Søg

Korterevarende træning for børn og unge

I kan søge om korterevarende træning til jeres barn, hvis barnet har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har brug for træning i en kortere periode.

Hvis I vil søge om korterevarende træningsforløb til jeres barn, skal I kontakte Borgercenter Handicap

Hvis jeres barn endnu ikke er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte os på vores hovednummer og mailadresse. Hvis jeres barn allerede er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte jeres faste sagsbehandler.

Når I søger om et korterevarende træningsforløb gennem Borgercenter Handicap, har vi ofte brug for flere oplysninger fra barnets læge eller andre sundhedspersoner. Det kan derfor lette sagsbehandlingen og bidrage til kortere sagsbehandlingstid, hvis I allerede ved ansøgningen indsender relevante sundhedsoplysninger. 

Forældre til børn og unge mellem 0-18 år kan søge om et korterevarende træningsforløb, hvis barnet eller den unge har brug for træning og vejledning i periode på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Målgruppen for korterevarende træning er børn og unge under 18 år, som har behov for træning i en begrænset periode - suppleret med rådgivning og vejledning. Det kan fx være: 

  • Børn og unge med akut behov for træning. Det kan fx være træning, der skal forhindre yderligere funktionstab. 
  • Børn og unge, der har behov for træning, mens Borgercenter Handicap afklarer det nærmere træningsbehov. 
  • Børn og unge med forsinket sansemotorisk udvikling og fysiske udfordringer, der betyder, at de har udfordringer i hverdagen.
  • Børn og unge, der i en kortere periode har behov for en særlig form for træning som supplement til anden træning eller indsats.  

I skal være opmærksomme på, at det ikke er muligt at få bevilget et kortere træningsforløb, hvis jeres barn allerede modtager træning efter andre bestemmelser eller lovgivning.

Det gælder fx børn og unge, der går i en specialinstitution eller lignende tilbud med tilhørende fysio- og ergoterapi. 

Formålet med korterevarende træning er at afhjælpe aktuelle motoriske og sansemæssige udfordringer hos børn eller unge med nedsat funktionsevne og så vidt muligt forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

Træningen retter sig mod børn og unge, som har behov for træning i en begrænset periode, og hvor der ikke kan ydes træning efter anden lovgivning. Et træningsforløb indeholder også rådgivning og vejledning, sådan at I som forældre eller andre i de nære omgivelser kan understøtte barnets videre udvikling. 

Et forløb består typisk af op til 12 ganges træning.

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med den fysio- eller ergoterapeut, der skal stå for træningen - med udgangspunkt i barnets eller den unges behov.

Det er fysio- og ergoterapeuter fra Københavns Kommunes egne tilbud, der primært står for træningen.

Der er ofte tale om individuel træning. Et træningsforløb kan dog tilrettelægges som holdtræning og foregå i fællesskab med andre børn og unge med lignende udfordringer.  

Status efter endt træning

Hvis jeres barn eller unge fortsat har behov for træning efter forløbet er endt, udarbejder terapeuten sammen med jer en status og ansøgning om forlængelse af træningen - som sendes til videre behandling i Borgercenter Handicap.

Med udgangspunkt i det behov jeres barn har, vurderer Borgercenter Handicap herefter:  

  • Om barnet eller den unge stadig har behov for træning?
  • Og om det i så fald vil være relevant at starte et nyt korterevarende træningsforløb?
  • Eller om der evt. er behov for længerevarende vedligeholdende træning?

Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi  

Hvis jeres barn har været indlagt eller været i behandling på et hospital og har brug for genoptræning, kan dette bevilges af lægen på hospitalet. Det kan desuden være relevant at få en henvisning til gratis vederlagsfri fysioterapi, hvis dit barn er berettiget til det.

Det er den praktiserende læge eller speciallæge, der behandler dit barn for den lidelse eller funktionsnedsættelse, der kræver træning, der kan henvise til det.  

Henvisning og Den ambulante Børneterapi

I kan henvende jer til den speciallæge, børnelæge eller andre sundhedsfaglige personer, der er behandlingsansvarlig for jeres barn. De kan indstille til et træningsforløb.

De kan også henvise til træning gennem Den Ambulante Børneterapi i Børnecenter København.

Spørgsmål og svar om korterevarende træning for børn med handicap

Hvordan finder vi ud af, om korterevarende træning er noget for vores barn?

Korterevarende træning skal primært afhjælpe mere akutte udfordringer i forbindelse med barnets eller den unges funktionsnedsættelse og så vidt muligt at forebygge, at udfordringerne vokser sig større. Korterevarende træning drejer sig derfor i høj grad om et ’her og nu’ behov for træning. 

Handler det om et behov for at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder på længere sigt, kan det være relevant med vedligeholdelsestræning i stedet.  Kontakt os gerne for yderligere råd og vejledning. 

Læs om vedligeholdende træning for børn og unge

Hvor foregår træningen?

Børn og unge, der går i et alment dagtilbud eller basisplads (uden fysio-/ergoterapi), får som udgangspunkt tilbudt korterevarende træning ambulant via kommunens eget træningstilbud, Den Ambulante Børneterapi.  

Børn og unge, som går i specialtilbud, får som oftest tilbudt korterevarende træning gennem kommunens eksterne leverandør, Børneterapien i Gentofte. På nogle få specialtilbud er der tilknyttet fysio- eller ergoterapi. Hvis det er tilfældet, vil træningen foregå der.  

Hvor meget træning bevilges der?

Et korterevarende træningsforløb gives som en engangsbevilling med op til 12 træningsgange. Efter aftale med fysio- eller ergoterapeuten kan træningen fordeles over en kortere eller længere periode efter barnets eller den unges behov.

Som oftest strækker et forløb sig over en periode på 3-6 måneder med træning hver eller hver anden uge. Hvis jeres barn eller unge kun har brug for at træne en enkelt gang om måneden, kan forløbet strækkes ud til at vare op til 12 måneder.
 

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår primært som individuel træning, men kan også tilrettelægges, som holdtræning sammen med andre børn og unge med lignende udfordringer ved behov. 

En vigtig del af træningen er rådgivning og vejledning til forældre og andre nære omsorgspersoner, som klædes på til at kunne fortsætte træningen med barnet eller den unge i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at I prioriterer at deltage i træningen. Det gør sig især gældende ved ambulante forløb i fx Den Ambulante Børneterapi og Børneterapien i Gentofte. 
 

Skal vi selv stå for transport til og fra træningen?

I særlige tilfælde, kan I få bevilget merudgifter til befordring.

Læs mere om dækning af merudgifter

Hvad siger loven?

​Servicelovens paragraf 11, stk. 7, beskriver de lovmæssige rammer for korterevarende træning for børn:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.”

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00