Trin 4: Altan eller tagterrasse

Du skal sende din færdigmelding og dokumentation, inden du tager byggeriet i brug.

Trin 4: Før I må tage jeres byggeri i brug

Når jeres byggeri er færdigt, skal I sende dokumentation for, at byggeriet overholder lovgivningen. Herefter får I jeres tilladelse til at tage byggeriet i brug.

I skal selv dokumentere, at I overholder lovgivningen

Når I færdigmelder jeres byggeri, skal I dokumentere, at I overholder de tekniske kapitler, I valgte, da I søgte jeres tilladelse. I skal også skrive under på at I overholder lovgivningen. Dokumentationen har I kunnet indsamle undervejs i byggeprocessen og færdiggøre, når byggearbejdet er afsluttet.

Sådan færdigmelder I jeres byggeri

Med jeres færdigmelding skal I sende

 • Underskrevet erklæring om, at det færdige byggeri lever op til bygningsreglementet og byggetilladelsen
 • Kontrollerbar dokumentation for, at byggeriet overholde de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet (se eksempler her på siden)
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual for nye og ændrede installationer
 • Sluterklæring fra certificerede rådgivere hvis byggeriet er indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 2, 3 eller 4

Det er vigtigt, at I sender det materiale vi har beskrevet. Eller risikerer I at vi afviser jeres færdigmelding.

Eksempler på teknisk dokumentation til altaner og tagterrasser

Vis alle

Adgangsforhold (kapitel 2)

I skal sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til og på nye altaner og tagterrasser. Byggeriet er derfor omfattet af kapitel 2.

Når I skal dokumentere byggeriet, kan I fx sende:

 • Dokumentation for værn, fx detaljetegninger
 • Dokumentation for fri passagebredde på nye døre, fx målsatte plantegninger
 • Dokumentation for niveaufri adgang, fx målsat snittegning
 • Dokumentation for tiltag til hindring af personskader ved lavthængende altaner, fx situationsplan og fotografier

Afløb (kapitel 4)

Afløb for regnvand fra altaner eller tagterrasser skal udføres, så bortledning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader på bygninger eller bygningsdele.

Byggeriet kan derfor være omfattet af bestemmelser i kapitel 4.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for bortledning af regnvand, herunder tilslutning til eksisterende tagnedløb og kloak, fx plan- og detaljetegninger

Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder (kapitel 7)

Under byggeriet skal I planlægge og udføre byggepladsen og byggearbejderne med hensyntagen til personer, omgivelser og miljø. Byggeriet er derfor omfattet af bestemmelserne i kapitel 7.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I fx sende:

 • Dokumentation for midlertidig afstivning
 • Redegørelse for brandværnsforanstaltninger og opbevaring af materialer
 • Dokumentation for afskærmning af byggeplads og håndtering af byggeaffald
 • Beskrivelse af tiltag for begrænsning af gener, fx oplysning om, hvilket tidsrum byggearbejdet er foregået i
 • Redegørelse for foranstaltninger påkrævet af vejrlig

Bygningers indretning (Kapitel 9)

Nye altaner og tagterrasser påvirker typisk indretningen af ejendommens boliger.

I skal derfor overholde krav i kapitel 9.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for altanernes og/eller tagterrassens placering, fx opstalt og etageplaner
 • Dokumentation for sikkerhedsforanstaltninger til hindring af kollisionsskader ved værn af glas, fx fotografier, detaljetegninger og produktblade

Energiforbrug (kapitel 11)

Når I etablerer nye og ændrede åbninger i bygningens klimaskærm, og når I etablerer nye vinduer og altandøre, skal byggeriet overholde bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 11.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for overholdelse af U-værdi, fx produktblad
 • Dokumentation for linjetab og kuldebrosafbrydelse, fx detaljetegninger
 • Dokumentation for energibalance
 • Dokumentation for kompenserende foranstaltninger for bygningsændringer der medfører øget energiforbrug, fx skriftlig redegørelse og detaljetegninger
 • Dokumentation for U-værdi i etageadskillelse mellem opvarmede og uopvarmede rum

Forureninger (kapitel 13)

Byggematerialer må ikke medvirke til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af eksisterende byggematerialer.

Byggeriet skal derfor overholde bestemmelser i kapitel 13.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for at anvendte byggematerialer er godkendt til indendørs brug, fx produktblade med CE-mærkning
 • Dokumentation for at eksisterende sundhedsskadelige byggematerialer i ejendommen fx bly, asbest og pcb, som bliver påvirket af ombygningen, ikke bliver spredt til indeklimaet, fx skriftlig redegørelse for håndtering og dokumentation for anmeldelse af byggeaffald

Fugt og vådrum (kapitel 14)

Når I udfører hultagning til montering af altaner og etablering af altandøre, ændrer I på ejendommens klimaskærm.

Byggeriet skal derfor overholde bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 14.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for at klimaskærmen er sikret mod indtrængning af vand, fx detaljetegninger af samling
 • Dokumentation for at regnvand bliver afledt fra bygningen, fx snittegning af hældning fra altan- og terrassedæk
 • Redegørelse for at bygningen er sikret mod akkumulering af fugt, kondensdannelse og skimmelvækst, fx vedlagt detaljetegninger

Lydforhold (kapitel 17)

Ombygningen vil påvirke både klimaskærm og etagedæk, hvilket kan have indflydelse for bygningens lydforhold.

Byggeriet er derfor omfattet af kapitel 17.

Når I skal dokumentere byggeriet, kan I sende fx:

 • Dokumentation for at eksisterende lydisolation ikke er forringet, fx detaljetegninger af før/efter, beregninger og målinger
 • Dokumentation for trinlydsisolation til underliggende beboelsesrum og køkken, fx beregninger og målinger
 • Dokumentation for at eksisterende grænseværdi for trafikstøj i boligen ikke er forringet, fx målinger før/efter

Lys og udsyn (kapitel 18)

Altaner kan påvirke mængden af dagslys i underliggende enhed. Byggeriet er derfor omfattet af kapitel 18.

Når I skal dokumentere byggeriet, kan I sende fx:

 • Redegørelse for at underliggende beboelsesrum, arbejdsrum, køkken og lignende opholdsrum er tilstrækkeligt dagslysbelyste

Hvis I søger om dispensation, skal det ske i forbindelse med byggeansøgningen, inden færdigmelding.

Termisk indeklima (kapitel 19)

Når I etablerer større glaspartier i  ejendommens facade i form af nye altandøre, og hvis I flytter eksisterende radiatorer for at skabe adgang til de nye altaner, sker der ændringer i det termiske indeklima.

Byggeriet kan derfor være omfattet af bestemmelser i kapitel 19.

Når I skal dokumentere det færdige byggeri, kan I sende fx:

 • Dokumentation for at bygningens termiske indeklima er sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende, fx beregninger
 • Beskrivelse af eventuel flytning af radiatorer, herunder produktblade og dokumentation af dimensionering

I skal modtage en tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager jeres færdigmelding, kontrollerer vi, at I har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som jeres byggearbejde er omfattet af.

Er jeres dokumentation fyldestgørende, sender vi jer en tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis jeres byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører I fra os inden for 1 måned efter, I har modtaget jeres tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret