Søg

Vedligeholdende træning for børn og unge

I kan søge om vedligeholdende træning til jeres barn, hvis barnet har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Hvis I vil søge om vedligeholdende træning til jeres barn, skal I kontakte Borgercenter Handicap

Hvis jeres barn endnu ikke er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte os på vores hovednummer og mailadresse. Hvis jeres barn allerede er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte jeres faste sagsbehandler.

Når I søger om vedligeholdende træning gennem Borgercenter Handicap, har vi ofte brug for flere oplysninger fra barnets læge eller andre sundhedspersoner. Det kan derfor lette sagsbehandlingen og bidrage til kortere sagsbehandlingstid, hvis I allerede ved ansøgningen indsender relevante sundhedsoplysninger.

I kan søge om vedligeholdende træning, hvis jeres barn eller unge mellem 0-18 år har brug for hjælp til at vedligeholde sine fysiske, psykiske eller sociale færdigheder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Træningen retter sig mod børn og unge, der har brug for vedligeholdende træning på grund af en medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse, og hvor træningen skal forhindre en forværring af funktionsniveauet eller fastholde eller forbedre det hidtidige funktionsniveau.  
 
Vær opmærksom på, at der skal ligge et særligt træningsbehov til grund for bevilling af vedligeholdende træning. Behovet skal ligge ud over, hvad I og barnet selv kan træne gennem almindelig hverdagsaktivitet. Træningen skal ikke kunne ydes efter anden lovgivning.

Vedligeholdende træning retter sig mod børn og unge under 18 år, som har et særligt behov for træning på grund af funktionsnedsættelse, kroniske sygdomme eller forsinket udvikling. Der er oftest børn som er diagnosticeret med varige og indgribende lidelser som:  

 • Muskelsvind
 • Cerebral parese
 • Osteogenesis imperfecta (glasknogler)
 • Erhvervet hjerneskade
 • Plexus brachialis læsion (Duchenne Erbs),
 • Diverse syndromer. Fx CHARGE , BEALS, Charcot-Marie-Tooth og Downs
 • Ekstrem præmaturitet
 • Kroniske hjerte- og lungelidelser
 • Børn og unge med følger efter traumer, tumorer, kræft mv. 

I skal være opmærksomme på, at I ikke kan søge om vedligeholdende træning, hvis jeres barns dagtilbud allerede tilbyder træning. Det gælder fx børn, der går i en specialinstitution med tilhørende fysio- og ergoterapi. Hvis jeres barns skoletilbud allerede tilbyder træning, der dækker barnets behov, kan der heller ikke bevilges vedligeholdelsestræning.
Se oversigt over specialinstitutioner mv. som tilbyder træning

Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

Hvis jeres barn har været indlagt eller været i behandling på et hospital og har brug for genoptræning, kan dette bevilges af lægen på hospitalet. Eller det kan evt. være relevant at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, hvis dit barn er berettiget til det. Det er den praktiserende læge eller speciallæge, der behandler dit barn for den sygdom eller det handicap, der kræver træning, der kan henvise til dette. 

Spørgsmål og svar om ansøgning af vedligeholdende træning

Hvilke børn og unge får vedligeholdende træning?

Målgruppen omfatter børn og unge, som har et særligt behov for træning fra en professionel fagperson på grund af fysisk eller psykisk handicap eller en indgribende lidelse . 

Hvor meget træning bevilges der?

Træningen bevilges ud fra en vurdering af barnets eller den unges konkrete behov, og vil typisk ligge på 1-2 gange ugentligt.

Hvis der i perioder er behov for mere eller mindre træning eller længere pauser, kan bevillingen evt. justeres. 

Hvordan foregår træningen?

Træningen gives primært som individuel træning men kan også tilrettelægges som holdtræning i fællesskab med andre børn og unge med lignende diagnoser og behov. 

En vigtig del af træningen er rådgivning og vejledning til forældre og andre nære omsorgspersoner, som klædes på til at kunne fortsætte træningen med barnet eller den unge i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at I prioriterer at deltage i træningen.

Det gør sig især gældende ved ambulante forløb i fx Den Ambulante Børneterapi og Børneterapien i Gentofte.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår forskellige steder afhængigt af, hvor barnet går i institution eller skole og hvorvidt der er tale om almen- eller specialområdet:  

Den Ambulante Børneterapi

Børn og unge der går i en almen daginstitution eller basisplads (uden fysio-/ergoterapi) eller folkeskole bliver som udgangspunkt tilbudt vedligeholdelsestræning ambulant via kommunens eget træningstilbud, Den Ambulante Børneterapi.  
 

Barnets eller den unges specialskole

Børn og unge tilbydes træning i forbindelse med skoledagen på disse specialskoler i Københavns Kommune:

 • Fensmarksskolen
 • Friluftskolen (Skolen ved Sundet).
 • Heerupskolen
 • Strandparkskolen
 • Øresundsskolen
 • Det samme gør sig gældende for børn og unge, som er visiteret til specialskoler udenfor kommunen, fx Geelsgårdskolen i Virum.
   

Børneterapien i Gentofte

Børn og unge, som går på en af kommunens øvrige specialskoler, specialklasserækker eller BUF-flex tilbud i almen folkeskole, tilbydes ambulant vedligeholdelsestræning gennem kommunens eksterne leverandør, ’Børneterapien’ i Gentofte. Det drejer sig om:

 • Blågård Skole
 • Charlottegården
 • Dyvekeskolen
 • Engskolen
 • Frederiksgård Skole
 • Frejaskolen
 • Hafniaskolen
 • Kirkebjerg Skole
 • Kildevældsskolen
 • Kirsebærhaven Skole
 • Lundehusskolen
 • Lykkebo Skole
 • Nyboder Skole
 • Skolen i Peder Vedels Gade
 • Tove Ditlevsens Skole

Hvad sker der med træningen, når vores barn fylder 18 år?

Vedligeholdende træning er rettet mod børn og unge fra 0-18 år og ophører derfor, når den unge fylder 18 år. 

Hvis der stadig er behov for vedligeholdende træning, kan den unge blive henvist til vederlagsfri fysioterapi gennem egen læge eller speciallæge.

Det er også muligt for at søge om træning gennem Hjemmeplejevisitationen i Borgercenter Voksne.  
 
 

Skal vi selv stå for transport til og fra børneterapien?

I særlige tilfælde, kan I få bevilget merudgifter til befordring.

Læs om dækning af merudgifter

Hvad siger loven?

Servicelovens paragraf 86, stk. 2, jf. paragraf 44, beskriver de lovmæssige rammer for vedligeholdende træning for børn:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.”

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00