Ansøgning om regulering af vandløb eller sø

Vejledende tjekliste til ansøgning om regulering af vandløb eller sø efter vandløbsloven

Gennemgå nedenstående tjekliste, når du skal lave din ansøgning om regulering af et vandløb eller en sø.

Stamdata

Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Øvrigt

  • Tidsperiode/ tidsplan
  • Beskrivelse af planlagte ændring herunder: Vandløbets skikkelse, vandløbets forløb, brink, bundforhold, bundkote, detailplan, oversigtskort.
  • Hydrauliske konsekvenser af projektet
  • Beskrivelse af projektets gennemførelse

Ansøgningen sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM (vand@tmf.kk.dk).

I sager som ovenstående med fysiske ændringer etc. skal vi udsende forslag til tilladelse i 4 ugers høring inden vi giver den endelige tilladelse. Tilladelsen kan som udgangspunkt ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Kontakt