Søg

Fælleskommunalt indkøb af værnemidler

Information til leverandører og kommuner

Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk)

Danske kommuner arbejder sammen for at sikre, at plejecentre og andre kommunale funktioner har tilstrækkeligt med værnemidler som mundbind, visirer, håndsprit, engangskitler etc.

Københavns Kommune står sammen med fire andre kommuner i spidsen for Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk). KVIks rolle er at købe værnemidler ind til alle kommuner i Danmark og fordele dem.

KVIk yder ikke rådgivning om den videre fordeling til institutioner eller til brugen af værnemidlerne. Her skal I kontakte de relevante myndigheder for at få hjælp.
Læs mere information om værnemidler på KL's hjemmeside og Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

Fra slutningen af februar 2021 har det også været muligt at bestille testkit til kviktest gennem KVIk – se vejledninger til disse på Region Midtjyllands hjemmeside om vejledning til hurtigtest.

Information til leverandører af værnemidler

KVIk har i øjeblikket de værnemidler, vi har brug for.

Vi arbejder hen imod en normalisering og forventer for fremtiden at sætte indkøb i udbud, hold derfor øje på udbud.dk

Hurtigtest eller kviktest

Med hensyn til hurtigtest eller kviktest, så henviser vi til, at fremover vil indkøb af hurtigtests foregå via et nationalt udbud på "Etablering af dynamisk indkøbssystem til indkøb af SARS-CoV-2 hurtigtest".

Der vil løbende og efter behov indhentes tilbud på hurtigtest via det dynamiske indkøbssystem (DIS). Alle leverandører på DIS, der kan levere en hurtigtest, som opfylder det specifikke behov, beskrevet i forbindelse med foretagelse af det enkelte indkøb, kan afgive tilbud på den konkrete anskaffelse.

Alle leverandører kan som udgangspunkt søge om optagelse til systemet, ligesom leverandører løbende kan blive optaget i systemet, efter det er sat i drift.

Vi håber, I vil søge optagelse på systemet. Eventuelt yderligere spørgsmål bedes stillet under udbuddet efter gældende bestemmelser.

Udbuddet er tilgængeligt her: REGIONMIDT - Igangværende udbud 

Få svar på dine spørgsmål

Hvordan får vi værnemidler fra det fælleskommunale lager?

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber værnemidler ind til alle kommuner i Danmark. Kommunerne bestiller værnemidler via en bestillingsløsning, som de fleste steder er integreret i kommunens normale indkøbsløsning.

Ved særlig efterspørgsel efter bestemte værnemidler eller i mangelsituationer vil de pågældende værnemidler blive fordelt automatisk til kommunerne ved hjælp af to fordelingsnøgler. Kommunerne kan / behøver derfor ikke at bestille disse værnemidler. 

I øjeblikket fordeles handsker i udvalgte størrelser via fordelingsnøglerne. Øvrige værnemidler bestilles via bestillingsløsningen. 

Hvad gør vi ved henvendelser fra leverandører af værnemidler?

Københavns kommune og den fælleskommunale indkøbsorganisation har i øjeblikket ikke behov for kontakt til nye leverandører af værnemidler. I skal derfor ikke længere sende henvendelser videre. 

Hvilke værnemidler bliver der købt ind?

Fælleskommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVik) køber alle værnemidler ind, som der typisk er behov for i kommunerne. Det er bl.a. masker, mundbind, desinfektionsmidler, kitler, handsker m.m.

De dataansvarlige modtager løbende opdaterede, detaljerede lister over hvilke konkrete værnemidler, der er købt ind.

Hvordan beregner vi vores behov for værnemidler

Alle kommunale institutioner skal selv optælle værnemidler og opgøre dagligt forbrug med udgangspunkt i forventet forbrug. Hvis en institution har en borger, som er konstateret smittet med covid-19, så vil behovet for værnemidler stige alt afhængig af, hvor mange daglige besøg borgeren skal have. Hver kommune skal indsamle tal fra institutionerne og indberette til Lægemiddelstyrelsen jf. de retningslinjer, Lægemiddelstyrelsen har udmeldt. Den dataansvarlige i jeres kommune ved hvordan, der skal indberettes, og hvor ofte.

Må leverandører af værnemidler på SKI-aftalerne kun levere til regionerne?

Nej. Lægemiddelstyrelsen har den 27. marts 2020 præciseret, at danske leverandører på SKI-aftalerne bør prioritere at levere til både regioner og kommuner.
De bør generelt prioritere at levere til det danske sundhedsvæsen.

Kan vi få hjælp til anvendelse eller fordeling af værnemidler hos KVik?

Nej. Det er den enkelte kommunes ansvar at finde svar på infektionshygiejniske, kvalitets- og vedligeholdelsesspørgsmål eller vejlede omkring brugen af produkterne. Hvis I er i tvivl om anvendelse af produkter, kan I søge råd og vejledning hos Sundhedsstyrelsen eller Statens Seruminstitut.

Kan vi være sikre på kvaliteten af værnemidlerne?

Ja. Alle værnemidler bliver tjekket, når de ankommer til lageret. Det sker enten af lagermedarbejdere, som er blevet uddannet af Sikkerhedsstyrelsen til opgaven, eller hos Teknologisk Institut.

Skal kommunerne selv betale for værnemidlerne?

De indkøbte værnemidler er omfattet af den aftale KL og regeringen indgik den 26. marts 2020. Hér fremgik det, at COVID-19-relaterede udgifter ikke må fortrænge øvrige udgifter, og derfor er undtaget fra udgiftslofterne.

Kommunerne er løbende blevet faktureret af Lyreco for køb af værnemidler fra KVIk frem til og med 19. maj 2020. Det er efterfølgende aftalt, at kommunerne kompenseres de udgifter, de har haft til værnemidler ved KVIk for perioden frem til og med 19. maj 2020.

For leverancer af værnemidler efter 19. maj har Lyreco i en kort periode faktureret enkelte kommuner, som Lyreco efterfølgende har sendt kreditnotaer på.

På baggrund af Lyrecos opgørelse over værnemidler faktureret til kommuner pr. 19. maj 2020 refunderer Aarhus Kommune de enkelte kommuner deres betaling til Lyreco. Der afregnes i ét samlet beløb til den enkelte kommunes NemKonto. Beløbet der tilbagebetales er excl. moms, og kommunerne skal således ikke afløfte moms af beløbet.

Hvordan og hvornår foregår leveringer af værnemidlerne?

Alle værnemidler - både dem, I bestiller og dem, som automatisk fordeles via fordelingsnøglerne - bliver leveret på samme faste ugedag. 

I kan fortsat kun få leveret til én central adresse i kommunen, hvorfra I selv skal sørge for videredistribution.

Kan vi returnere værnemidler?

Nej. KVIk har ikke kapacitet og logistik til at tage værnemidler retur. Endvidere kan værnemidler af sikkerhedsmæssige grunde og for at forhindre evt. smitte ikke returneres til det fælleskommunale lager.

Kan vi få tilsendt sikkerhedsdatablade for værnemidlerne?

Se sikkerhedsdatablade til værnemidler nederst på denne side.

Hvad gør vi hvis vi får leveret meget håndsprit?

Da I kan få leveret meget håndsprit, anbefaler vi, at I enten sørger for altid at have ekstra lagerkapacitet til håndsprit eller sikrer en hurtig videredistribution ud til institutionerne.

Overholder værnemidlerne officielle kvalitetskrav og arbejdsmiljølovgivning?

Ja, det gør de. Alle produkter er CE-mærkede, og de kvalitetstestes, inden de sendes ud til kommunerne.

Håndsprit og overfladedesinfektion rummer den anbefalede andel af ethanol (70-85%) og er dermed virkningsfulde over for vira.

Hvordan skal vi tolke datomærkning på værnemidlerne?

Flere af har spurgt til datomærkninger på en række værnemidler. På flere af dem fremgår datoer, som kan tolkes som udløbsdatoer. Det er de ikke. Det er produktionsdatoer. I kan være sikre på, at vi kun sender værnemidler med samme holdbarhedstid, som dem vi køber under normale omstændigheder.