Idéoplæg til omdannelse af Bispeengen

Frederiksberg og Københavns Kommune udarbejder i fællesskab et idéoplæg for Bispeengbuens fremtid.

Oplægget skal danne grundlag for en beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned helt eller delvist.

Tre forskellige scenarier for en by uden Bispeengbuen skal nu konkretiseres og belyses i et idéoplæg, som Frederiksberg og Københavns Kommune i fællesskab udarbejder. Idéoplægget skal laves på baggrund af en bred borgerinddragelse og forløber i to faser fra august 2021 til medio 2023.

1. fase: Vision og muligheder ud fra tre hovedscenarier (2021-2022)

I første fase skal der udarbejdes forslag til vision og handlemuligheder ud fra tre hovedscenarier.

  • Det ene lægger op til, at der både skal etableres ny bebyggelse og byrum i området
  • Det andet lægger op til, at der kun skal etableres et nyt grønt byrum.

I begge disse scenarier lægges vejen i tunnel.

  • Det tredje scenarie er en etapeløsning med byrum og en delvis nedrivning af Bispeengbuen.

En Å-park og skybrudssikring er en vigtig del af alle scenarier.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg og Borgerrepræsentationen i København har den 20. og den 24. juni 2022 besluttet, at kommunerne arbejder videre med belysning af vision 3, hvor den ene halvdel af Bispeengbuen nedrives og området omdannes til grønne byrum, herunder genskabelse af Ladegårdsåen og rekreative aktiviteter. Kommunerne vil derfor nu gå i dialog med staten, som ejer vejen, om realisering af visionen.

2. fase: Konkretisering af vision (2022-2023)

I forlængelse af kommunernes beslutning i juni 2022 er Fase 2 nu gennemført og afsluttet i juni 2023 i form af et omfattende idéoplæg, der viser, hvordan området kan udvikles, hvis den sydlige brobue rives ned, og trafikken samles på den anden brobue.

Idéoplægget er udarbejdet i tæt dialog med borgere og repræsentanter for kvarteret ved afholdelse af workshops i projektets kvarterpanel, møder i projektets Advisory Board samt bilaterale møder med lokale interessenter samt lokaludvalg.

Idéoplægget viser, at ved at frigøre plads, kan området få et tiltrængt løft med genskabelse af dele af Ladegårdsåen og nye grønne byrum, der understøtter biodiversiteten. Der kan skabes nye forbindelser og bedre sammenhænge mellem bydelene, og det bliver muligt at håndtere skybrud, imens områdets særlige miljø i regi af Urban 13 kan videreudvikles.

Et flertal i Borgerrepræsentationen ønsker - i lighed med et flertal i Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune - at de tilstødende områder Ågadeparken og Lygte Å indgår i projektområdet.

Dette vil nu blive kvalificeret hen imod, at statens forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen er klar i slutningen af 2023.

Næste skridt er at præsentere kommunernes vision for Transportministeren.

Du kan læse mere om beslutningen her:

Borgerrepræsentationen 22. juni 2023 pkt. 16, Endelig godkendelse af idéoplæg for omdannelse af Bispeengbuen, flere bydele

Materialet med idéoplægget ligger som bilag til dagsordenspunktet eller kan ses i link nedenfor.

Mere om Bispeengbuen

Vis alle

Borgerarrangementer og øvrig dialog

Lørdag den 5. marts slog over 150 borgere vejen forbi Garagen under Bispeengbuen. Her blev der præsenteret tre forskellige visionsskitser af, hvordan området kan udvikle sig, hvis Bispeengbuen bliver fjernet helt eller delvist.

Borgernes mange gode input blev noteret og vil blive fremlagt for politikerne i de to kommuner, når de til maj skal træffe beslutning om, hvilken visionsskitse der skal arbejdes videre med.

Præsentationen fra arrangementet kan findes her

Potentialer

  • fredeliggøre området med nye rekreative grønne og attraktive byrum, der vil give området og de omkringliggende kvarterer ny attraktionsværdi.
  • Fritlægge Ladegårdsåen helt eller delvist i projektområdet, så den kan indgå rekreativt og historisk ved etablering af en fremtidig Å-park.
  • nedbryde fysiske barrierer og skabe bedre sammenhæng og forbindelser på tværs af boligområder og kommuner herunder blandt and t Lundtoftegade, som er et udsat byområde.
  • opbløde kanterne mellem området og de bebyggelser, der vender bagsiden til Bispeengbuen i dag ved at skabe bedre kantzoner.
  • håndtere hverdagsregn og skybrud så vidt muligt på overfladen med henblik på at skabe merværdi i attraktive og grønne byrum.
  • skabe attraktive byudviklingsarealer i sammenhæng med de grønne byrum, som kan indgå i en eventuel finansiering af omdannelsen
Video Url

Fotograf: David Kahr

Billede
Foto fra event under Bispengbuen
Foto fra event under Bispeengbuen den 5. marts

Kontakt

Bispeengbuen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Kontakt i Frederiksberg Kommune