Renovering af badeværelse

Få et overblik over typiske forhold, du skal være opmærksom på, når du ønsker at istandsætte dit badeværelse.

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse

Du kan foretage en række ombygninger i din bolig, uden at søge byggetilladelse. Reglerne er blevet ændret pr. 10. marts 2020 og gælder også for byggesager, hvor du har søgt byggetilladelse inden denne dato.

Du skal ikke have byggetilladelse, hvis du ønsker at:

 • etablere bad i dit eksisterende wc-rum
 • udvide dit wc-rum og installere bad heri
 • renovere eller udvide dit wc-baderum
 • indrette bad et nyt sted i din bolig.

Hvis du ændrer konstruktioner, brandforhold eller boligens størrelse

Bor du i lejlighed, skal du fortsat have en byggetilladelse, hvis dit byggeri:

 • ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde, fx et nyt dørhul i en bærende væg, eller støbt gulv der merbelaster konstruktionen med over 5% af den oprindelige belastning
 • ændrer på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, fx ved at blænde din adgang til bagtrappen eller gøre flugtvejene smallere
 • vil udvide din lejlighed, fx ved at inddrage fælles trappeareal, loft eller kælder til din lejlighed.

Se, hvordan du søger byggetilladelse til disse ændringer

Du skal stadig overholde bygningsreglementet

Dit byggearbejde skal stadig overholde bygningsreglementet, uanset om din ombygning kræver en byggetilladelse. Det betyder, at du stadig skal overholde krav til fx vådrum og ventilation. Her på siden kan du se eksempler på væsentlige tekniske kapitler, når du renoverer eller ombygger badeværelse. Du kan også se, hvordan du kan dokumentere, at arbejdet er udført korrekt.

Det er dit ansvar at sikre, at byggeriet er lovligt. Derfor anbefaler vi, at du læser denne side igennem, også selv om dit byggeri ikke kræver byggetilladelse.

En privat rådgiver kan hjælpe med dit byggeprojekt

Det kan være en god idé at tage kontakt til en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at forstå kravene i bygningsreglementet.

Du bør altid få en rådgivende ingeniør til at afgøre, om en væg er bærende, eller eftervise om merbelastningen af et støbt gulv betyder, at du skal søge byggetilladelse.

Søg dispensation, hvis du ikke overholder kravene

Hvis dit byggearbejde ikke overholder kravene i en eller flere af de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, skal du søge om dispensation. Også selv om dit byggearbejde ikke kræver en byggetilladelse.

Sådan søger du dispensation til dit byggeri

Husk at give os de korrekte oplysninger

Når du har bygget om, skal du oplyse, om der er sket ændringer i din bolig fx antal værelser, wc- eller baderum.

Se, hvordan du ændrer oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Anden lovgivning med relevans for dit byggeri

Bor du i en fredet ejendom, kræver alle byggeprojekter tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Væsentlige tekniske kapitler, når du bygger badeværelse

Vis alle

Afløb (kapitel 4)

Når du bygger nyt eller bygger om i dit wc-baderum, vil dit byggeri typisk skulle overholde bestemmelser i kapitel 4 om afløb.

Det kan du fx dokumentere ved følgende materiale:

 • Plantegning af badeværelset, der viser placeringen af afløbsinstallationer og tilslutning til faldstamme med angivelse af rørdimensioner, fald mod faldstamme og materialer.
 • Produktblade for fx gulvafløb og vandlås med oplysning om drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer.
 • Dokumentation for hvilke materialer, der er anvendt og for, at de er CE-mærkede.
 • Dokumentation for afpropning af ubenyttede installationer, fx fotos.

Bemærk, at hvis du fører nye rør igennem etageadskillelsen, skal du udføre omslutningen af rørene på en tilsvarende måde som den eksisterende etageadskillelse.

Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder (kapitel 7)

Mens byggeriet udføres hjemme hos dig, er din lejlighed en byggeplads. Derfor gælder de almindelige regler for byggepladser, som beskrevet i kapitel 7.

Du kan fx dokumentere, at du har overholdt bestemmelserne med følgende materiale:

 • Dokumentation for opbevaring af dine byggematerialer.
 • Dokumentation for bortskaffelse af dit byggeaffald.
 • Beskrivelse af tiltag for begrænsning af støjgener, fx oplysning om, hvilket tidsrum byggearbejdet er foregået i.
 • Dokumentation for at brandsikkerheden ikke forringes under byggeprocessen.

Når du ombygger, renoverer eller river ned, får du byggeaffald, som du skal skille dig af med. Byggeaffaldet skal anmeldes mindst 14 dage før, dit byggeprojekt går i gang.

Læs, hvordan du anmelder byggeaffald 

Bygningers indretning (kapitel 9)

Når du bygger nyt badeværelse eller bygger om i dit wc-baderum, skal dit byggeri overholde bestemmelser i kapitel 9 om indretning af boliger.

Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne med en plantegning af boligen, der viser:

 • Lejlighedens indretning efter ombygningen.
 • Badeværelsets indretning, med en fri afstand ud for bl.a. håndvask og wc. 
 • Nye døre med en passagebredde på mindst 0,77 meter.

Energiforbrug (kapitel 11)

Hvis du laver gulvvarme i dit badeværelse, skal dit byggeri overholde bestemmelser i kapitel 11 om energiforbrug.

Det kan du fx dokumentere ved følgende materiale:

 • Snittegning eller beskrivelse af etageadskillelsen under rum med gulvvarme.
 • Dokumentation for u-værdi af etageadskillelse under rum med gulvvarme, fx produktblad for valgt isoleringsmateriale, beregninger eller redegørelse for udførelse i henhold til standard.

Forureninger (kapitel 13)

Når du bygger om i din bolig, skal du sikre dig, at byggematerialerne ikke medvirker til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af de eksisterende byggematerialer.

Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne i kapitel 13 om forureninger ved følgende:

 • Dokumentation for, at nye byggematerialer er godkendt til indvendig brug, fx produktblade.
 • Dokumentation for, at nye byggematerialer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, opfylder formaldehydklasse E1.
 • Dokumentation for, at allerede indbyggede byggematerialer, som ombygningen kommer i berøring med, ikke spreder sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Det gælder fx asbest, pcb, bly mv. 

Fugt og vådrum (kapitel 14)

Dit byggearbejde i badeværelset skal opfylde bestemmelser i kapitel 14 om fugt og vådrum.

Det kan du fx dokumentere med:

 • Beskrivelser, tegninger og fotos af udført vådrumssikring.
 • Produktblade for anvendte byggematerialer.
 • Fugtmålerrapport.

Hvis du følger SBi-anvisning 252, vil byggeriet overholde bygningsreglementets krav til vådrum. Her kan du også se eksempler på hvordan arbejdet skal planlægget og udføres.

Lydforhold (kapitel 17)

Ombygninger i din bolig kan påvirke lydforhold i ejendommen. Dit byggeri kan derfor være omfattet af kapitel 17 om lydforhold.

Du kan dokumentere, at dit byggeri lever op til bestemmelserne, ved følgende:

 • Dokumentation for lydforhold, fx en beregning eller måling før og efter ombygningen.
 • Snittegning af gulv- og vægkonstruktioner mod beboelsesrum.

Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (kapitel 19)

Nyinstallation og udskiftning af tekniske installationer til varme- og køling i forbindelse med dit byggearbejde skal overholde kapitel 19.

Du kan fx dokumentere, at du overholder bestemmelserne med følgende:

 • Tegninger, der viser placering af installationer, herunder afbryder, termostat, tilkobling til stigstrenge.
 • Produktblade med oplysning om drift og vedligeholdelse.

Vand (kapitel 21)

Arbejde med installationer til vand skal overholde bestemmelserne i kapitel 21 om vand.

Du kan fx dokumentere, at du har overholdt kapitlet med følgende:

 • Plantegning af wc-baderum, der viser placeringen af vandinstallationer, herunder tilslutning til fælles installationer med angivelse af rørdimensioner.
 • Produktblade med oplysning om drift og vedligeholdelse af vandinstallationer.
 • Dokumentation for, hvilke materialer der er anvendt og for, at de er CE-mærkede.
 • Dokumentation for afpropning af ubenyttede installationer, fx fotos.

Bemærk, at hvis du fører nye rør igennem etageadskillelsen, skal du udføre omslutningen af rørene på en tilsvarende måde som den eksisterende etageadskillelse.

Ventilation (kapitel 22)

Når du renoverer eller bygger om i badeværelset i din bolig, skal du være særligt opmærksom på ventilationsforhold.

Du kan dokumentere, at arbejdet overholder bestemmelserne i kapitel 22 om ventilation, med følgende:

 • Plantegning af wc- og baderum, der viser placeringen af mekanisk ventilator og tilslutning til ventilationskanal.
 • Dokumentation for tætheden af eksisterende ventilationskanal, fx en beskrivelse af dens opbygning eller måling af tryktab.
 • Dokumentation for erstatningsluft, f.eks. en beskrivelse af vinduer mv.
 • Produktblad for mekanisk ventilator med oplysning om effektivitet, elforbrug og vedligeholdelse.
 • Funktionsafprøvning, fx måling af udsuget luftmængde med målekegle.

I ældre ejendomme er wc-rum ofte godkendt med naturlig ventilation fra individuelle, lodrette kanaler. Du må ikke nedlægge ventilationskanaler for lejemål, der ligger under dit eget.

Ifølge Bygningsreglementet skal nye wc- og baderum ventileres mekanisk. Hvis du ønsker at beholde den naturlige ventilation, skal du derfor søge om dispensation fra bygningsreglementets krav om mekanisk ventilation

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret