Renovering af køkken

Få et overblik over typiske forhold, du skal være opmærksom på, når du ønsker at ombygge dit køkken

Find ud af, om dit byggeri kræver tilladelse

Du kan foretage en række ombygninger i din bolig uden at søge byggetilladelse.

Reglerne er blevet ændret pr. 10. marts 2020, og gælder også for byggesager, hvor du har søgt byggetilladelse inden denne dato. Regelændringen betyder, at du kan renovere, udvide eller flytte dit køkken uden byggetilladelse.

Hvis du ændrer konstruktioner, brandforhold eller boligens størrelse

Bor du i lejlighed, skal du fortsat have en byggetilladelse, hvis dit byggeri:

 • ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde, fx et nyt dørhul i en bærende væg, eller nyt støbt gulv. der merbelaster konstruktionen med over 5 % af den oprindelige belastning.
 • ændrer på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, fx hvis du blænder din adgang til bagtrappen eller gør flugtvejene smallere.
 • udvider din lejlighed, fx inddrager fælles trappeareal eller loft til din lejlighed.

Se, hvordan du søger byggetilladelse til disse ændringer

Du skal stadig overholde bygningsreglementet

Dit byggearbejde skal stadig overholde bygningsreglementet, uanset om det kræver en byggetilladelse. Her på siden kan du se eksempler på væsentlige tekniske kapitler, når du ombygger dit køkken. Du kan også se, hvordan du kan dokumentere, at arbejdet er udført korrekt.

Det er dit ansvar at sikre, at byggeriet er lovligt. Derfor anbefaler vi, at du læser denne side igennem, også selv om dit byggeri ikke kræver byggetilladelse.

En privat rådgiver kan hjælpe med dit byggeprojekt

Det kan være en god idé at tage kontakt til en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at forstå kravene i bygningsreglementet.

Du bør altid få en rådgivende ingeniør til at afgøre, om en væg er bærende, eller eftervise om merbelastningen af et støbt gulv betyder, at du skal søge byggetilladelse.

Søg dispensation, hvis du ikke overholder kravene

Hvis dit byggearbejde ikke overholder kravene i en eller flere af de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, skal du søge om dispensation. Også selv om dit byggearbejde ikke kræver en byggetilladelse.

Sådan søger du dispensation til dit byggeri

Husk at give os de korrekte oplysninger

Når du har bygget om, skal du oplyse, om der er sket ændringer i din bolig, fx antal værelser.

Se, hvordan du ændrer oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Hvis din ejendom eller bolig er fredet

Bor du i en fredet ejendom, kræver alle byggeprojekter tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Væsentlige tekniske kapitler, når du bygger køkken

Vis alle

Afløb (kapitel 4)

Byggearbejde med afløbsinstallationer skal overholde bestemmelser i kapitel 4 om afløb. Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne ved følgende materialer:

 • Plantegning af køkkenet, der viser placeringen af afløbsinstallationer og tilslutning til faldstamme med angivelse af rørdimensioner, fald mod faldstamme og materialer
 • Produktblade for fx vandlås med oplysning om drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer
 • Dokumentation for, hvilke materialer der er anvendt og for, at de er CE-mærkede.
 • Dokumentation for afpropning af ubenyttede installationer, fx fotos.

Hvis du fører nye rør igennem etageadskillelsen, skal du udføre omslutningen af rørene på en tilsvarende måde som den eksisterende etageadskillelse.

Byggepladsen og udførelsen af byggearbejde (kapitel 7)

Mens byggeriet udføres hjemme hos dig, er din lejlighed en byggeplads. Derfor gælder de almindelige regler for byggepladser, som beskrevet i kapitel 7. Du kan fx dokumentere at du har overholdt bestemmelserne med følgende materiale:

 • Dokumentation for placering af dine byggematerialer
 • Dokumentation for bortskaffelse af dit byggeaffald
 • Beskrivelse af tiltag for begrænsning af støjgener, fx oplysning om hvilket tidsrum byggearbejdet er foregået i.
 • Dokumentation for at brandsikkerheden ikke forringes under byggeprocessen.

Når du ombygger, renoverer eller river ned, får du byggeaffald, som du skal skille dig af med. Byggeaffaldet skal anmeldes mindst 14 dage før, dit byggeprojekt går i gang.

Læs, hvordan du anmelder byggeaffald 

Bygningers indretning (kapitel 9)

Når du bygger om i dit køkken eller bygger nyt køkken, skal dit byggeri overholde bestemmelser i kapitel 9 om indretning af boliger. Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne med en plantegning af boligen, der viser:

 • Hele boligens indretning efter ombygningen.
 • Køkkenet, med en fri afstand på 1,10 m ud for arbejdspladser og opbevaringspladser.
 • Nye dørbredder på mindst 0,77 m.

Forureninger (kapitel 13)

Når du bygger om i din bolig, skal du sikre dig, at byggematerialerne ikke medvirker til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af de eksisterende byggematerialer. Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne i kapitel 13 om forureninger, ved følgende:

 • Dokumentation for, at nye byggematerialer er godkendt til indvendig brug, fx produktblade.
 • Dokumentation for, at nye byggematerialer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, opfylder formaldehydklasse E1.
 • Dokumentation for, at allerede indbyggede byggematerialer, som ombygningen kommer i berøring med, ikke spreder sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Det gælder fx asbest, pcb, bly mv. 

Vand (kapitel 21)

Arbejde med installationer til vand skal overholde bestemmelserne i kapitel 21 om vand. Du kan fx dokumentere, at du har overholdt kapitlet med følgende:

 • Plantegning af køkkenet, der viser placeringen af vandinstallationer og tilslutning til fælles installationer med angivelse af rørdimensioner og materialer.
 • Produktblade med oplysning om drift og vedligeholdelse af vandinstallationer.
 • Dokumentation for, hvilke materialer, der er anvendt og for, at de er CE-mærkede.
 • Dokumentation for afpropning af ubenyttede installationer, fx fotos.

Bemærk, at hvis du fører nye rør igennem etageadskillelsen, skal du udføre omslutningen af rørene på en tilsvarende måde som den eksisterende etageadskillelse.

Ventilation (kapitel 22)

Det kan være vanskelligt at få ventilationsforholdene på plads, hvis du flytter køkkenet i din lejlighed. Også hvis du blot bygger om eller renoverer dit køkken, skal du være opmærksom på ikke at forringe ventilationsforholdene for dig eller dine naboer. Du kan dokumentere, at arbejdet overholder bestemmelserne i kapitel 22 om ventilation, med følgende:

 • Plantegning af køkken, der viser placeringen af emhætte og tilslutning til ventilationskanal
 • Dokumentation for tætheden af eksisterende ventilationskanal, fx en beskrivelse af dens opbygning eller måling af tryktab
 • Dokumentation for erstatningsluft, fx en beskrivelse af vinduer mv.
 • Produktblad for emhætte med oplysning om luftmængde (effektivitet), elforbrug og vedligeholdelse
 • Funktionsafprøvning, fx måling af udsuget luftmængde med målekegle.

I ældre ejendomme er køkkener ofte godkendt med naturlig ventilation fra en fælles, lodret aftrækskanal. Du må ikke tilslutte mekanisk ventilation til denne kanal.

Flytter du køkkenet til et andet rum i lejligheden, skal dit nye køkken ventileres mekanisk med en emhætte over kogepladerne. Luftafkastet skal føres til det fri, op til over bygningens tag. Vi har ikke praksis for at godkende ventilationsafkast ført gennem facaden, eller recirkulerende emhætter uden afkast til det fri.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret