Få målt trafikken på jeres private fællesvej

En trafiktælling kan vise, hvor mange biler, der bruger jeres private fællesvej som gennemkørsel mellem to offentlige veje. Læs mere her.

Sådan søger I om at få lavet en trafiktælling

Grundejere på private fællesveje kan søge kommunen om at få lavet en trafiktælling, hvis den private fællesvej bliver brugt som smutvej mellem to offentlige veje. Se nedenfor hvordan I søger, og hvad det koster.

Hvor meget trafik skal der være, før kommunen gør noget?

Hvis en tælling viser, at over 50 % af den samlede trafik på jeres private fællesvej er gennemkørende trafik mellem to offentlige veje, skal vi som kommune reagere. Det kan vi fx gøre ved at mindske trafikken med bump eller andre tiltag, der får færre bilister til at bruge vejen som smutvej. Vi kan også forbyde indkørsel, lave ensretning eller lukke vejen. I stedet for at dæmpe trafikken kan vi i nogle tilfælde overtage vejen, så den ændrer status til offentlig vej.

Trafiktællingen trin for trin

1. I søger om at få kommunen til at lave en trafiktælling 

Skriv en ansøgning. Oplys på hvilken vej, I ønsker tællingen og hvorfor. Dokumentér også, at mindst 2/3 af vejens grundejere ønsker tællingen.

Brug eventuelt denne underskriftsliste som dokumentation.

Mail ansøgningen til vejaendring@kk.dk

2. Vi planlægger trafiktællingen 

Vi vurderer, hvordan trafikken skal tælles, så tællingen belyser omfanget af den gennemkørende motortrafik mellem to offentlige veje. Der kan fx være behov for flere tællesteder, hvis vejen indgår i et afgrænset net af private fælleveje.

3. I får oplyst pris og vilkår

Alle grundejere, der er med i ansøgningen, får brev fra os om tællingen med oplysninger om prisen og vilkårene. Hvis trafiktællingen siden viser, at under 25 % af trafikken på vejen er gennemkørende motortrafik, skal de ansøgende grundejere dele udgiften ligeligt. Vejledende pris for en standardtælling er 17.900 kr. inkl. moms (2020). Viser tællingen, at den gennemkørende motortrafik udgør 25 % eller mere, betaler Københavns Kommune for tællingen.

4. I bekræfter, at I ønsker tællingen 

I skal bekræfte, at I ønsker tællingen gennemført på de vilkår, vi har sendt til jer. Se under punkt 3. 

5. Vi laver trafiktællingen

Vi sender trafiktællere ud og gennemfører målingen som aftalt.

6. I får resultatet af trafiktællingen og eventuelt forslag til en løsning 

Vi sender jer resultatet af trafiktællingen og vores forslag til den videre proces. Hvis den gennemkørende motortrafik er:

•    Under 25 %: Der sker ikke mere i sagen. I betaler for tællingen. 

•    Mellem 25-49 %: Der sker ikke mere i sagen. Vi betaler for tællingen. 

•    50 % eller mere: Vi undersøger, hvordan trafikken kan nedbringes, og om vi eventuelt skal overtage vejen, så den bliver offentlig. Vi betaler for tællingen og gennemfører de nødvendige ændringer, som vi også betaler for. Grundejerne på vejen har ansvar for den fremtidige vedligeholdelse af eventuelt nyt udstyr på vejen.

I har mulighed for at klage til Vejdirektoratet over kommunens beslutning.

Mest stillede spørgsmål

Vis alle

Hvad forstås ved "gennemkørende motortrafik"?

Gennemkørende motortrafik er biler, motorcykler og knallerter, der udelukkende bruger vejen til gennemkørsel mellem to offentlige veje.

Det er IKKE gennemkørende, hvis motorkøretøjerne:

  • holder stille på vejen i mindst 10 minutter, fx fordi de har ærinde på vejen (beboere, postbiler, hjemmehjælp, renovationsvogne og besøgende til fx til skoler, børnehaver, idrætsanlæg og butikker)
  • bruger vejen for at komme hen til nærliggende private fællesveje

Hvordan foregår selve tællingen?

Når grundejerne på en privat fællesvej søger om trafiktælling, bruger kommunen en fastlagt tællemetode:

Hvornår tæller vi?

Som udgangspunkt gennemfører vi en 12-timers tælling i tidsrummet kl. 07-19 på en hverdag (mandag-torsdag). De 12 timer mellem kl. 07-19 dækker generelt ca. 80 % af døgnets trafik. Vi tæller kun, når vejret tillader det, og vi tæller ikke i ferieperioder. 

Hvordan tæller vi?

I hver ende af vejen står en trafiktæller, som registrerer de tre sidste cifre af nummerpladerne på alle de motorkøretøjer, der kører ind på og ud fra vejen. Hvis vejen indgår i et afgrænset net af private fællesveje, kan det være nødvendigt med flere tællesteder for at få alle ind- og udkørende biler med.

Vi definerer gennemkørende motortrafik som motorkøretøjer, der kører fra offentlig vej til offentlig vej via den private fællesvej inden for normal gennemkørselstid, typisk 5-10 minutter. Alle køretøjer, der holder sig inden for denne tid, tælles med som gennemkørende motortrafik. Tager det længere tid, går man ud fra, at køretøjet er blevet parkeret og derfor har ærinde i området. Dette regnes derfor ikke som gennemkørende trafik.

Hvordan beregner vi den gennemkørende trafik?

Når vi er færdige med at tælle, har vi tal på det samlede antal køretøjer til og fra vejen. Vi kan samtidig ved hjælp af nummerpladedata se, hvor lang tid det har taget hvert enkelt køretøj at gennemkøre vejen. Ligger det inden for normal gennemkørselstid, typisk 5-10 minutter, regnes de som gennemkørende køretøjer. Tager det længere tid, går man ud fra, at køretøjet er blevet parkeret og derfor har ærinde i området og således ikke skal regnes med som gennemkørende trafik.

Den procentvise andel af gennemkørende trafik fås ved at dividere antallet af gennemkørende køretøjer med det samlede antal køretøjer til og fra vejen.

Hvad koster det at få lavet en trafiktælling?

Den vejledende pris for en standardtælling er 17.900 kr. inkl. moms (2020). Det dækker to tællesteder à 12 timer og den efterfølgende databehandling. Hvis det er nødvendigt med flere tællesteder, stiger prisen tilsvarende. I får oplyst den nøjagtige pris, når I ansøger om at få lavet tællingen.

Hvis tællingen viser, at under 25 % af vejens trafik er gennemkørende, betaler I selv for tællingen. Viser den gennemkørende trafik sig at være over 25 %, betaler kommunen for tællingen.

Hvem betaler, hvis vejen eventuelt skal ændres?

Kommunen betaler og gennemfører alle nødvendige ændringer, der har til formål at få den gennemkørende trafik ned under 50 %. Grundejerne på vejen har ansvar for den fremtidige vedligeholdelse af ændringerne.

Kontakt

Tilladelse til Vejændring

Islands Brygge 37

2300 København S