Renhold af byens fortove

Fortovsordningen er med til at holde København ren og pæn.

Fortovsordningen og facademeterordningen omfatter dele af Indre By og brokvartererne, hvor fortovene bliver renholdt mod betaling fra grundejerne for at sikre ensartet og regelmæssigt renhold. Københavns Kommune har pr. 1. januar 2023 udliciteret opgaven til Arkil A/S. Københavns Kommune fører tilsyn med Arkil A/S samt private grundejere, der har fået dispensation fra ordningen.

Serviceniveau

Fortovene tilses en gang i døgnet og renholdes efter behov – som regel om morgenen eller om formiddagen. Efter renhold skal fortovet leve op til karakter 4 i skalaen for måling af snavs på fortove.

Se karakterskala for måling af snavs på fortovet

Se om din gade er en del af fortovsordningen

Kortet og listen nedenfor viser ordningen for de enkelte fortovsstrækninger. Søg efter en adresse eller et matrikelnummerfor at zoome kortet ind og se de ordninger der gælder på de forskellige matrikler omkring adressen.

Fortovsordningen

Vis alle

Dit ansvar som grundejer, når du er en del af fortovsordningen

Stort affald og ukrudt

Det er dit ansvar at flytte efterladte cykler og større affald som byggemateriel og husholdningsaffald. Du skal også selv sørge for at fjerne ukrudt og holde trapper, kældernedgange, lyskasser og nedløbsbrønde rene.

Vinter

Når vinteren kommer, er det dit ansvar at rydde sne og salte. Denne service er ikke omfattet af fortovsordningen.

Udeservering

Som stadeholder og restauratør er det dig, der er ansvarlig for at holde rent i åbningstiden. Når du lukker, skal borde, stole og andet inventar fjernes, så renholdelsesmedarbejderne kan komme til.

Læs mere om vilkår for udeservering

Facademeterordning

På gågaderne i Indre By gælder en variant af fortovsordningen kaldet facademeterordningen. I facademeterordningen betaler grundejer også for ukrudtsbekæmpelse, snerydning og saltning, men har derudover samme ansvar som øvrige grundejere.

Det koster det at være med i fortovsordningen

Du betaler for renholdet via ejendomsskattebilletten. Taksten bliver opkrævet bagud for et år ad gangen. Det vil sige at taksten for 2023 bliver opkrævet på ejendomsskattebilletten 2024.

Der er to prisniveauer afhængigt af affaldsbelastningen i gaden: A-gaderne er fx strøggader og gader med byliv, butikker og meget affald, og prisen er derfor højere end for B-gader, hvor der er mindre affald. Mængden af affald har betydning for, hvor stor indsats det kræver at renholde gaden og dermed for m2-prisen.

Pris for 2023 (opkræves i 2024)

A-gader: 79,03 kr. pr. m2
B-gader: 45,71 kr. pr m2
Facademeter: 365,84 kr. pr. løbende meter

Pris for 2024 (opkræves i 2025)

A-gader: 84,71 kr. pr. m2
B-gader: 49,00 kr. pr m2
Facademeter: 392,16 kr. pr. løbende meter

Samtlige priser er inkl. administrationsgebyr (9%) og moms.

Se principperne for arealberegning af m2 gældende til 31. december 2022

Se principperne for arealberegning af m2 gældende fra 1. januar 2023

Søg om dispensation fra fortovsordningen

Det er muligt at ansøge om dispensation fra fortovsordningen. Overordnet er der to kriterier, man skal opfylde:

1. Der skal være tale om en hel fortovsstrækning mellem to sideveje, dvs. fra hjørne til hjørne eller en hel karré

Ved en hel karré forstås en eller flere sammenhængende ejendomme, som går hele vejen rundt og dermed danner en lukket kreds.

Ved en fortovsstrækning mellem to sideveje er det også muligt at få dispensation for fortovsstrækninger ned langs sidegaderne, som ligger i direkte sammenhæng med den fortovsstrækning som dispensationen dækker.

Det er ikke et krav, at hele strækningen tilhører samme grundejer, blot at alle grundejere på strækningen ansøger om og får dispensation

Søg om dispensation fra fortovsordningen

2. Renholdelsesniveauet skal leve op til kommunens standarder

Du skal påvise, at der vil blive opretholdt et renholdelsesniveau, som lever op til de standarder, kommunen har fastsat. For at sikre dette skal du bl.a. lave en renholdelsesplan, som skal fremsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Københavns Kommune fører løbende tilsyn med renholdelsesniveauet på fortovene. Hvis kommunen vurderer, at vilkårene for dispensationen ikke efterleves, f.eks. fordi renholdelsesniveauet ikke lever op til de fastsatte krav, kan kommunen tilbagekalde dispensationen.

Se kommunens karakterskala for renholdelse

Det juridiske grundlag for fortovsordningen

Københavns Kommune har på grundlag af vejlovens bestemmelser besluttet, at grundejere, hvis ejendom grænser op til offentlig vej, skal renholde fortovene ud for ejendommen (jf. vejlovens § 64, stk. 1). Dertil har kommunen bestemt, at de forpligtelser, der er pålagt grundejerne, udføres af kommunen eller dennes leverandør for grundejernes regning (jf. vejlovens § 72, stk. 1). Kommunen skal sikre, at opgaven løses billigst muligt (jf. vejlovens § 72, stk. 2).

Se bestemmelserne i vejloven på retsinformation.dk

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold

Fortovsordningen