Søg

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

BPA er en hjælpeordning, hvor personer med svært fysisk eller psykisk handicap kan ansætte egne hjælpere, så det er muligt at blive boende i eget hjem.

En BPA-ordning er et økonomisk tilskud, der gør det muligt for dig at ansætte og aflønne hjælpere.

En BPA-ordning er en bevilling efter serviceloven, der skal gøre det muligt, at borgere med et svært fysisk eller psykisk handicap kan opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse på trods af den nedsatte funktionsevne.

En bevilling tager udgangspunkt i dit helt personlige behov for støtte til almindelige dagligdags funktioner døgnet rundt.

Kommunen vurderer, hvor mange timer i døgnet, du har brug for hjælp og udmåler tilskuddet, så du selv kan ansætte og fastsætte det nødvendige antal hjælpere med passende faglige kvalifikationer.

En BPA-ordning er rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov.
Du kan søge om en BPA, hvis du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

Det er også en betingelse:

 • At du ikke kan få dækket dine behov ved almindelig personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse efter andre bestemmelser i Serviceloven
 • At du kan fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder for dine handicaphjælpere. Du kan overdrage til arbejdsgiveransvar til en nærtstående, en virksomhed eller en forening. 
 • Du skal være over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for ordningen
 • Hvis du bor i et botilbud eller andre boformer, hvor du tilbydes personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk bistand, vil du som udgangspunkt ikke have ret til en BPA-ordning

Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering fra kommunen, om du er omfattet af personkredsen og opfylder betingelserne for bevilling af en BPA-ordning. I denne vurdering tager kommunen udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. 

Når vi udmåler omkostninger til ansættelse af hjælpere, finder det sted på samme vilkår uanset, om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

En BPA kan bl.a. omfatte: 

 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp i og uden for hjemmet
 • Ledsagelse
 • Overvågning

Hvis du tænker på at søge om borgerstyret assistance, anbefaler vi, at du først ringer og får vejledning om ordningen

En BPA vil altid afhænge af dit helt personlige behov for støtte til almindelige dagligdags funktioner døgnet rundt. Vi anbefaler derfor, at du ringer til din sagsbehandler og får råd og vejledning om ordningen, inden du søger. Hvis du søger i borgercentret for første gang, kan du kontakte os på vores hovednummer og mailadresse, hvor du kan få råd og vejledning.  

Hvis det ikke er muligt for dig at skrive en ansøgning, kan du få sagsbehandleren til at hjælpe dig. Du kan også give fuldmagt til, at en pårørende eller et familiemedlem kan tage kontakten til borgercentret på dine vegne.  

Gode råd til din ansøgning

Giv gerne samtykke til, at vi må indhente oplysninger, der kan være relevante for, at vi kan behandle din ansøgning. Fx oplysninger fra din læge eller et hospital.

Du må meget gerne vedlægge dit telefonnummer, da vi højst sandsynligt vil få brug for at kontakte dig telefonisk.

Du kan vedlægge en lægefaglig udtalelse, der dokumenterer dit funktionsniveau. Det er ikke et krav, men kan bidrage til kortere sagsbehandlingstid.  
 

Spørgsmål og svar om PBA

Hvordan udmåler kommunen hjælpen?

Ved bevilling af en BPA-ordning udmåler kommunen hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dine behov.

Bevillingen skal sikre:

 • At du kan ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
 • At hjælperne har passende faglige kvalifikationer
 • At der bliver taget hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen
 • Det er hensigten, at du hverken har personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning.

Kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere til BPA finder sted på samme vilkår uanset, om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Hvilke arbejdsopgaver har hjælperne?

Hjælpernes opgaver omfatter alt fra hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse til varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet afhængigt af dine behov.

Hvad indebærer det at have arbejdsgiveransvar?

Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ordningen. Herunder de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA:

 • praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælper
 • udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • udbetaling af løn
 • indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP
 • gennemførelse  af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.

Hvis du har overført tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Hvis du har brug for rådgivning om ansvar, regler og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver – er du meget velkommen til at henvende dig til Borgercenter Handicap.

Du kan endvidere læse mere og få råd og vejledning om rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder hos BPA-Arbejdsgiver. 

BPA-Arbejdsgivers hjemmeside

Hvad indebærer rollen som arbejdsleder?

Som arbejdsleder skal du tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne:

 • varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
 • udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • udvælge hjælpere, herunder at holde ansættelsessamtaler
 • sørge for oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Du kan læse mere og få råd og vejledning om rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder hos BPA-Arbejdsgiver. 

BPA-Arbejdsgivers hjemmeside

Koordinering af respiratorhjælp og BPA

Hvis du både har brug for generel hjælp i hverdagen og for respiratorhjælp, kan det være en fordel, at det er den samme person, som løser begge opgaver.

Det er kommunen og Region Hovedstaden, der koordinerer hjælpen. 

Du skal enten kontakte kommunen eller Region Hovedstaden, hvis du ønsker denne ordning. 

Du kan læse mere i vejledningen i serviceloven.

Læs vejledningen på retsinformation.dk

Leverandør af BPA-tilskud?

Leverandører af BPA-tilskud kan læse om procedurer for afregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Københavns Kommune på kommunens hjemmeside. 

Læs om afregning af BPA-tilskud  

Hvad siger loven?

Du finder de lovmæssige rammer for bevilling af BPA i servicelovens paragraf 96:   

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4.I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Kontakt Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap - Myndighed

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00