Ændringer på din matrikel

Læs hvad du skal gøre, hvis du som grundejer i Københavns Kommune ønsker at udstykke, arealoverføre eller sammenlægge ejendomme.

Procedure i matrikulære sager

Hvis du som grundejer i Københavns Kommune ønsker at foretage matrikulære ændringer, skal du kontakte en privat landinspektør. Du kan finde en landinspektør på Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside.

Byggetilladelsen kan ikke gives, før den matrikulære ændring er afsluttet, men Center for Bygninger kan behandle din byggesag sideløbende med den matrikulære sag.

Ansøgningsmateriale

For at lette sagsbehandlingen af din matrikulære sag, har vi opstillet en række krav og anbefalinger til ansøgningsmaterialet.

Krav til oplysninger fra landinspektører ifølge vejledning om udstykningskontrollen:

 • Arealanvendelse før og efter den matrikulære ændring
 • Adgang til offentlig vej
 • Byggelinjer
 • Andre nødvendige oplysninger så myndigheden kan behandle sagen, som fx
  • Bygninger (også projekterede) med angivelse af afstand til nyt skel
  • Situationsplan med tydelig angivelse af:
   • Eksisterende matrikelskel
   • Matrikelbetegnelser
   • Fremtidige matrikelskel
   • Bebyggelse
  • Offentlige veje/stier
  • Private fællesveje/fællesstier (anlagte)
  • Udlagte vejarealer/stiarealer
  • Eksisterende lovlig/faktisk benyttelse af bygninger og arealer
  • Ny privat fællesvej (fællessti) samt tilhørende vejprojekt
  • Arealstørrelser af eksisterende og fremtidige matrikler/ejendomme
  • Etagearealer samt bebyggelsesprocenter for de berørte ejendomme
  • Friarealprocent og parkeringsarealer (inkl. tilkørsel) for de berørte ejendomme
  • Planforhold
   • Kommuneplan/lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser
   • Byplan/servitutter og lign. med bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • Hvis der ønskes dispensationer/fravigelser/godkendelser ud over det sædvanlige i området, må dette begrundes
  • Hvis nye skel placeres mindre end 2,5 m fra eksisterende bygninger/bygninger under opførelse, skal der redegøres for aktuelt brandbeskyttelsessystem mv. samt nødvendige ændringer heri, dvs:
   • Brandmur
   • Redningsforhold
   • Flugtveje
  • Eventuelle deklarationer - f.eks. om udlæg af ny privat fællesvej - skal være tinglyst, før Center for Bygninger udfylder og underskriver udstykningskontrolskemaet i Ejendomsregistreringsportalen ERPO.

Landinspektøren anmoder om kommunens godkendelse via Ejendomsregistreringsportalen ERPO.dk.

Hvis du ønsker en planmæssig udtalelse, inden du kontakter en landinspektør, kan du sende en anmodning til bygninger@kk.dk

Kontakt