Forretningsorden & Foretræde

Du har som enkeltperson eller gruppe mulighed for at få foretræde for Socialudvalget.

Formålet med foretræde for udvalget er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag på dagsordenen.

Hvem kan få foretræde

Socialudvalget kan af hensyn til en sags oplysning beslutte at give borgere foretræde i forbindelse en konkret sag på udvalgets dagsorden.
Ansatte/repræsentanter fra forvaltningen er ikke omfattet af reglerne om foretræde, men kan evt. af hensyn til sagsoplysningen blive indkaldt af udvalget til at deltage i forbindelse med behandlingen af en konkret sag. Dette er særskilt reguleret i lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 4, 1. pkt.

Formålet med foretræde og hvordan foregår foretræde

Formålet med et foretræde er, at udvalgets medlemmer kan få belyst borgeres (enkeltpersoner eller grupper mv.) synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i forhold til en sag, der er optaget på udvalgets dagsorden til mødet. Der kan således ikke gives foretræde, hvis den pågældende sag ikke er optaget på dagsordenen til udvalgsmødet.

Foretræde afvikles normalt ved mødets start. Der afsættes maksimalt 15 minutter til et foretræde, og ansøgeren får her mulighed for kort at forelægge sine synspunkter/oplysninger og svare på eventuelle spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Herefter afsluttes foretrædet og den politiske behandling af sagen begynder.
Foretrædet er en del af Socialudvalgets møde som er lukkede, jf. forretningsordenen. Der må derfor ikke refereres, hvad der bliver sagt under foretrædet.

Hvordan får man foretræde

Anmodning om foretræde skal være skriftlig og rettes til Socialudvalgets sekretariat kl. 12.00 1 hverdag før udvalgsmødet (typisk tirsdagkl. 12.00, idet ordinære udvalgsmøder oftest afholdes om onsdagen). Anmodningen bør indeholde navne på de personer, som ønsker foretræde, samt en kort begrundelse for at anmode om foretræde.

Sekretariatet vil hurtigst muligt efter anmodningen er modtaget skriftligt orientere Socialudvalget herom samt indkalde ansøgere til at møde ved udvalgsværelset umiddelbart før udvalgsmødet. Indkaldelsen sker under forbehold for udvalgets godkendelse af foretrædeanmodningen.

Ved mødets start tager udvalget under godkendelse af dagsordenen stilling til ved flertalsafgørelse, hvorvidt der kan bevilges foretræde. Normalt gives der foretræde, hvis dette vurderes at være relevant for sagens behandling.
Borgmesteren kan afslå en anmodning om foretræde for udvalget, hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte kriterier. Sekretariatet vil efter afgørelsen orientere ansøgeren samt Socialudvalget herom hurtigst muligt.

Læs Socialudvalgets forretningsorden herunder

Kontakt

+45 24 52 14 97
+45 51 62 5243