Byggeri og gravearbejde på kortlagt grund

Du skal have en § 8-tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på de fleste kortlagte grunde.

Hvornår skal du søge tilladelse?

Hvis der er en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller et sommerhus på grunden skal du altid søge om tilladelse til at lave bygge- og anlægsarbejde. Hvis grunden ligger i et område med drikkevandsinteresser eller i nærheden af recipient, skal du også søge om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, selvom der kun er erhverv.

Hvis anvendelsen af arealet skal ændres fra erhverv til bolig, skal du altid søge om tilladelse.

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte Center for Miljøbeskyttelse.

§ 8-tilladelse

Tilladelsen kaldes en § 8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens § 8. Vi giver altid en § 8-tilladelse til det enkelte projekt, og derfor er det vigtigt at få så mange konkrete oplysninger som muligt om projektet. Når Center for Miljø har udarbejdet et udkast til en § 8-tilladelse, sender vi det til kommentering i Region Hovedstaden, som har op til 4 ugers sagsbehandlingstid. Herefter indarbejder vi Regionens kommentarer og sender udkastet til grundejeren. Grundejeren får herefter en frist til at kommentere udkastet, og først når ejeren har svaret vil den endelige § 8-tilladelse træde i kraft. Du skal regne med, at der kan gå ca. 8 uger før du får en §8-tilladelse. Se hvad en § 8-ansøgning skal indeholde.

Når Center for Miljøbeskyttelse har givet en tilladelse til arbejdet, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på arealet. 

Undersøg og indsend jordhåndteringsplan

Når du skal lave gravearbejde på en kortlagt grund, er det nødvendigt at undersøge forureningsforholdene inden du graver. Undersøgelsen skal danne grundlaget for en jordhåndteringsplan, som Center for Miljøbeskyttelse skal godkende, inden du kan køre jorden væk fra grunden. I Det skal en jordhåndteringsplan indeholde kan du se, hvilke oplysninger vi skal have, for at kunne godkende din jordhåndteringsplan. Når du har indsendt en jordhåndteringsplan skal du regne med, at der kan gå op til 4 uger, før du får din godkendelse.

Genanvendelse af jord kan være en mulighed

Når du har et byggeprojekt, hvor der er overskudsjord, som du ønsker at genanvende, skal du i de fleste tilfælde indhente en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 før du kan genanvende jorden. Det skal du uanset om grunden er kortlagt som forurenet eller ej, og også selvom jorden blot skal bruges et andet sted på samme matrikel. Gå til tjekliste for ansøgning om genanvendelse af jord.

Hvis du skal søge § 8-tilladelse vil jordhåndteringsplanen være en naturlig del af § 8-ansøgningen, og vi vil anbefale, at indsende såvel § 8-ansøgning som jordhåndteringsplan samtidig. Hvis der er hot-spots på grunden med f.eks. olie, er det vigtigt, at forureningen er afgrænset.

Anmeld jordflytningen

Når du har fået godkendt graveplanen kan du anmelde jordflytningen. Du skal anvende kommunens anmeldeskema . Du er velkommen til at sende graveplan og anmeldelse samtidig.  Hvis jorden skal køres til et godkendt modtageanlæg, kan du køre jorden straks, uden at vente på svar fra os. Skal jorden ikke køres til et godkendt anlæg, men til en støjvold, en tip eller en golfbane, kan der gå op til 4 uger, før du får svar.

 

Kontakt