Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidler

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

En række ejendomme i Københavns Kommune er pålagt tilskudsdeklarationer. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til anvendelse af yderligere midler til retssager i forbindelse med håndhævelse af deklarationerne. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler hertil.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der afsættes en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., i 2021 til bevillingen ”ordinær drift” under Teknik- og Miljøudvalget til afholdelse af udgifterne. Tillægsbevillingen har modpost på de i kassen reserverede midler stammende fra tilskudsdeklarationer, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at sagen medfører, at der anvendes 1,4 mio. kr. i servicemåltal til initiativet i 2021 fra servicebufferpuljen. I aprilprognosen er servicebufferpuljen opgjort til, at der er 20,2 mio. kr. i ledigt servicemåltal. Tilskudsdeklarationsmidlerne er reserveret i kassen til boligsociale formål.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 21. oktober 2009, den 25. februar 2013, den 6. juni 2016, den 3. december 2018 og den 23. september 2019 afsat i alt 8 mio. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne til udgifter i forbindelse med retssager, der udspringer af tilskudsdeklarationerne. De afsatte midler er nu opbrugt. Der er indgået forlig med fire andelsboligforeninger om efterlevelse af tilskudsdeklarationerne, og forvaltningen har opnået Højesterets dom for, at kommunen kan håndhæve deklarationen over for en femte forening, A/B København og Omegn. Der verserer fortsat retssager i forbindelse med håndhævelsen af deklarationen over for A/B København og Omegn, og der er derfor behov for at afsætte yderligere midler til advokatudgifter.

Løsning

Tilskudsdeklarationsmidlerne kommer fra en række ejendomme i Københavns Kommune, der gennem årene har frikøbt sig fra en tinglyst tilskudsdeklaration. De indbetalte frikøbsbeløb skal efter lovgivningen og i overensstemmelse med deklarationsteksten anvendes til boligsociale formål. Midlerne kan imidlertid også anvendes til forsvar af kommunens rettigheder i forbindelse med håndhævelse af tilskudsdeklarationer. For tiden er 21 andelsboligforeninger og fire udlejningsejendomme pålagt tilskudsdeklarationer. Håndhævelsen af deklarationerne sikrer, at de ca. 2500 boliger, der er omfattet, kan forblive billige. Borgerrepræsentationen har den 27. august 1998 delegeret beslutninger om anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne til Teknik- og Miljøudvalget. I bilag 2 er vedlagt et notat om den juridiske baggrund og mulighederne for anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne.

Højesteret gav i maj 2014 Københavns Kommune medhold i, at tilskudsdeklarationen er gældende på Andelsboligforeningen København og Omegns ejendom beliggende på Jernbane Allé 63-75 og 81-93 i Vanløse. Det betyder, at Københavns Kommune har krav på udbetaling af nogle beløb i forbindelse med tidligere salg af andele, hvorfor kommunen har anlagt 13 retssager mod tidligere andelshavere til inddrivelse heraf. Herudover har kommunen anlagt en erstatningssag mod foreningen, fordi den tilbageholdt oplysninger, så kommunens krav mod nogle af de tidligere andelshavere blev forældet og derfor ikke kan inddrives. Kommunens samlede krav udgør ca. 2 mio. kr. Københavns Byret har i dom af 15. december 2020 givet kommunen delvis medhold i erstatningssagen, men forvaltningen har anket dommen til landsretten med påstand om tilkendelse af et yderligere beløb. Andelsboligforeningen har desuden anlagt en sag om ejendommens værdi som grundlag for et frikøbstilbud. Her er der 84 mio. kr., der skiller parterne. Grundet de verserende og potentielle retssager må der i 2021 og følgende år forventes væsentlige udgifter til advokathonorarer, og forvaltningen indstiller, at der reserveres yderligere 1,4 mio. kr. til disse udgifter for at beskytte tilskudsdeklarationerne. De 1,4 mio. kr. er skønnet i betragtning af sagernes antal og kompleksitet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at vinde retssagerne, og tilkendte beløb og sagsomkostninger vil tilgå tilskudsdeklarationsmidlerne.

Økonomi

De udisponerede tilskudsdeklarationsmidler er placeret i Københavns Kommunes kasse (kommunekassen) øremærket til de i deklarationerne angivne boligsociale formål som fx støtte til nybyggeri eller renoveringer. Der er redegjort nærmere herfor i bilag to. Den budgetmæssige dækning findes derfor ved at overføre midler fra kommunekassen til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, hvor udbetalingen foretages fra jf. tabel 1.

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne i 2021 til sagsomkostninger i de verserende og kommende retssager om tilskudsdeklarationerne medfører tilførsel af servicemåltal på et tilsvarende beløb.

 

 

Tabel 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

 

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2021 pl)

Varig?
ja/nej

 

2021

2

 

TMU

1.000 Ordinær drift

0.25.18.1

U

1.400

Nej

1 og 2

 

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

-1.400

Nej

I alt

 

-

-

-

-

0

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn.

Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, foretager forvaltningen de bevillingsmæssige ændringer.

Søren Wille                              / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

1. at der anvendes yderligere 1,4 mio. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne til sagsomkostninger i de verserende og kommende retssager om tilskudsdeklarationerne.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at der afsættes en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., i 2021 til bevillingen ”ordinær drift” under Teknik- og Miljøudvalget til afholdelse af udgifterne. Tillægsbevillingen har modpost på de i kassen reserverede midler stammende fra tilskudsdeklarationer, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 15: Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidler (2021-0088323)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top