Ejendomsskatter og afgifter

Fra 1. januar 2024 bliver hele din boligskat samlet i staten. Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på.

Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.  

Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på www.vurderingsportalen.dk.

Har du spørgsmål til din nye ejendomsvurdering, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om ejendomsskatter og -afgifter

Vis alle

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatten har hidtil bestået af grundskyld, afgifter og gebyrer. 

Det er Skattestyrelsen, der opkræver grundskylden fra 2024. Det betyder, at grundskylden skal betales løbende via forskudsopgørelsen.  

Københavns kommune vil fortsat opkræve afgift og gebyrer, og de vil blive opkrævet særskilt i 2024. Det er endnu ikke besluttet, hvornår beløbene vil blive opkrævet. 

Grundskyld

Grundskyld beregnes med 34 promille af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer. Den afgiftspligtige grundværdi er den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer.
  2. Grundskatteloftsværdien som er den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres af Folketinget på landsplan som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt tre procent. 


Du kan finde en oversigt over reguleringsprocenter på Skatteministeriets hjemmeside:

Oversigt over reguleringsprocenten fra 2003-2023

Fritagelse for grundskyld af private kollegier og ungdomsboliger

Private kollegier og ungdomsboliger, som ejes af almene velgørende stiftelser eller andre almennyttige institutioner – der ikke modtager støtte efter almenboliglovgivningen, kan sende ansøgning om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskatteloven § 8, stk.1, litra c til ejendomsskat via vores kontaktformular. Fritagelse herom gælder tidligst fra ansøgningstidspunktet.

Indefrysning af grundskyld

Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån.  

Hvis du indtil nu har indefrosset din grundskyld, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.  

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse. 

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Lån i kommunen er rentefrie indtil de overføres til Skatteforvaltningen. Dette forventes at ske i 2026.

Du kan som boligejer selv til- eller framelde lånet på borger.dk. Er du fritaget fra Digital Post og/eller har du ikke MitID, kan du kontakte Borgerservice eller Ejendomsskat og få skemaet udleveret eller tilsendt i papirudgave. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.   

Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023. 

Læs mere om indefrysning af grundskyld (Borger.dk).

Dækningsafgift

Dækningsafgift er en afgift, som kommunerne kan opkræve af visse ejendomme, som er fritaget for at betale grundskyld. Dækningsafgift opkræves af offentlige ejendomme samt af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende. Lovgrundlaget findes i ejendomsskattelovens § 23 og 23 A.

Søg om fritagelse for dækningsafgift

Du skal henvende dig til kommunen, hvis en ejendom ændrer anvendelse, så den enten skal pålægges eller fritages for dækningsafgift.

Søger du om at få ændret dækningsafgiften, skal du sende relevant dokumentation, herunder en kopi af Vurderingsstyrelsens vurderingsmeddelelse til Ejendomsskat i Københavns Kommune. 

Ændring i dækningsafgift ved skift mellem erhverv og bolig får som udgangspunkt først virkning, når ændringen er sket. Derfor bedes en eventuel ibrugtagningstilladelse, herunder midlertidig ibrugtagningstilladelse, vedlægges ansøgningen.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Dækningsafgiften er i Københavns Kommune fastsat til 12,7 promille. Der opkræves derfor 12,7 promille i dækningsafgift af grundværdien. Såfremt over halvdelen af ejendommen anvendes til et ikke-dækningsafgiftspligtigt formål, så er hele ejendommen fritaget for at betale dækningsafgift.

Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Offentlige ejendomme betaler også dækningsafgift. Der betales 15 promille i dækningsafgift af grundværdien.

Pensionistlån

Pensionister kan låne til betaling af deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme. Ønsker du at søge om pensionistlån, skal du fra 2024 gøre det via forskudsopgørelsen.  

Pensionistlån fortsætter i staten: 

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.  

Gamle lån bliver hos kommunen indtil videre:  

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.  

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 31. december 2023.  

Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i. 

Rykningspåtegning ved omprioritering: 

Hvis du skal omlægge et lån i din ejendom, samtidig med at du har lån til betaling af ejendomsskat, kan Københavns Kommune i nogle tilfælde rykke tilbage i prioritetsrækkefølgen for det nye lån. 

Rykningen kan kun ske, hvis der ikke udbetales et kontant provenu i forbindelse med låneomlægningen. 

For at kunne behandle en rykningsforespørgsel, skal Ejendomsskat have en kopi af bankens lånetilbud. Søg om lån til betaling af ejendomsskatter: selvbetjening.kk.dk

Afgifter og gebyrer for ejere

Sammen med ejendomsskatterne skal du betale forskellige afgifter og gebyrer. Ejendomsskat står kun for at opkræve ejendomsskatterne.

Har du spørgsmål om afgifter og gebyrer, skal du kontakte den forvaltning, der opkræver dem.

De afgifter og gebyrer der opkræves er:

  • Gebyr for bekæmpelse af rotter (rottebekæmpelsesgebyr) - Teknik- og Miljøforvaltningen  
  • Affaldsgebyrer (dagrenovationsgebyr, ordningsgebyr, administrationsgebyr) - Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Renholdelse af fortovsarealer - Teknik- og Miljø Forvaltningen  
  • Afgifter til skorstensfejning (skorstensfejningsafgifter) – se nærmere på Skorstensfejerne i København.

Disse oplysninger kan du i øvrigt læse på side 2 af ejendomsskattebilletten.

Fra 2022 opkræves der ikke moms af affaldsgebyrer. Hvis du har spørgsmål til dette, skal du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ejendomsattester

Alle kan mod betaling af et gebyr på 100 kroner få skriftlig oplysning om en ejendoms 15. almindelige vurdering. 

Gebyret skal indbetales på konto nr. 0216 4069177654 og som reference skal angives betalingsart 854 samt identifikation af ejendommen som fx ejendommens adresse, ejendomsnummer eller matrikelnummer og ejerlav. Du kan finde disse oplysninger på hjemmesiden: www.ois.dk.

Du skal samtidig sende en mail til via kontaktformularen i kontaktfeltet; hvoraf kvitteringen for indbetalingen af gebyret kan vedhæftes.

Din genvej til ejendomsdata

Bestil kopi af din ejendomsskattebillet

Du skal logge på med MitID, når du bestiller en ny ejendomsskattebillet. Har du ikke MitID, kan du benytte selvbetjeningsløsningen.

Hvert år i slutningen af december får du din ejendomsskattebillet med posten eller digital post. Ejendomsskattebilletten viser, hvilke skatter og afgifter, du skal betale for din ejendom i det kommende år.

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, som boligen ligger i. 

Bestil gratis kopi af din ejendoms-skattebillet her

Kontakt

Compliance

Borups Allé 177

2400 København NV

Telefontider

Mandag

09:30 - 14:30

Tirsdag

09:30 - 14:30

Onsdag

09:30 - 14:30

Torsdag

09:30 - 14:30