Pulje til kreative erhverv og bymiljøer

Puljen til kreative erhverv og bymiljøer yder tilskud til projekter og initiativer, der kan bidrage til at udvikle København som en kreativ by. Der ydes tilskud til strategisk udvikling i kreative bymiljøer og generel understøttelse af kreative erhverv.

København er en frontløber for de kreative erhverv i Danmark. De kreative erhverv er bl.a. gaming, film, mode, håndværk, design og arkitektur. De bidrager stærkt til Københavns DNA og internationale profil og er med til at skabe international interesse fra talenter, investorer og turister. Med puljen giver Københavns Kommune tilskud til aktiviteter og indsatser, som kan udvikle styrkepositionen. Tilskud bevilges i overensstemmelse med lovgivningens rammer, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.

Der kan søges om midler til fyrtårnsprojekter, der profilerer København, til nye partnerskaber eller til lokale aktiviteter, der støtter udviklingen af miljøerne i fx Nordvest, Valby, på Refshaleøen eller i andre af Københavns mange kreative bymiljøer.

Alle ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der kan ydes støtte til aktiviteter som:

 • Etablering af netværk mellem erhvervsliv, ejendomsudviklere, kulturaktører mm. i bydelene, der kan arbejde for fastholdelse og videreudvikling af kreative miljøer.
 • Etablering af strategiske partnerskaber om nyskabende initiativer eller fyrtårnsprojekter, der kan profilere og skabe erhvervsudvikling i et område eller hele hovedstaden.
 • Udvikling og afholdelse af lokale aktiviteter, der understøtter generel erhvervsudvikling igennem mere byliv, såsom markeder, eller gennem lokal branding og markedsføring.
 • Der kan fortrinsvis ydes støtte til nye aktiviteter og kun i begrænset omfang ydes støtte til aktiviteter, der i forvejen er delvist finansieret af kommunale midler. Der kan ikke gives støtte til allerede gennemførte aktiviteter.
 • Aktiviteter skal være geografisk begrænset til Københavns Kommune og afviklet inden udgangen af december 2024. Det er muligt at søge til aktiviteter, som både vil blive gennemført i 2023 og 2024, og der kan søges/bevilges til aktiviteter i begge år i første ansøgningsrunde.

Puljen kan søges til to frister med deadline hhv. den 12. maj 2023 og i marts 2024 (dato for 2024 annonceres ved genopslag af puljen).

Ansøgningsvejledning

OBS. Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside i Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale, skal man som ansøger undgå personlige oplysninger som cpr-nummer og kontonummer i ansøgningen.

Frister

Ansøgningsfristen i første runde er den 12. maj 2023 for aktiviteter, der afvikles eller påbegyndes i 2023.

Ansøgninger der modtages efter fristen, vil indstilles til afslag samme med øvrige ansøgninger, der falder uden for puljens rammer. Desuden vil der være en frist for ansøgning igen i 2024.

Om ansøgning til Pulje til kreative erhverv og bymiljøer

Vis alle

Hvem kan søge

Aktører med relation til de kreative erhverv og bymiljøer inden for Københavns Kommune, herunder kulturinstitutioner, erhvervsaktører, erhvervsnetværk, erhvervsklynger, iværksætterhubs, foreninger, festivaler, NGO’er mv. Alle tilskud vil blive øremærket konkrete aktiviteter.

Sådan vurderes din ansøgning

Kultur- og Fritidsudvalget vægter ansøgninger ud fra følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge)

 • De ansøgte aktiviteter bidrager til øget kultur- og fritidsliv, branding af København, tiltrækning af besøgende til en bydel eller til hele hovedstaden.
 • De ansøgte aktiviteter bidrager til et bredere arbejdsmarked eller jobskabelse inden for kreative og relaterede erhverv.
 • De ansøgte aktiviteter udvikles og finansieres i samarbejde mellem flere aktører, som har søgt samlet og indgår som samarbejdspartnere, fx erhvervsvirksomheder, kulturaktører og ejendomsudviklere.
 • De ansøgte aktiviteter bidrager til at etablere nye partnerskaber, hvor aktører står sammen om en langsigtet indsats for byen, der rækker ud over den støttede aktivitet.
 • De ansøgte aktiviteter har karakter af fyrtårnsprojekt, der kan profilere hovedstaden eller et lokalt kvarter og fremme erhvervsudviklingen generelt i et byområde.
 • Der kan maksimalt søges om 500.000 kr. og minimum 100.000 kr. i aktivitetsstøtte årligt i 2023 og 2024. Ved større indsatser eller projekter kan midlerne suppleres med ansøgning om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget frie midler.
 • Ansøgers egen finansiering skal være på minimum 50 procent. Egenfinansieringen kan udgøres af ansøgers egne bidrag, fx timer til projektledelse, eller af midler til projektet fra andre puljer/fonde.
 • Tilskud bevilges i overensstemmelse med lovgivningens rammer, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde

 • Kontaktoplysninger
 • ​Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CVR-nr. og oplysning om ansøger er momsregistreret eller ej
 • Titel på indsatsen, der søges om tilskud til
 • Projektbeskrivelse på højst en side
 • Hvor og hvornår finder indsatsen og aktiviteter sted
 • Formål, omfang og forventede resultater/succeskriterier.
 • I hvilket omfang skaber indsatsen værdi for København, den kreative erhvervsudvikling og byens kreative bymiljøer
 • Beskrivelse af hvilke institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, frivillige m.fl. der står bag indsatsen og deltager forpligtende i gennemførelsen.
 • Information om i hvilket omfang ansøger har erfaring med planlægning og afvikling af lignede initiativer og projekter.

Obligatorisk bilag til ansøgning

Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget udfyldt i budgetskabelonen. Alle forventede indtægter og udgifter skal fremgå. Budgettet skal derudover indeholde:

 • Beløbet, der ansøges om
 • Ansøgers egen finansiering
 • Finansieringsplan med oplysning om, hvorvidt der er søgt og/eller bevilget støtte fra anden side
 • Hvis projektet tidligere har modtaget tilskud fra Københavns Kommune, skal du/I oplyse til hvilket formål samt beløbets størrelse

Indsendelse af ansøgning

 • Ansøgningen skal indsendes som én samlet PDF-fil inkl. budget og eventuelle bilag.
 • Den samlede ansøgning inkl. samtlige bilag må maksimalt fylde 10 sider og 10 MB.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

 • Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger såsom personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Om ophavsret i ansøgninger

 • Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde.  Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.
 • Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.
 • Såfremt der senere bliver gjort krav om betaling for brug af materialer omfattet af ophavsret, vil betalingen blive opkrævet hos dig.

Kontakt

Internationalisering og Bæredygtighed

Kultur- og Fritidsforvaltningen