Gravstenen er dit ansvar

Hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Københavns kirkegårde

Usikre gravsten skal sikres inden for 6 uger

Hvis en gravsten på dit gravsted er usikker, er det dig som ejer gravstedet (er indehaver af brugsretten), der har ansvar for at sikre den. Det skal ske inden for 6 uger efter, at den er konstateret usikker. I perioden indtil gravstenen er sikret, skal den tydeligt markeres som usikker, fx med advarselsbånd.

Hvis det er os, der konstaterer, at gravstenen er usikker, sørger vi for at markere den som usikker og giver dig besked så hurtigt som muligt. Hvis du ikke har sikret gravstenen inden for fristen på de 6 uger, sørger vi for at få lagt stenen pænt ned med indskriften opad. Det sker på din regning.

Er der en særlig risiko, skal det gå endnu hurtigere

Hvis der er en særlig risiko forbundet med gravstenen – fx at den kan vælte ud på et åbent areal eller på anden måde udgøre en akut fare – etablerer vi straks en afspærring. Vi lægger også gravstenen ned så hurtigt som muligt uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for vores henvendelse til dig som gravstedsejer og for din mulighed for selv at sikre gravstenen. Vi giver dig i givet fald besked så hurtigt som muligt og orienterer dig også om dine rettigheder og pligter.

Gravstenen er dit ansvar

Vis alle

Reglerne gælder for alle slags gravsten

Reglerne om sikre gravsten på Københavns Kirkegårde gælder gravsten i bred forstand - altså også monumenter og mindesmærker som fx kors, søjler og skulpturer. Indhegninger i form af gitre og lignende skal også være sikre.

En sikker gravsten kan tåle en belastning på 35 kilo

Gravsten, der er højere end 60 cm, skal kunne tåle en belastning i form af et træk eller skub på 35 kg uden at vælte. Kan en gravsten ikke det, er den usikker. 

Gravsten under 60 cm behøver som udgangspunkt ikke at kunne tåle et træk eller skub på 35 kg, med mindre der er indikationer på, at gravstenen kan udgøre en markant risiko for personskade.

Sådan foregår en kontrol i praksis

Gravsten over 60 cm skal kunne tåle en belastning i form af et træk eller skub øverst på gravstenen (dog max 170 cm over terræn) på 35 kg uden at vælte. Belastningen påføres jævnt og ikke i ryk. Kan gravstenen ikke tåle en belastning på 35 kg, er den usikker.

Gravsten under 60 cm kontrolleres kun, hvis der er indikation på, at de kan udgøre en markant risiko for personskade.

For gravsten, der er højere end 1,5-2 meter, er det svært at give standardiserede retningslinjer for kontrol, da deres konstruktion varierer meget. De kan være funderet forskelligt, have meget forskellige dimensioner, de kan bestå af flere forskellige dele, og det kan være usikkert, om og hvordan delene er fæstnet til hinanden. Man kan dog i vidt omfang følge retningslinjerne for kontrol af mindre gravstens stabilitet, og grundlæggende skal man foretage samme vurdering af store og små gravsten. Blot skal der udvises ekstra agtpågivenhed og omtanke ved kontrol, jo større gravstenen er.

Vores medarbejdere har lov til ikke at kontrollere gravsten, fx hvis de er for store/høje, sarte, ‘komplicerede’ eller af andre årsager. I disse tilfælde tilkalder vi i stedet en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrollen.

Hvis der er indikation på, at en gravsten ikke lever op til sikkerhedskravene, markerer vi gravstenen med advarselsbånd og meddeler så hurtigt som muligt ejeren af gravstedet, at gravstenen skal kontrolleres og evt. sikres inden for 6 uger. Vi orienterer også ejeren om de regler, der i øvrigt gælder for sikringen.

Vi kan vælge at lade vores eget personale foretage kontrollen på et privatejet monument og herefter meddele det til gravstedsejeren, hvis gravstenen udgør en risiko og dermed skal sikres samt hvilke regler, der i øvrigt gælder for dette.

Vi noterer dato for kontrol og kontrollens resultat og lægger et foto af gravstenen i vores kirkegårdssystem.

Gravstedsejeren har altid ansvaret, men visse typer sten sørger vi for at sikre

Gravstedsejeren har ansvaret

Hvis der ikke er lavet andre specifikke aftaler, er det altid dig som gravstedsejer (formelt kaldet indehaveren af brugsretten), der ejer gravsten m.v. på graven og dermed har ansvaret for, at de ikke er til fare . Det er altså dit ansvar at sikre eventuelt usikre gravsten.

Hvis en gravsten forvolder person- eller tingskade ved, at hele eller dele af gravstenen vælter, falder af el.lign., er det altid gravstedsejeren, der bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

Vi har ansvaret for at sikre fritstående gravsten

Kirkegården er ansvarlig for sikring af alle fritstående gravsten og af monumenter, der ikke står på tydeligt markeret gravsteder. Uanset om disse gravsten og monumenter er privatejede eller ej, vil vi tage initiativ til en sikring af dem umiddelbart efter at have konstateret dem usikre.

Hvis den fritstående gravsten ikke tilhører os, sender vi en regning for sikringen til gravstedsejeren.

Nogle kontroller betaler vi, men sikringen er altid for gravstedsejerens regning

Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene gravstedsejeren, uanset om det er kirkegården, indehaveren selv, stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre fundering og øvrig konstruktion eller andet. 

Vi betaler for de kontroller, som kirkegårdens eget personale foretager, inklusive evt. afspærring med advarselsbånd. 

Du kan som gravstedsejer for egen regning lade fx en stenhugger e.l. kontrollere en gravstens sikkerhed, hvis du ønsker det. Dette fjerner ikke kirkegårdens ret til når som helst at kontrollere monumentsikkerheden.

Vi sender regningen for sikring videre til gravstedsejeren

Hvis der er behov for, at vi sikrer privatejede, fritstående monumenter og privatejede monumenter, der ikke står på tydeligt markeret gravsteder, enten med egne medarbejdere eller ved at tilkalde en stenhugger e.l., sender vi regningen til gravstedsejeren.

Du skal overholde reglerne, men har i øvrigt metodefrihed

Vi anbefaler ikke specifikke metoder til sikring af gravsten, men vi understreger, at gravsten uanset opstillingsmetode, valgte byggetekniske løsninger, samlinger, materialer, placeringer og evt. bevaringsværdier til enhver tid skal leve op til sikkerhedsreglerne.

Vi kontrollerer både systematisk og ad hoc

Vi kontrollerer privatejede gravsten ad hoc

På Københavns Kirkegårde foretager vi ikke systematisk sikkerhedskontrol af privatejede gravsten

Vi laver ad hoc-kontrol af privatejede gravsten, hvis der er umiddelbar indikation på, at gravstenen udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere, gravstedsejeren selv eller andre, der færdes i umiddelbar nærhed af monumentet. 

Hvis der er behov for at tilkalde en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrollen af en gravsten, sender vi regningen videre til gravstedsejeren. Vi orienterer gravstedsejeren 6 uger inden kontrollen foretages.

Med Umiddelbar indikation mener vi, at gravstenen synligt hælder, eller at vi ved berøring/fysisk kontakt kan konstatere, at gravstenen står løs. Umiddelbar nærhed definerer vi som inden for den afstand af gravstenen, hvor den vil falde, hvis den vælter.

Vi kontrollerer dog fristående gravsten systematisk 

På Københavns Kirkegårde foretager vi sikkerhedskontrol af alle fritstående gravsten mindst hvert 5. år, uanset om de tilhører kirkegården eller er privatejede.

Hvis vi konstaterer, at en fritstående gravsten eller et monument, der ikke står på et tydeligt markeret gravsted, er usikkert, igangsætter vi sikringen umiddelbart, uanset hvem der ejer gravstenen.

Med ’Fritstående gravsten’ er mener vi gravsten, der står på kirkegårdenes åbne arealer, altså IKKE på et tydeligt markeret gravsted, eller gravsten som, hvis de vælter, kan vælte ud på et åbent areal og forårsage en alvorlig ulykke.

Vi kontrollerer også vores egne gravsten systematisk

På Københavns Kirkegårde laver vi sikkerhedskontrol af alle vores egne (typisk bevaringsværdige) gravsten mindst hvert 5. år. 

Derudover laver vi ad hoc kontrol af vores egne gravsten, hvis der er indikation på, at de udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere eller andre, der færdes i umiddelbar nærhed af gravstenen.

Hvis en af vores egne sten er usikre, lægger vi det pænt ned med indskriften opad og med skyldig hensyntagen til monumentets bevaringsværdier. Herefter tager vi stilling til, om gravstenen skal genrejses. 

Vi passer ikke gravsteder med usikre gravsten

Kirkegårdens personale må ikke udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre gravsten, men skal sørge for en afspærring. Vi tager efterfølgende kontakt til gravstedsejeren, hvis der er én.  

Vi kompenserer gravstedsejeren for evt. forudbetalt og ikke udført pasning og pleje, hvis vi konstateret sikkerhedsrisici, som forhindrer os i at renholde gravstedet.

Kontakt

Kirkegårde og Krematorier

Frederiksborgvej 125

2400 København NV