Bæredygtige Indkøb I Københavns Kommune

I Københavns Kommune tager vi ansvar for dét aftryk, vores indkøb har på klima og miljø. Derfor er bæredygtighed en integreret del af vores indkøb.

Københavns Kommune er Danmarks største kommunale indkøber med en indkøbsvolumen på 15.8 mia. kr. årligt.

Med større viden om de konsekvenser vores forbrug har for klima og miljø følger et ansvar for at etablere bæredygtige indkøbspraksisser og -politikker. I 2023 fik Københavns Kommune ny indkøbspolitik. Indkøbspolitikken sigter mod såvel økonomisk som miljømæssig og social ansvarlighed. Med politikken sættes retningen, og alle kommunens forvaltninger, enheder, institutioner og medarbejdere vil i deres daglige arbejde føre politikken ud i livet.

I Københavns Kommune håber vi at give inspiration til hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i indkøb. På denne side kan du læse mere om hvordan Københavns Kommunes kontor Bæredygtige Indkøb arbejder med bl.a. rådgivning i udbud, opkvalificering af indkøbsorganisationen og reduktion af klimaaftrykket fra indkøb.

Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2023-2026

Rådgivning om klima- og miljøkrav

Er du indkøber i Københavns Kommune tilbyder Team bæredygtige Indkøb råd og vejledning om hvordan, at du kan indarbejde bæredygtighedshensyn både udbud og kontraktstyring.

Team Bæredygtige indkøb vejleder om både stort og småt i hele indkøbsprocessen – fra udbudsforberedelse til udarbejdelse af udbudsmateriale og den efterfølgende kontraktstyring.

Du er altid velkommen til at kontakte os på CSR@okf.kk.dk.

Det Grønne Opslagsværk

Du har også mulighed for at finde inspiration til dit udbud eller indkøb i Københavns Kommunens Grønne Opslagsværk. Opslagsværket indeholder alle Københavns Kommunes politisk vedtagne klima- og miljøkrav til indkøb, samt de krav kommunen er forpligtet til at efterleve som aktivt medlem af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Du kan også her finde frivillige krav, som du kan medtage i dit udbud.Københavns Kommune har også udarbejdet en vejledning til at stille krav til grønne leverandørkøretøjer. Denne vejledning er rette Københavns Kommunes udbudsfaglige, men kan også benyttes af andre som inspiration.

Opkvalificering i bæredygtige indkøb

I Københavns Kommunes har vi høje ambitioner for en bæredygtig omstilling af vores forbrug. Hvis vi skal realisere ambitionerne, skal vi sikre, at kommunens professionelle indkøbere har de rette værktøjer til at bidrage til at reducere klima- og miljøpåvirkningen fra kommunens indkøb.

Derfor har Københavns Kommune, i samarbejde med Foreningen for Offentlige Indkøbere (IKA), udviklet et skræddersyet opkvalificeringsforløb i bæredygtige indkøb.

I 2022-2023 har en anselig del kommunens indkøbere deltaget i de første opkvalificeringsforløb. Deltagerne er blevet klædt på med grundlæggende viden og værktøjer til at begå sig i bæredygtige indkøb. I 2024 tilbyder kommunen igen det velkendte grundforløb.

Hvis du er ansat i Københavns Kommune, kan du læse mere om opkvalificeringsforløbene og se hvordan du tilmelder dig på KKintra

Reduktionsstrategi for klimaaftrykket fra Københavns Kommunes indkøb

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at Københavns Kommune have en ny ambitiøs klimaplan for 2035. Kommunens Indkøb er ét ud af tre områder der skal indgå klimaplanen.

I 2022 blev klimaaftrykket fra Københavns Kommunes indkøb for første gang opgjort. Opgørelsen viser, at kommunens indkøb udleder mere end 700.000 tons CO2e årligt. Derfor arbejdes der målrettet med at udvikle en strategi for reducere klimaaftrykket fra indkøb.

Strategien er forsat under udvikling, men allerede nu, arbejdes der med en række virkemidler som skal bidrage til at reducere klimaaftrykket fra Københavns Kommunes indkøb. Et udvalg af virkemidlerne kan du læse mere om her.

Virkemidler

Vis alle

Klimapuljen

Målrettet medfinansiering af klimavenlige indkøb skal styrke Københavns Kommunes mulighed for at være ambitiøse på klimaområdet gennem sine indkøb.

Klimapuljen er øremærket til at dække de meromkostninger, der kan være forbundet med at stille særligt ambitiøse klimakrav i udbud og indkøb eller udvikle og teste nye klimavenlige løsninger, som på sigt kan nedbringe klimaaftrykket.

Klimapuljen råder over 10 mio. kr. årligt frem til 2028. Dette beløb kan dog varierer fra år til år, da der løbende afsættes midler til Klimapuljen ved budgetforhandlingerne. Samtidig indgår indtægten fra kommunens interne klimafgift også i Klimapuljen.

Sådan ansøger du

Du har mulighed for at modtage støtte fra Klimapuljen, hvis du arbejder med et udbud, indkøb eller indkøbsprojekt, som kan gøres mere klimavenligt mod en meromkostning.

Sidder du fx med et udbud af buskørsel eller et indkøb af hobbyartikler, kan det have en meromkostning at stille krav til grønne køretøjer eller miljømærker. Her kan Klimapuljen hjælpe dig med at gøre dit udbud så grønt som muligt.

Er du ansat i Københavns Kommune kan du læse mere om ansøgningsprocessen og finde ansøgningsskemaet til Klimapuljen på KKintra

Klimaafgifter

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i marts 2023 at igangsætte en forsøgsordning, hvor flyrejser, skriveborde og kontorstole pålægges klimaafgifter. Forsøgsordning igangsættes ultimo 2023.Klimaafgifterne følger Klimarådets anbefalinger og starter på 1000 kr./ton, stigende til 1500 kr./ton i 2030. Det betyder, at indkøb af en flyrejse fra september 2023 vil blive pålagt en afgift på ca. 22 pct., mens et skrivebord, hæve-sænke-bord og en kontorstol stiger med ca. 6 pct. Afgifterne beregnes ud fra varens pris, som inflationskorrigeres, så prisstigninger alene ikke påvirker afgiften.Flyrejser og kontormøbler er valgt, fordi de har et anseligt klimaaftryk, og fordi der findes mere klimavenlige alternativer. For flyrejser er det muligt at vælge andre transportformer, og for kontormøbler bliver det i efteråret 2023 muligt at finde brugte møbler på kommunens Genbrugsløsning. Klimaaftrykket beregnes med kommunens nye Klimastyringsmodel, som anvendes til beregninger af klimaaftrykket fra indkøb i den nye Klimaplan 2035. Overskuddet fra klimaafgifterne går til klimapuljen som du også kan læse mere om på denne side.Hvis du er ansat i Københavns Kommune og vil vide mere om hvad klimaafgifterne betyder for dig, og din enhed, kan du læse mere på KKintra.

Partnerskaber og Innovation 

I Københavns Kommune indgår vi i partnerskaber og netværk for, sammen med andre aktører, at accelererer udvikling af fremtidens bæredygtige indkøbsløsninger.

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger, der ikke kun er til gavn for klima og miljø, men også kommunens borgere. Og som en del af vores indkøbskontrakter indgår vi innovationssamarbejder, om alt fra arbejdsbeklædning til kantineservice.

Københavns Kommune er stiftende medlem af POGI og bidrager i fællesskab, med andre danske kommuner, til at lave nye indkøbsmål der sætter standarten for en ambitiøs og bæredygtig indkøbspraksis.  

Ønsker du at blive klogere på vores arbejde, verdensdele eller drøfte mulighederne for et samarbejde så kan du kontakte Team Bæredygtige indkøb på CSR@okf.kk.dk.

Årsrapport for bæredygtige indkøb

Hvert år udgiver Team Bæredygtige Indkøb en årsrapport. I årsrapporterne kan du læse mere om de projekter, der det pågældende år, har haft særlig betydning, for Københavns Kommunes arbejde med bæredygtige indkøb. Team Bæredygtige Indkøb i Københavns Kommune håber, at du kan bruge årsrapporterne som inspiration for dit eget arbejde, og ønsker dig god læselyst.

Social Bæredygtighed i Københavns Kommune

Københavns Kommune kæmper for fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der arbejder på en opgave for Københavns Kommune. 
På hjemmesiden for København mod Social Dumping, kan du læse meget mere om de indsatser og værtøjer, der ligger i dette arbejde. 

Kontakt Team Bæredygtige indkøb

Team Bæredygtig Indkøb

CSR@okf.kk.dk

Bæredygtige Indkøb, Analyse og Stab

Økonomiforvaltningen

Borups Allé 177,

2400 København NV