Genhusning og anvisningsordning

Når en privat udlejningsejendom skal byfornyes med støtte, er der i nogle tilfælde mulighed for, at lejerne kan blive permanent genhuset

Genhusning og anvisningsordning

Vis alle

Midlertidig genhusning

Ethvert tilsagn om midlertidig genhusning skal bero på en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt behovet er afgørende for projektets gennemførsel.

Hvis kommunen vurder, at der skal ske midlertidig genhusning, så skal projektet tilrettelægges, så genhusningsperioden minimeres mest muligt. Ifm. den kvalificeret ansøgning skal bygherre eller dennes rådgiver fremsende en genhusningsplan for hver enkelt bolig.

Der fastsættes en maksimal genhusningsperiode i tilsagnet. Perioden fastsættes på baggrund af det konkrete projekt, men perioden vil maksimalt kunne udgøre 4 måneder for den enkelte bolig.

Overskrides genhusningsperioden vil udgifterne til forlængelsen af genhusningsperioden tilfalde bygherre. Udgifterne vil blive fratrukket på regnskabstidspunktet.

Inden der gives tilsagn om midlertidig genhusning skal det undersøges, om der er muligt for at opstille midlertidige toilet- badvogne i stedet for genhusning. Udgifterne hertil medtages som støtteberettiget byggepladsudgifter.

For udlejningsejendomme kan der gives tilsagn om midlertidig genhusning ved manglende wc og/eller bad.

For ejer- og andelsboligforeninger kan der kun gives tilsagn om midlertidig genhusning ved kondemnable forhold (manglende toilet) - under hensyn til ovenstående, og kun hvis antallet af boliger bevirker, at alle installationer i opgangen skal frakobles som følge af ombygningen

Permanent genhusning

Hvis du er lejer i en privat udlejningsejendom, der modtager byfornyelsesstøtte, har du mulighed for at blive genhuset permanent iht. byfornyelseslovens regler, når lejeforhøjelsen efter bygningsfornyelsen overstiger 218 kr. pr. m² (2023-niveau).

Advokatfirmaet AMC North foretager genhusninger på vegne af Københavns Kommune.

Læs mere om genhusning i denne vejledning.

Anvisningsordning i forbindelse med byfornyelse og kondemnering

Når der i forbindelse med byfornyelse i Københavns Kommune er behov for genhusning af beboere, er det nødvendigt med ejendomme, der stiller boliger til rådighed. Dette sker primært gennem anvisningsordningen.

Anvisningsordningen omfatter alle private udlejningsejendomme og størstedelen af de almene boliger med mindst seks beboelseslejligheder, og gælder i de fleste områder af kommunen. I private udlejningsejendomme skal hver tredje ledige bolig anvises til genhusning.

Den praktiske administration af ordningen foregår i samarbejde med kommunens genhusningsrådgiver, således at de boliger, der stilles til rådighed for kommunen, øremærkes til genhusning i forbindelse med byfornyelsen samt i de situationer, hvor beboere skal genhuses som følge af en beslutning om kondemnering af deres bolig.

Det er ikke alle lejligheder, der stilles til rådighed for anvisningsordningen, der vil blive brugt til genhusning. Hvis der ikke er behov for den anviste bolig, kan den udlejes af ejer. Begrundelsen herfor er, at det ved genhusning tilstræbes, at beboere genhuses i nærheden af deres hidtidige bolig, med mindre det af praktiske årsager ikke er muligt, eller beboere efter eget ønske gerne vil flytte et andet sted hen. Beboerne har desuden selv mulighed for at finde en passende bolig i eller uden for København.

Boliger anvises til Københavns Kommune ved at udfylde og fremsende nedenstående skema til byf-anvisning@kk.dk 

Udfyld skema til anvisning af lejlighed

Kontakt

Bygningsfornyelse

Islands Brygge 37

Postboks 3392300

2300 København S