Søg

Om medlemmer

Her finder du information om Borgerrepræsentationens medlemmer.

Om medlemmer

Håndbog for borgerrepræsentationen

I Håndbog for Borgerrepræsentationen kan du få information om stort og småt i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet i Borgerrepræsentationen. Alt lige fra taletidsregler, regler om inhabilitet og retningslinjer for mødeforplejning er beskrevet i håndbogen.

Opslagsværket er primært tænkt som et redskab for medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Håndbogen skal dog også ses som et opslagsværk for medarbejderne i forvaltningerne og på Rådhuset, som har brug for informationer relateret til borgerrepræsentanternes virke.

Se Håndbog for Borgerrepræsentationen

Hvilke poster har BR-medlemmerne?

Alle 55 er medlem af Borgerrepræsentationen. Herudover sidder medlemmerne fordelt i Økonomiudvalget og de seks stående udvalg. Medlemmerne er også repræsenteret i de særlige udvalg, råd og nævn. Endelig har medlemmerne forskellige poster/hverv i diverse bestyrelser m.m. Se, hvem der sidder i hvilke udvalg, råd og bestyrelser under "Hverv".

Fuldtidsansatte politikere og fritidspolitikere

Kun overborgmesteren og de seks borgmestre er fuldtidsansatte politikere. De andre medlemmer af Borgerrepræsentationen passer deres almindelige jobs ved siden af hvervet som borgerrepræsentant. I Styrelsesloven er der en regel om, at lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt for at passe møder i Borgerrepræsentationen og i udvalg.

Fravær og indkaldelse af stedfortræder

Hvis et medlem er fraværende ved et møde, bliver det noteret i beslutningsprotokollen. Der kan i særlige tilfælde indkaldes stedfortræder.

Lovligt forfald

Hvervet som medlem af Borgerrepræsentationen er et borgerligt ombud. Medlemmerne af Borgerrepræsentationen har derfor pligt til at varetage hvervet i funktionsperioden. Det vil i praksis sige, at medlemmerne har pligt til at deltage i Borgerrepræsentationens møder samt i de hverv (udvalg, bestyrelser etc.), hvortil de er af udpegede af Borgerrepræsentationen.

Medlemmerne kan imidlertid have lovligt forfald.

Reglerne om lovligt forfald findes i kommunestyrelseslovens § 15, stk. 1 (fravær til enkeltstående møde) samt § 15 stk. 2 (fravær af mindst en måneds varighed).

Lovligt forfald kan f.eks. være arbejde, ferie, sygdom, graviditet, barsel, adoption samt varetagelse af andet offentligt hverv.

Begrebet orlov eksisterer således ikke i kommunestyrelsesloven. Her opereres med begrebet lovligt forfald. I daglig tale anvendes dog betegnelsen orlov om medlemmernes lovlige forfald.

Fravær fra et enkelt møde

Det er lovligt at være fraværende til et møde i Borgerrepræsentationen, hvis et medlem har lovligt forfald.

Begrundelsen for fraværet vil fremgå af protokollen for det pågældende møde.

Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt møde

Det er ikke ved ethvert fravær, at stedfortræderen kan indkaldes. Det enkelte parti (kandidatlisten) kan få indkaldt en stedfortræder til et enkelt møde i Borgerrepræsentationen

  • ved et medlems sygdom,
  • ved lovligt forfald (fravær) til det konstituerende møde,
  • ved lovligt forfald (fravær) ved andenbehandlingen af budgetforslaget,
  • ved inhabilitet i en konkret sag.

Normalt indkaldes første stedfortræder. Hvis en anden stedfortræder skal indkaldes, kræver det, at de foranstående stedfortrædere har lovligt forfald.

Lovligt forfald i mindst en måned

Det følger af kommunestyrelseslovens § 15, stk.2, at der indkaldes stedfortræder, når et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Der vil her således være tale om lovligt forfald.

Nederst på siden finder du fraværsperioderne fra tidligere år.

Spørgsmål fra medlemmerne til udvalg og forvaltninger

Medlemmer af Borgerrepræsentationen har ret til at stille spørgsmål til et udvalg eller en forvaltning.

Et medlem har en ret, der kaldes initiativretten. Initiativretten betyder blandt andet, at medlemmet har ret til at stille spørgsmål, der ønskes besvaret af et udvalg eller en forvaltning. Normalt stiller medlemmerne spørgsmålet direkte til det udvalg, den pågældende er medlem af.

Er borgerrepræsentanten ikke medlem af det pågældende udvalg, er der dog stadig adgang til at få besvaret spørgsmål. Spørgsmål til udvalg/forvaltning skal være korte og gerne ledsaget af en kort skriftlig begrundelse/motivering.

Borgmesteren for det pågældende udvalg træffer beslutning om, hvorvidt besvarelsen kræver en drøftelse i udvalget. Spørgsmål, der ikke kræver forelæggelse for udvalget, skal normalt besvares inden for otte hverdage i henhold til forretningsordenen.

Alle skriftlige spørgsmål offentliggøres her på hjemmesiden under de pågældende udvalg.

Vederlag til medlemmerne

Medlemmer af Borgerrepræsentationen er berettiget til at modtage vederlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser i en særlig bekendtgørelse. Udvalgsvederlag ydes ikke til borgmestrene for de pågældende udvalg, da borgmestrene vederlægges særskilt.

Vederlag 2021

Alle beløb er angivet i 1.4.2022-niveau (månedligt / årligt):

Vederlag til overborgmesteren:  

Kr. 115.935,25 / kr. 1.391.223.

Vederlag til fagborgmestrene: 

Kr. 92.423,58 / kr. 1.109.082,96.

Vederlag til første og anden næstforperson for Borgerrepræsentationen: 

Kr. 17.390,29 / kr. 208.683,48.

Vederlag til forpersonen for Børn og Unge-udvalget:

Kr. 23.187,05 / kr. 278.244,60.

Vederlag til næstforpersonen for Børn og Unge-udvalget: 

Kr. 11.593,53 / kr. 139.122,36. 

Vederlag til forpersonen for Folkeoplysningsudvalget: 

Kr. 11.593,53 / kr. 139.122,36.

Vederlag til borgerrepræsentanterne: 

Kr. 11.743,17 / kr. 140.918,04.

Vederlag til borgerrepræsentanterne tilmeldt ordningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste: 

Kr. 9.795,25 / kr. 117.507,00.

Udvalgsvederlag - Økonomiudvalget: 

Kr. 5.040,66 / kr. 60.487,92.

Udvalgsvederlag - stående udvalg: 

Kr. 3.360,44 / kr. 40.325,28.

Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år: 

Kr. 1.297,83 / kr. 15.573,96.

Et medlem på orlov (lovligt forfald i mindst én måned) modtager ikke vederlag under sin orlov. Ved sygdom, graviditet, barsel eller adoption er der dog ret til vederlag i indtil ni måneder.

En stedfortræder, der er indtrådt som midlertidigt medlem, modtager vederlag eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stedfortrædere kan på lige fod med de øvrige medlemmer få sekretariatsbistand og it-udstyr stillet til rådighed. De kan også i begrænset omfang modtage hjælp til befordring (rejsekort og taxabon).

Vederlag for varetagelse af bestyrelsesposter mv.

Under "Dokumenter" finder du filen, hvor du kan du se, hvad Borgerrepræsentationens medlemmer har modtaget i vederlag i 2021 for varetagelse af eksterne bestyrelsesposter mv. (oplysningspligt efter kommunestyrelseslovens § 16 e).

Hverv for valgperioden 2022-2025

Borgerrepræsentationen vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn, bestyrelser og lignende, hvori Københavns Kommune er repræsenteret.

Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde den 10. oktober 2013 ”Politik for aktivt ejerskab”, der beskriver kommunens ejerskab og rolle i diverse selskaber (se nederst på siden under 'Dokumenter').

På Borgerrepræsentationens møde den møde den 30. november 2017 godkendte Borgerrepræsentationen revision af politikken. Se "Revision af Københavns Kommunes ejerskabspolitik med fokus på repræsentationen i selskaber, nævn mv."

Som led i "Politik for aktivt ejerskab" tager Borgerrepræsentationen i forbindelse med en valgperiodes afslutning stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger osv.

På mødet den 21. januar 2021 godkendte Borgerrepræsentationen "Københavns Kommunes repræsentation i bestyrelser, råd, nævn mv. for valgperioden 2022-2025". 

Under 'Dokumenter' finder du hvervslisten over aktuelle hverv i valgperioden 2022-2025.

Beskrivelse af medlemmernes forbrugsudgifter

For at sikre gennemsigtighed skal enhver borger kunne se, hvad de enkelte medlemmer af Borgerrepræsentationen har af forbrug til mobiltelefon, it, avis, møder, kurser, taxa og rejser.

Under hvert enkelt medlem kan du se en samlet oversigt over medlemmets forbrug i indeværende valgperiode. Udgiften registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget er afholdt. Oversigten baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget/udgiften kan ses i oversigten på hjemmesiden.

Mobiltelefon

Medlemmer af Borgerrepræsentationen får udleveret en mobiltelefon efter eget valg, hvor fra mails, kalender mv. kan tilgås via kommunens netværk. Medlemmerne kan benytte telefonen i forbindelse med varetagelsen af deres kommunale hverv samt privat. Der gælder den begrænsning for privat forbrug, at der skal være tale om et "rimeligt" forbrug.

It-udgifter

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen får udleveret en bærbar computer. Computeren leveres med 4G-løsning samt tilhørende taske og ekstern USB-harddisk til brug for medlemmets egen backup. Endvidere udleveres der en laserprinter, skærm samt mus og tastatur, hvis medlemmet ønsker dette. Computeren leveres med en standard-software pakke herunder virusbeskyttelse samt adgang til Københavns Kommunes netværk. Endvidere får medlemmer af Borgerrepræsentationen udleveret en iPad.

Avisabonnement

Hvert medlem af Borgerrepræsentationen har mulighed for dagligt at modtaget en avis efter eget valg på sin bopæl. Udgifter betales af Københavns Kommune. Udgiften er kvartalsvis, halvårlig eller årlig afhængig af avisabonnement.

Møder

Kurser

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen har mulighed for at deltage i kurser, som vurderes at være relevant for varetagelse af deres hverv. Kursusregulativet fastlægger klare retningslinjer for, hvilke kurser m.v. Borgerrepræsentationen anser for at have betydning for varetagelsen af møderne i Borgerrepræsentationen, udvalgene og underudvalg samt møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv. Københavns Kommune afholder udgifterne, såfremt deltagelsen i kurset er omfattet af Kursusregulativet.

Under 'Dokumenter' finder du Kursusregulativet for samling 2022-2025.

Taxakørsel

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen får udleveret et taxa-kort, som kan anvendes i forbindelse med deltagelse i møder i Borgerrepræsentationen og dennes udvalg, møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, deltagelse i kurser samt gruppemøder og politiske forhandlinger på Rådhuset.

Rejser

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V