Afregning af BPA tilskud

Her kan leverandører læse om procedurer for afregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Københavns Kommune

Leverandører af BPA-tilskud skal henvende sig til Borgercenter Handicap i kommunens socialforvaltning for afregning.   

Information vedrørende afregning

Vis alle

Afregning af ydelser der indgår i det udmålte tilskud

Borgercenter Handicap i kommunens socialforvaltning overfører borgerens BPA-tilskud direkte til den private virksomhed eller forening, der har overtaget borgerens arbejdsgiveransvar. Tilskuddet bliver udbetalt hver måned bagud. Fx overføres tilskud for januar måned den sidste hverdag i januar.  

For at få overført tilskuddet skal virksomheden sende en kopi af kontrakten, der er indgået mellem virksomheden og borgeren, der har fået bevilliget en BPA-ordning. Kopi af kontrakten sendes til Borgercenter Handicap, såfremt aftalen er indgået med en borger, der har fået bevilling fra borgercentret.   

Afregning af nødvendige ekstra udgifter

Når private virksomheder eller foreninger sender regninger til kommunen vedr. nødvendige merudgifter, der er omfattet af udmålingsbekendtgørelsen, skal der vedhæftes relevant dokumentation til den elektroniske faktura. Vær opmærksom på, at BPA-området er fritaget for moms. 

Elektroniske fakturaer fremsendes til Borgercenter Handicap på: 

EAN nummer:  5798009684141

Bruger ID: POGR

 

Den elektroniske faktura skal altid indeholde borgernes navn og cpr-nummer. Hvis det ikke fremgår her, hvor mange timer, der er leveret i hvilken periode (fx i forbindelse med sygdom eller kurser) skal dette vedhæftes som relevant dokumentation.  Vær endvidere opmærksom på, at kommunen altid skal bevilge udgiften, før ydelsen kan leveres.

Årsregnskab

Ifølge Udmålingsbekendtgørelsen skal der udarbejdes et årligt regnskab for tilskud til borgerstyret personlig assistance for den enkelte modtager af BPA. Kommunens har til opgave at påse, at det udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med formålet (Lov om Social Service paragraf 95, 96 og 96 a).

Regnskabet skal indeholde: 

•    Timeopgørelse

•    Lønsumsopgørelse

•    Udgifter efter regning

•    Administration 

Årsregnskabet skal udarbejdes af den private virksomhed/ forening, der har fået overdraget arbejdsgiveransvaret og sendes til Borgercenter Handicap senest 1. april hvert år.

Firmaer og foreninger skal være opmærksomme på, at kommunen har ret til at bede om dokumentation for det indsendte årsregnskab. Vær endvidere opmærksom på, at der ikke kan indhentes fortjeneste på det udmålte BPA -tilskud. Fortjenesten ligger udelukkende i det aktuelle udmålte administrationsbidrag pr. leveret BPA- time. Administrationsbidraget bliver politisk vedtaget af Kommunens Borgerrepræsentation i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budgetter.  

Timeregnskab

Ifølge udmålingsbekendtgørelsen skal der også udarbejdes et årligt regnskab for udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal udarbejdes af den private virksomhed eller forening, der har fået overdraget arbejdsgiveransvaret og indsendes til Københavns Kommune, Borgercenter Handicap én gang årligt senest d. 1. april.

Se mere i punktet om årsregnskab herover. 

Lov og pligt for leverandører

Leverandører har pligt til at anvende de udbetalte tilskud i overensstemmelse med formålet, herunder det fastlagte budget (efter paragraf 95, 96 og 96 a). Hvis dette ikke er tilfældet kan kommunen kræve beløbet tilbagebetalt. Se lovgrundlaget i Udmålsbekendtgørelsen.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ikke at levere noget, der ikke først er blevet bevilget af kommunen. Forflytningskurser bliver fx ikke betalt, før de er bevilget.   

 

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N