Mødedato: 06.09.2016, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Kvarterplan for Områdefornyelse Nordvest

Se alle bilag
For at igangsætte områdefornyelserne Indre og Ydre Nordvest skal der tages stilling til forslag til en samlet kvarterplan og finansiering.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at kvarterplan for ”Områdefornyelse Nordvest” godkendes, jf. bilag 1,

 2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i kvarterplanen inden for den fastsatte økonomiske ramme,

 3. at vedtægter for Områdefornyelse Nordvest godkendes, jf. bilag 2,

 4. at der frigives en anlægsbevilling på samlet set 29,5 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Indre Nordvest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. 2016, 5,3 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021, se også Økonomiafsnittet og bilag 3,

 5. at der frigives en anlægsbevilling på samlet set 29,5 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Ydre Nordvest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. 2016, 5,3 mio. kr. i 2017, 8,52 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021, se også Økonomiafsnittet og bilag 3.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at ressortansvaret for disponering af kommunens ejendomme formelt ligger i Økonomiforvaltningen, og at arbejdet med en eventuel etablering af et vækst- og kvarterhus i bygningerne på Bispebjerg Skole skal ske i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 22. september 2014 at ansøge staten om støtte til to områdefornyelser i Nordvest. På baggrund af statens tilsagn om støtte på 15 mio. kr. godkendte Borgerrepræsentationen den 12. november 2015, at områdefornyelserne Rentemestervej Øst og Vest (nu Indre og Ydre Nordvest, samlet betegnelse Områdefornyelse Nordvest) blev sat i gang jf. bilag 4. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til kvarterplan for områdefornyelse Nordvest. Jf. bilag 1.

Der skal tages stilling til kvarterplanen og frigivelse af anlægsmidler, så realiseringsfasen kan påbegyndes.

Løsning

Områdefornyelse Nordvest er geografisk placeret i det udsatte byområde Bispebjerg/Nordvest, hvor beboernes indkomst, uddannelsesgrad og tilknytning til arbejdsmarked er under gennemsnittet for København. Kvarterplanen for Områdefornyelse Nordvest beskriver visionen for udviklingen af kvarteret, hvilke projekter områdefornyelsen skal sætte i gang, og hvordan områdefornyelsens budget skal fordeles, jf. bilag 1. For resume af kvarterplanens visioner, indhold, projekter og budget se bilag 1 side 7 til 11. Se bilag 4 for skematisk projektoversigt.

Kvarterplanen er blevet til i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, beboere, lokale aktører, investorer i og omkring kvarteret samt alle forvaltninger i Københavns Kommune.

Områdefornyelsen vil desuden bygge videre på de tidligere indsatser, der har været i dele af området, herunder to tidligere kvarterløft, der lykkedes med at etablere stærke netværk og flere fysiske anlæg, som stadig fungerer i området. Af nyere strategier er det primært Udviklingsplan for Bispebjerg og Strategiplan Bispebjerg, der er relevante. Ingen af disse planer er finansieret og realiseret.

Effekter af områdefornyelsen

Områdefornyelsen er en helhedsorienteret indsats, der i fem år arbejder med fysiske, sociale og kulturelle indsatser, hvor målet er at skabe et godt og trygt hverdagsliv for borgerne i kvarteret. Dette vil Områdefornyelsen gøre ved at:

 • etablere flere mødesteder i området, der understøtter kvarterets egenart, fællesskab og byliv, blandt andet ved at etablere grønne hjørner og små opholdsteder i industrikvarteret og på Frederiksborgvej og etablere et nyt byrum på Smedetoften, Grønningen og i forbindelse med nye indgange til Bispebjerg Kirkegård,

 • skabe trygge grønne by- og vejrum og reducere generne fra gennemkørende og lokale trafik, blandt andet arbejde med støjreduktion langs Tomsgårdsvej, udarbejde en belysningsplan for området, arbejde med bedre forbindelser i området,

 • styrke by- og handelslivet, jobskabelse og de lokale fællesskaber, blandt andet ved at udvikle et nyt kreativt væksthus og arbejde med netværk mellem virksomhederne på i Fredeborgvej og i den kreative zone.

Borgerne lægger endvidere vægt på, at områdefornyelsen skal arbejde for at fastholde den mangfoldighed og kant, der i dag kendetegner Nordvest.

Der er kvalitative og/eller kvantitative succeskriterier for hver af kvarterplanens projekter. Der gennemføres en midtvejsevaluering i 2019. 

Finansiering

I områdefornyelsens budget er der afsat 47,5 mio. kr. til forberedelse og realisering af projekter. Der er afsat 12,5 mio. kr. til det lokale sekretariat, borgerinddragelse, fundraising, evaluering og kommunikation.

En del af projekterne i kvarterplanen er fuldt finansieret, andre projekter skal have ekstern medfinansiering for at kunne realiseres. Flere af de projekter, der ikke er fuldt finansieret, kan realiseres inden for kvarterplanens budget i mindre skala. Midler til yderligere finansiering vil blive søgt hos statslige og private fonde og puljer samt hos Københavns Kommune ved budgetaftaler. Derudover er der en række projekter, som skal gennemføres og finansieres som del af det etablerede samarbejde med HOFOR, fx etablering af regnvandsbassiner på Grønningen og Degnestavnes Legeplads og renovering af Skoleholdervej, der skal være et eksempelprojekt på en ’Grøn vej’.

Organisering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedtægter for områdefornyelsen, jf. bilag 2. Den 14. april 2016 blev der nedsat en lokal styregruppe bestående blandt andet af repræsentanter for de almene boligorganisationer, ejerforeningerne, det lokale forenings-, kultur- og erhvervsliv, lokaludvalget og de kommunale forvaltninger.

Styregruppen har godkendt forslaget til kvarterplan og har medansvar for at realisere kvarterplanen inden for kvarterplanens og vedtægternes rammer.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan lave mindre justeringer og omprioriteringer af midler uden politisk godkendelse. Væsentlige omprioriteringer skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 2.

Økonomi

Områdefornyelse Nordvest har en samlet rådighedsramme på 60,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. allerede blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 12. november 2015 til udarbejdelse af kvarterplanen og omverdensinddragelse.

Med denne indstilling skal de resterende 59,0 mio. kr. frigives til realisering af projekterne i kvarterplanen Områdefornyelse Nordvest, se også tabel 1 i bilag 3. Periodisering af anlægsmidlerne samt de forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af tabel 2 i bilag 3.

Af de 60,0 mio. kr. kommer 16,0 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. Borgerrepræsentationen den 12. november 2015 (punkt 16).

Videre proces

Efter behandling i Borgerrepræsentationen sendes kvarterplanen til godkendelse i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

I 2019 gennemføres en midtvejsevaluering, der vil blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget, hvor eventuelle væsentlige omprioriteringer i budget, projekter og/eller ændringer i succeskriterier vil blive forelagt. Områdefornyelsen afsluttes oktober 2021, og i den forbindelse vil udvalget få forelagt en afsluttende evaluering af Områdefornyelsen og de fastsatte succeskriterier. 

 

Pernille Andersen                            /Anders Møller

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at kvarterplan for ”Områdefornyelse Nordvest” godkendes, jf. bilag 1,

 2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i kvarterplanen inden for den fastsatte økonomiske ramme,

 3. at vedtægter for Områdefornyelse Nordvest godkendes, jf. bilag 2,

 4. at der frigives en anlægsbevilling på samlet set 29,5 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Indre Nordvest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. 2016, 5,3 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021, se også Økonomiafsnittet og bilag 3,

 5. at der frigives en anlægsbevilling på samlet set 29,5 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Ydre Nordvest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. 2016, 5,3 mio. kr. i 2017, 8,52 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021, se også Økonomiafsnittet og bilag 3.


Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 19: Kvarterplan for Områdefornyelse Nordvest (2016-0238437)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2016

Indstillingens blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top