Infiltration og reinfiltration

Her forstås tilledning direkte til grundvandsmagasinet f.eks. via boringer, ikke vand der siver gennem overjord.

Som udgangspunkt skal infiltrationsvandet være uforurenet. Det vil derfor i visse tilfælde ikke være muligt at reinfiltrere oppumpet grundvand. I stedet kan det være nødvendigt at infiltrere med drikkevand.
Som udgangspunkt tillader vi ikke infiltration med havvand. I særlige tilfælde giver vi tilladelse, f.eks. hvis det kan dokumenteres, at grundvandet allerede er stærkt påvirket af havvand.

Det skal en ansøgning om infiltration indeholde:

  • Beskrivelse af bygge/anlægsprojektet
  • Beskrivelse af infiltrationsanlægget
  • Beskrivelse af vandkvaliteten
  • Forventede vandmængder
  • Beregning eller simulering af udbredelsen af reinfiltrationen
  • Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af moniteringsboringer, moniterings- og analyseprogram
  • Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi og grundvandskemi.

Ansøgning sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM (vand@tmf.kk.dk)

Kontakt