Rammer med betydning for dit byggeri

Når du vil bygge, skal du sætte dig ind i, hvad der gælder for din ejendom. Det kan have betydning for, hvad du kan forvente at få tilladelse til.

Udvikling af byen og de enkelte bygninger skal ske indenfor de fastsatte rammer for byen, området og den enkelte ejendom.

Du kan finde præciseringer og begrænsninger for dit byggeri i:

 • Kommuneplanen
 • Lokalplaner og byplaner
 • Servitutter - Hvad er en servitut
 • Tinglyste deklarationer
 • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Indtast din adresse i kortet og se, hvad der gælder for dig.

Kort for byggetilladelser

Forklaring til kort for byggetilladelser

Vis alle

Lokalplaner, byplaner og servitutter

Lokalplaner og byplaner

En lokalplan eller byplan fastlægger udviklingen i et bestemt område, og kan præcisere fx:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til
 • Hvor der skal bygges nyt og hvor stort byggeriet må være
 • Hvilke bygninger, bygningsdele og beplantning der skal bevares
 • Hvordan byggeriet skal se ud, fx materialer og farver
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes

Sådan søger du dispensation til dit byggeri

Servitutter

En servitut kan gælde for en enkelt grund eller et større område. Der kan være flere servitutter for en ejendom.

Servitutten kan begrænse fx:

 • Hvor du må bygge på grunden
 • Hvor meget du må bygge på grunden
 • Hvordan parkeringsforholdene skal være.

Kommuneplanen

Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for byudviklingen, fx:

 • Hvordan byggeriet må bruges, fx beboelse eller erhverv,
 • Hvor højt byggeriet må være,
 • Bevaring af byggeri og området med helhedspræg

Tinglysning

Tinglysningen er den offentlige registrering af rettigheder og begrænsninger over ejendom. Her kan du finde oplysninger om fx:

 • ejerforhold
 • deklarationer med begrænsninger for byggeriet

Se, hvad der er tinglyst for adressen på tinglysning.dk

Fredningsstatus

Er din ejendom fredet, kan du have brug for tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen inden du kan søge byggetilladelse.

Læs mere om byggeri i fredede bygninger på slks.dk

Søg tilladelse til at bygge på slks.dk

Bevaringsværdi

Bevaringsværdige bygninger er klassificeret på en skala fra 1-9:

 • Trin 1 - 3 er høj bevaringsværdi
 • Trin 4 - 6 er middel bevaringsværdi
 • Trin 7 - 9 er lav bevaringsværdi

De bevaringsværdige bygningerne er vurderet ud fra kriterier om:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdi
 • Originalitet
 • Tilstand

Rammerne for udvikling af de bevaringsværdige bygninger, kan findes i kommuneplanen, byplaner og lokalplaner.

Følg vores retningslinjer for ombygning af bevaringsværdige bygninger

Jordforurening

De konkrete jordforureningsforhold på ejendommen, kan have betydning for dit byggeri. Hvis der er kortlagt forurening på din ejendom, er det ofte nødvendigt at indhente en særskilt tilladelse efter jordforureningsloven.

Vores viden om jordforurening i København er opdelt i kortlagte grunde og områdeklassificerede arealer:

 • Kortlagt vidensniveau 1 betyder, at vi har formodning om kraftig jordforurening.
 • Kortlagt vidensniveau 2 betyder, at vi har viden om kraftig jordforurening
 • Hele byzonen i København er områdeklassificeret. Det betyder at jorden er lettere forurenet.

Læs mere om jordforurening i forbindelse med byggeri

Beskyttelseslinjer

Hvis din ejendom ligger i et område med naturbeskyttelse, kan ændringer kræve en dispensation fra Københavns Kommune.  

Bygge- og beskyttelseslinjerne er beskyttelseszoner, der omkranser sø- og åer (§ 16), skove (§ 17), fortidsminder (§ 18) og kirker (§ 19).  

Du skal indhente en dispensation før du starter grave- eller byggearbejde indenfor de beskyttede områder.  

En dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer kan tages i brug fire uger efter afgørelsen er meddelt, hvis den ikke påklages af de klageberettigede. 

Du kan søge dispensation via Byg og Miljø eller ved at bruge kontaktboksen nederst på denne side. Vi anbefaler at du søger 12 uger før du skal begynde dit grave- eller byggearbejde.

Ansøgninger skal være skriftligt begrundet og vedlagt relevant dokumentation, fx kortmateriale og projekttegninger. 

Søg via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret