Søg

Idéoplæg til omdannelse af Bispeengen

Frederiksberg og Københavns Kommune udarbejder i fællesskab et idéoplæg for Bispeengbuens fremtid.

Oplægget skal danne grundlag for en beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned helt eller delvist.

Tre forskellige scenarier for en by uden Bispeengbuen skal nu konkretiseres og belyses i et idéoplæg, som Frederiksberg og Københavns Kommune i fællesskab udarbejder. Idéoplægget skal laves på baggrund af en bred borgerinddragelse og forløber i to faser fra august 2021 til medio 2023.

1. fase: Vision og muligheder ud fra tre hovedscenarier (2021-2022)

I første fase skal der udarbejdes forslag til vision og handlemuligheder ud fra tre hovedscenarier.

  • Det ene lægger op til, at der både skal etableres ny bebyggelse og byrum i området
  • Det andet lægger op til, at der kun skal etableres et nyt grønt byrum.

I begge disse scenarier lægges vejen i tunnel.

  • Det tredje scenarie er en etapeløsning med byrum og en delvis nedrivning af Bispeengbuen.

En Å-park og skybrudssikring er en vigtig del af alle scenarier.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg og Borgerrepræsentationen i København har den 20. og den 24. juni 2022 besluttet, at kommunerne arbejder videre med belysning af vision 3, hvor den ene halvdel af Bispeengbuen nedrives og området omdannes til grønne byrum, herunder genskabelse af Ladegårdsåen og rekreative aktiviteter. Kommunerne vil derfor nu gå i dialog med staten, som ejer vejen, om realisering af visionen.

2. fase: Konkretisering af vision (2022-2023)

Når idéoplægget er klar i sommeren 2022, skal Frederiksberg og Københavns Kommune træffe politisk beslutning om, hvorvidt de ønsker at gå videre med et af scenarierne og – i givet fald – hvilket.

Hvis dette besluttes, skal det valgte scenarie konkretiseres i en helhedsplan, og på basis af den træffer kommunerne den endelige politiske beslutning om idéoplægget i sommeren 2023.

Sideløbende med arbejdet med idéoplægget arbejder kommunerne for at få en fælles plan med staten, der ejer Bispeengbuen.

Mere om Bispeengbuen

Borgerarrangementer og øvrig dialog

Lørdag den 5. marts slog over 150 borgere vejen forbi Garagen under Bispeengbuen. Her blev der præsenteret tre forskellige visionsskitser af, hvordan området kan udvikle sig, hvis Bispeengbuen bliver fjernet helt eller delvist.

Borgernes mange gode input blev noteret og vil blive fremlagt for politikerne i de to kommuner, når de til maj skal træffe beslutning om, hvilken visionsskitse der skal arbejdes videre med.

Præsentationen fra arrangementet kan findes her

Potentialer

  • fredeliggøre området med nye rekreative grønne og attraktive byrum, der vil give området og de omkringliggende kvarterer ny attraktionsværdi.
  • Fritlægge Ladegårdsåen helt eller delvist i projektområdet, så den kan indgå rekreativt og historisk ved etablering af en fremtidig Å-park.
  • nedbryde fysiske barrierer og skabe bedre sammenhæng og forbindelser på tværs af boligområder og kommuner herunder blandt and t Lundtoftegade, som er et udsat byområde.
  • opbløde kanterne mellem området og de bebyggelser, der vender bagsiden til Bispeengbuen i dag ved at skabe bedre kantzoner.
  • håndtere hverdagsregn og skybrud så vidt muligt på overfladen med henblik på at skabe merværdi i attraktive og grønne byrum.
  • skabe attraktive byudviklingsarealer i sammenhæng med de grønne byrum, som kan indgå i en eventuel finansiering af omdannelsen
Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Fotograf: David Kahr

Billede
Foto fra event under Bispengbuen
Foto fra event under Bispeengbuen den 5. marts
Fotograf
Kim Roslyng

Kontakt

Bispeengbuen

Kontakt i Frederiksberg Kommune