Vedligeholdelse af private fællesveje

Det er grundejerne på de private fællesveje, der har ansvaret for, at vejene er sikre at færdes på.

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er et privatejet vejareal, som mere end én grundejer bruger for at komme til og fra sin ejendom. I Københavns Kommune er næsten halvdelen af byens veje private fællesveje. Se på kortet, om din vej er privat fællesvej eller offentlig vej

En vej består ikke kun af kørebanen til biler, men også af cykelsti, fortove, kantsten og overkørsler ind til ejendommene. 

Hvad har grundejerne ansvar for på private fællesveje?

Grundejerne skal selv vedligeholde, renholde og snerydde hele vejstykket ud for deres egen ejendom. Pligten gælder ud til vejmidten og omfatter både:

  • kørebane og eventuel cykelsti
  • fortove og kantsten - se regler for hække og træer ud til vejen
  • vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger
  • overkørsler ind til ejendommen
  • stikledninger til spildevand (kloak)
  • vejtræer og anden beplantning på vejarealet
  • fartdæmpende bump og chikaner
  • plantekummer, bænke og andet privat udstyr på vejarealet

Kommunen står for skilte og gadebelysning på vejen, mens HOFOR ejer og vedligeholder hovedkloakkerne i vejen.