indirekte omkostninger falde bort svarende til takstberegningsgrundlaget.

Der er flere takster, der er reguleret af særlovgivning fx på parkeringsområdet, miljøgodkendelser og rottebekæmpelsen.

Der er i alt 128 takster, som overordnet er placeret i følgende seks takstområder: Miljø og affald, Parkering, Trafik og byliv, Kirkegårde, Renhold og Byggeri (se bilag 2).

På de seks takstområder er taksterne underopdelt i 27 ordninger efter kategori. På takstområdet Parkering er der fx tre ordninger: ”Parkeringsafgift”, ”Betalingsparkering” og ”Øvrige licenser”. Taksternes opdeling i ordninger er således en naturlig gruppering af takster indenfor et takstområde.

På takstområdet Parkering fastsættes taksterne efter to forskellige principper. På ordningen ”Betalingsparkering” og ”Øvrig licenser” fastsættes taksterne af Borgerrepræsentationen og pris- og lønreguleres som udgangspunkt på baggrund af det foregående års takster. Taksterne på afgifterne fastsættes af Justitsministeriet, og for betalingsparkeringen fastsættes de efter Vejlovens § 90 stk. 2 og 4.

Budgettet for timeparkeringen er aktivitetsbaseret. Det endelige budget fastlægges dog først, når aktivitetstallene er kendte, og er endnu ikke fyldestgørende grundet COVID-19. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen fastlægger budgettet, når der er fundet en fælles løsning på datagrundlaget.

Bemyndigelse til at korrigere taksterne

Det er en videreførelse af tidligere års praksis, når forvaltningen i indstillingens andet og tredje at-punkt søger bemyndigelse til at korrigere taksterne, når pris- og lønindekset er kendt efter kommuneaftalen, samt får mulighed for at foretage mindre redaktionelle ændringer i takstbilaget. Det skyldes dels, at en række takster på takstområdet Parkering først endelig pris- og lønfremskrives efter godkendelse af takstbilaget, dels skyldes det, at taksten for Rottebekæmpelse og taksten for Miljøgodkendelser først fastlægges senere på året. Endelig kan der i den videre proces med Økonomiforvaltningen opstå behov for mindre præciseringer af teksten i takstkataloget.

Taksterne for parkering forventes at blive behandlet endeligt i augustindstillingen, efter aftale med Økonomiforvaltningen, så de medtager parkeringstaksterne i deres indstilling, for at få et samlet overblik for kommunen.

Økonomiforvaltningen opgør ejendomsværdien for 2022 ultimo oktober 2021. På baggrund heraf kan Teknik- og Miljøforvaltningen beregne den endelige takst for rottebekæmpelse som indgår i ejendomsskatteopkrævningen for 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen søger bemyndigelse til at tilpasse taksten i november, når vi kender den endelige ejendomsværdi.

Genindførelse af containertakst

Med Højesterets dom af 27. april 2021 i sagen om betaling for containere på offentligt vejareal, er det igen blevet muligt for kommuner at opkræve en takst for virksomheders anbringelse af containere, materiel og udstyr på offentligt vejareal. Taksten skal afspejle forvaltningens direkte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med udnyttelsen af vejarealet. Forvaltningen er pt. ved at vurdere behovet for at genindføre en takst på området.

Genindføres containertaksten vil forvaltningen fremlægge en særskilt sag til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen forventer, at en genindførsel af taksten vil give et merprovenu på ca. 3,7 mio. kr. i 2022.

Økonomi

Som det ses af takstbilaget i bilag 2, så medfører de nye takster ikke de store ændringer i forhold til 2021-taksterne, da forvaltningen allerede i 2021 havde påbegyndt en tilpasning til de nye fællesadministrative retningslinjer. Af tabel 1 nedenfor fremgår udviklingen i indtægter fra 2021 til 2022 for forvaltningens takstområder.

Tabel 1 Udvikling i indtægter fra 2021 til 2022 (2022 p/l, mio. kr.)*

 

Sum af Indtægter 2021

Sum af Indtægt 2022

Indtægtsudvikling

Byggeri

2,5

2,5

0,0

Kirkegårde

50,0

49,2

- 0,8

Renhold

16,9

16,9

0,0

Trafik & byliv

29,7

31,6

1,9

Rottebekæmpelse

28,9

14,9

- 14,0

* Der udestår takster for parkeringsområdet og affaldsområdet, som behandles særskilt.

Indtægter på ordningen ”Rottebekæmpelse” falder i 2022 med 14,0 mio. kr. I 2021 blev der i den beregnede promille inkluderet en engangsudgift på 11,6 mio. kr. til opsætningen af rottespærre i statslige, regionale og privatejede institutioner, jf. TMU-beslutning 29. okt. 2020, samt en forventet udgift på 8,2 mio. kroner i 2022.

Det har vist sig, at færre ejendomme end estimeret har haft behov for tv-inspektion og montering af rottespærre, og derfor forventes opgaven færdiggjort i 2021. Dette betyder samlet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2021 samt 7,6 mio. kr. i 2022, som reguleres i takstberegningen for 2022. Den endelige promille fastsættes endeligt i november på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Trafik og byliv oplever en indtægtsstigning, hvilket skyldes, at der er kommet to nye takster på el-løbehjul, som forventes at give en indtægt på 1,7 mio. kr., de resterende 0,2 mio. kr. er den generelle udvikling i andre takster inden for området.

Kirkegårdsområdet oplever et lille fald i taksterne på 0,8 mio. kr. på de monopollignende ydelser. Teknik- og Miljøforvaltningen har været forsigtige og fjernet yderligere omkostninger, som ikke vurderes direkte henførebare, de var medregnet i taksterne for 2021.

Videre proces

Takstbilaget indgår i den samlede proces for Budget 2022. Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sende gebyrerne sammen med det samlede takstbilag til Økonomiforvaltningen med henblik på videre politisk behandling.


          Søren Wille                                                      / Thomas Højlt

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at de foreløbige takster for 2022 udgør forvaltningens takstbilag.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at korrigere taksterne, når pris- og lønindekset er kendt efter kommuneaftalen, samt foretage mindre redaktionelle ændringer i takstkataloget.
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til tilpasse taksten for rottebekæmpelse i 2022, når Økonomiforvaltningen opgør ejendomsværdien for 2022 ultimo oktober 2021.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2021

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således, at beboerparkerings-licenstaksten (nr. 13-17) nedsættes til 250 kr. pr år”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. 1 medlem undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

Undlod at stemme: O.

 

Indstillingens 1.-2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 3. at-punkt med teknisk ændringsforslag blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 16: Takstbilag for 2022 (2021-0101855)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top