Afløsning og aflastning for børn med handicap

Som forældre til et barn med handicap har I mulighed for at søge afløsning og aflastning i eller uden for hjemmet.

Hvis I vil søge om aflastning, skal I kontakte Borgercenter Handicap

Hvis jeres barn endnu ikke er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte os på vores hovednummer eller via Digital Post.

Hvis jeres barn allerede er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I få råd og vejledning om aflastning af jeres faste sagsbehandler.

Er I forældre til et barn med handicap, kan I være berettiget til aflastning i hjemmet. Søger I om aflastning uden for hjemmet, skal der laves en børnefaglig undersøgelse, som skal sikre, at I og jeres barn får den støtte, der er brug for.

Et barn med handicap har tit et stort behov for støtte og hjælp i hverdagen, og som familie har I også brug for tid sammen med fx søskende. Derfor har I som familie mulighed for at få aflastning til jeres barn.

Der findes flere former for aflastning.

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning uden for hjemmet er for jer, som har svært ved at nå andre gøremål end at passe jeres barn. Det gives også til familier, som har brug for pusterum, alenetid til forældre (forældretid) og tid til søskende (søskendetid). Den kan foregå på fire måder:

Aflastningsfamilie

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et (evt. ekstra) barn eller ung i deres hjem. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender – eksempelvis hver anden eller hver tredje weekend og i nogle tilfælde også en hverdag i ugen og under kortere ferieophold. Det er Center for Familiepleje, der skal godkende aflastningsfamilien, og som aflønner.

Netværksperson

Barnet eller den unge kan komme i aflastning hos en person i sit netværk, som har lyst og overskud til at tage sig barnet i afgrænsede perioder. Københavns Kommune skal godkende netværkspersonen, som bliver ansat med kontrakt. Netværkspersonen får ikke løn, men får dækket de udgifter, der følger med aflastningsopholdene.

Aflastningsinstitution

Barnet eller den unge kan i en afgrænset periode komme på en aflastningsinstitution, hvor pædagoger, psykologer og andet fagpersonale kan bidrage til barnets eller den unges udvikling. Barnet bliver knyttet til en fast børnegruppe og passes af en fast personalegruppe. I Københavns Kommune tilbydes der aflastning til børn og unge i Skovhusene og i Elmehuset. 
 
På socialpædagogiske opholdssteder bidrager et faguddannet personale til barnet eller den unges udvikling og trivsel. Nogle opholdssteder tilbyder kun weekendaflastning, mens andre tilbyder ophold i længere afgrænsede perioder.

Afløsning i hjemmet

Hvis I som forældre selv passer jeres barn med handicap i hjemmet, kan I få bevilget afløsning, hvis I som forældre har brug for et pusterum eller tid til jeres andre børn. Som forældre kan I blive afløst af en anden person, der passer jeres barn i hjemmet i et afgrænset antal timer. Læs evt. mere i pjece om afløsning i hjemmet. 

Pasning i hjemmet

I har også mulighed for at søge om pasning i hjemmet, hvis der er tale om et rent pasningsproblem, der er opstået som følge af jeres barns handicap, og hvis pasningsbehovet skal dækkes af hensyn til barnet eller af hensyn til forældrenes mulighed for at kunne forlade hjemmet for at klare dagligdags gøremål.

Spørgsmål og svar om afløsning og aflastning til børn med handicap

Vis alle

Hvad sker der, når vi har ansøgt?

Når vi har modtaget jeres ansøgning, får I et kvitteringsbrev. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til jeres digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre I er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.

Hvis I søger for første gang, vil I som oftest blive indkaldt til en samtale hos os.

Herefter vil jeres ansøgning blive behandlet af jeres sagsbehandler.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af jeres ansøgning, eller vurderer, at I har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil I blive kontaktet telefonisk af jeres sagsbehandler.

Vi sender jeres en skriftlig afgørelse, når jeres sag er færdigbehandlet.

Kan jeg klage over afgørelsen?

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

 

Hvad siger loven?

Servicelovens paragraf 52, stk. 3, punkt 2, beskriver de lovmæssige rammer for aflastning uden for hjemmet:

”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50.”

”Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: (…)5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6.”

Servicelovens paragraf 84 beskriver de lovmæssige rammer for afløsning:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Servicelovens paragraf 41 beskriver de lovmæssige rammer for aflastning i hjemmet:

”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.”

Kontakt Borgercenter Handicap for råd og vejledning om, hvilken type aflastning der passer til jeres familie

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Vi træffes på hverdage:

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00