Ændringer på din matrikel

Læs hvad du skal gøre, hvis du som grundejer ønsker at udstykke, arealoverføre eller sammenlægge ejendomme, og find vores anbefalinger til ansøgningsmaterialet.

Sådan søger du om matrikulære ændringer

Hvis du som grundejer ønsker at foretage ændringer af din matrikel fx udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning, skal du kontakte en privat landinspektør. Det er din landinspektør der skal anmode om godkendelse af matrikelændringen.

Her på siden kan du få et overblik over typisk ansøgningsmateriale, som vi skal modtage fra landinspektøren for at behandle anmodningen.

Find en landinspektør via Praktiserende Landinspektørers Forening

Anmod om matrikulære ændringer via Ejendomsregistreringsportalen ERPO.dk.

Når du søger om byggetilladelse og matrikelændring

Hvis ændringerne af din matrikel hænger sammen med en byggesag, behandler vi din byggesag sideløbende med din ansøgning om matrikulære ændringer. Du kan dog først få en byggetilladelse når den matrikulære ændring er afsluttet.

Du kan få vores udtalelse inden du søger

Hvis du ønsker en planmæssig udtalelse, inden du kontakter en landinspektør, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne her på siden.

Ansøgningsmateriale

Vis alle

Anbefalet ansøgningsmateriale til matrikulære ændringer

For at sikre en smidig sagsbehandling af din matrikulære sag, anbefaler vi at ansøgningsmaterialet omfatter oplysninger om:

 • Arealanvendelse før og efter den matrikulære ændring
 • Arealstørrelser af eksisterende og fremtidige ejendomme
 • Eksisterende lovlig / faktisk benyttelse af bygninger og arealer
 • Etagearealer og bebyggelsesprocenter
 • Friarealprocent og parkeringsarealer inkl. tilkørselsareal
 • Ny privat fællesvej (fællessti) samt tilhørende vejprojekt
 • Planforhold for ejendommene:
  • Kommuneplan, byplan eller lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • Servitutter og tinglyste deklarationer med bebyggelsesregulerende bestemmelser
 • Eventuelt begrundet dispensationsansøgning
 • Redegørelse for eksisterende og fremtidigt brandbeskyttelsessystem, hvis nye skel placeres mindre end 2,5 m fra bygninger, fx:
  • Brandmur
  • Redningsforhold
  • Flugtveje

Du skal også indsende en situationsplan med tydelig angivelse af:

 • Eksisterende matrikelskel
 • Matrikelbetegnelser
 • Fremtidige matrikelskel
 • Byggelinjer
 • Bebyggelse også projekteret bebyggelse
 • Offentlige veje og stier
 • Adgang til offentlig vej
 • Private fællesveje/fællesstier (anlagte)
 • Udlagte vejarealer/stiarealer

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret