Merudgifter til voksne med handicap

Er du over 18 år, kan du søge kommunen om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag som følge et fysisk eller psykisk handicap.

Ansøg om dækning af merudgifter til eget handicap

Åbner en dialog.

Gode råd til din ansøgning

Du skal som ansøger kunne sandsynliggøre, at den ansøgte udgift er en merudgift.

Har du merudgifter for 2500 kr. og derover, skal du kunne dokumentere merudgifterne, fx ved at medsende kvitteringer.  

Sagsbehandlerne har ofte brug for oplysninger fra din læge eller anden sundhedsmyndighed, der kan have betydning for din sag.

Det er derfor vigtigt, at du giver samtykke til, at sagsbehandlerne må indhente relevante lægelige oplysninger.

I ansøgningsskemaet er det et felt, hvor du kan give tilladelse ved at sætte et kryds.

Som borger med en varigt nedsat funktionsevne kan du have ekstra udgifter på grund af funktionsnedsættelsen.

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse, som kan kompensere for din nedsatte funktionsevne og medvirke til, at du kan leve et så normalt liv som muligt.

Det kan for eksempel være ekstra udgifter til:

  • Tilskudsberettiget medicin
  • Driftsudgifter til handicapbil
  • Særlige kurser
  • Håndsrækninger til praktiske gøremål
  • Ekstra vask

En merudgift er derfor en udgift, som du har som følge af din nedsatte funktionsevne. Dvs. en udgift, som borgere uden nedsat funktionsniveau almindeligvis ikke har.

Merudgiften kan være hele udgiften, hvis hele udgiften er en følge af funktionsnedsættelsen. Fx transport til behandling, du alene modtager på grund af din funktionsnedsættelse.

Merudgiften kan også være den merudgift, der resterer, når den almindelige udgift er fratrukket. For eksempel hvis det er dyrere for dig at færdes med handicapbil, når du skal besøge venner eller familie. Da vil merudgiften være den eventuelle difference mellem udgiften til offentlig transport og udgiften til benzin til din handicapbil.

Godt at vide før du ansøger om dækning af merudgifter

Vis alle

Hvem kan søge om dækning af merudgifter

Borgere mellem 18 og folkepensionsalderen med varig fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter.

For at være berettiget til dækning af dine ekstra udgifter, skal dine årlige merudgifter være på mindst 7.296 kr. om året - svarende til minimum 608 kr. om måneden (2024). Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Du kan søge om dækning af merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud. Hvis du modtager pension efter den gamle pensionslov, dvs. som er tilkendt før 2003, kan du ikke søge merudgifter efter denne bestemmelse.

Gode råd til din ansøgning

Du skal som ansøger kunne sandsynliggøre, at den ansøgte udgift er en merudgift.

Har du merudgifter for 2.846 kr. om måneden og derover, skal du kunne dokumentere merudgifterne, fx ved at medsende kvitteringer.  

Sagsbehandlerne har ofte brug for oplysninger fra din læge eller anden sundhedsmyndighed, der kan have betydning for din sag.

Det er derfor vigtigt, at du giver samtykke til, at sagsbehandlerne må indhente relevante lægelige oplysninger. I ansøgningsskemaet er det et felt, hvor du kan give tilladelse ved at sætte et kryds.

Sådan beregnes ydelsen til merudgifter

Merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de nødvendige merudgifter, du har, som følge af din funktionsnedsættelse.

For at kunne få merudgiftsydelse, skal du dog have merudgifter på mindst 7.296 kr. årligt (2024-takster), svarende til 608 kr. pr. måned.

Har du en bevilling på tilskud til merudgifter, har du desuden mulighed for at søge om dækning af enkeltstående uforudsete merudgifter uden regulering af ydelsen. 

Den økonomiske støtte gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af dine sandsynliggjorte merudgifter - normalt for et år ad gangen - hvis dine månedlige merudgifter udgør mellem 608 og 2.846 kr. (2024).

Som udgangspunkt skal du selv administrere ydelsen på årsbasis. Du kan derfor selv vælge, hvor du vil købe hjælpen eller ydelsen, og du er selv ansvarlig for afregning. 

Beløb og takster

Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller (2024-takster) : 

Har du månedlige merudgifter mellem 608 kr. til 1.707 kr., vil du modtage et fast beløb på 1.138 kr. om måneden. 

Har du månedlige merudgifter mellem 1.707 kr. til 2.846 kr., vil du modtage et fast beløb på 2.277 kr. om måneden. 

Har du månedlige merudgifter på 2.846 kr. og derover, får du dækket dine faktiske merudgifter. Har du fx månedlige merudgifter for 2.850 kr., modtager du 2.850 kr. i merudgiftsydelse.

Under 2.846 kr.: Du skal sandsynliggøre dine merudgifter

Har du månedlige merudgifter på 2.846 kr. eller derunder, skal du kunne sandsynliggøre dine udgifter.

Over 2.846 kr.: Du skal dokumentere dine merudgifter

Har du månedlige merudgifter fra 2.846 kr. eller derover, skal du kunne dokumentere dine merudgifter. Vi anbefaler derfor, at du  gemmer dokumentation for dine merudgifter. Fx ved at gemme kvitteringer. 

Hvad siger loven

Servicelovens paragraf 100 beskriver de lovmæssige rammer for dækning af merudgifter for voksne:

”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.”

Når din ansøgning om merudgifter er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og samtale

Når vi har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre du er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, ringer din sagsbehandler til dig.

Samtale første gang du ansøger

Hvis du søger for første gang, vil du som oftest blive indkaldt til en individuel samtale. Her vil din sagsbehandler vurdere omfanget af din nedsatte funktionsevne.

Det gør vi, for at du kan få den rette hjælp. Københavns Kommune lægger derfor vægt på en god udredning af din situation og de forhold, der har betydning for din sag.

Vi har også brug for oplysninger om de ekstra udgifter, du forventer af få det kommende år på grund af din funktionsnedsættelse.

Afgørelse og udbetaling

Vi sender dig en skriftlig afgørelse, når din sag er færdigbehandlet.

Får du positivt svar på din ansøgning, vil vi udbetale merudgiftsydelsen som en månedlig ydelse til din NemKonto. 

Opfølgning

Vi følger løbende op på sager om merudgifter løbende. Ofte en gang om året eller sjældnere, hvis dine merudgifter ikke ændrer sig.

Når vi følger op, gennemgår du og din sagsbehandler dine nuværende merudgifter, som vil danne grundlag for den fremtidige bevilling. Det er vigtigt, at du bidrager aktivt med at beskrive dine udgifter forud for denne opfølgning. 

Vi skriver et brev til dig, inden vi går i gang med opfølgningen. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler. Efter samtalen vil du modtage en afgørelse om beregningen af dine kommende merudgifter. 

Merudgiftsydelsen vil herefter blive udbetalt på månedlig basis til din NemKonto.

Husk at du har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i de forhold, der har betydning for dækning af dine merudgifter. 

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Sagsbehandlingstid

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist

70 dage

Før du ansøger, kan du få råd og vejledning hos Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00