Grønningen NV – Bispeparken

Projektet er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan. Det skal – udover at håndtere regnmængderne i fremtiden – skabe merværdi for området og højne kvaliteten af parkerne.

Som led i projektet etableres et nyt, bølgende terræn, der omdanner parkernes traditionelle plæner til et mere levende landskab. De eksisterende træer bliver så vidt muligt bevaret og suppleret af en ny, varieret beplantning.  

Området kommer til at bestå af bakker og lavninger (fordybninger i græsarealet).

18 grønne lavninger i forskellige form, dybder og størrelse kommer der til at være i alt. Der bliver også skabt nye rum og mødesteder langs brandvejene, i gavlrummene og langs de nye tværgående stier.

Udformningen af Grønningen og Bispeparken er sket på baggrund af de ønsker og behov, som områdets beboere har italesat gennem den inddragelsesproces, som har fundet sted. 

Her og nu

KKFO NaturUglen var med til at plante på Grønningen  

I slut november plantede entusiastiske 0.-2. klasses elever fra Tagensbo Skoles KKFO 'NaturUglen' et Kirsebærtræ og flerårige stauder på Grønningen. Plante eventet gav eleverne mulighed for læring om natur og klima, gennem praktisk kundskab ved at have hænderne nede i jorden. 

Bagefter fik eleverne lov til at prøve at sidde i en gravemaskine, så stemningen var i top trods kulden. Eleverne lagde de sten, som de havde medbragt og malet og skrevet deres navne på, rundt om kirsebærtræet. Efter elevernes flotte indsats, blev der serveret saft og ris á la mande med kirsebærsovs.  

Eleverne kan nu følge det træ de sammen har plantet og sige, at de har været med til at forme Grønningen. Derfor blev de også hver og en, belønnet med et flot Plantebevis med et kort til at finde deres træ igen, når parken åbner til sommer. 

Elever fra Tagensbo Skoles KKFO 'NaturUglen' planter et Kirsebærtræ og flerårige stauder på Grønningen.

Se illustration af hvordan Bispeparken kommer til at se ud

Anlægsperioden 

Anlægsarbejdet vil forløbe i fire faser. Hele anlægsperioden vil forløbe fra ultimo marts 2023 til ultimo 2024.

Som det første vil entreprenøren opsætte byggeplads i den sydlige del af Grønningen v. Hovmestervej.

Arbejdet udføres i 4 faser

Vis alle

Fase 1 (april 2023 - maj 2023)

Styret underboring under Tuborgvej

For at forbinde Bispeparken og Grønningen er det nødvendigt at etablere en ledning der kan transportere det vand der lander i Bispeparken videre ned gennem Grønningen.

I uge 16 etableres byggegrube nær Bispeparken, hvor den styrede underboring skal fremføres under Tuborgvej for at forbinde Bispeparken og Grønningen NV.

I denne periode kan der forekomme nedsat fremkommelighed på Tuborgvej for både bilister og cyklister.

Fase 2 (april 2023 - maj 2024)

Opgravning af Bispeparken og Grønningen 

I denne fase vil entreprenøren påbegynde anlægsarbejdet i begge parker. Herefter vil entreprenøren i begge parker arbejde sig nedefra og op med terrænbearbejde og anlægge de nye lavninger.

Det vil i denne fase ikke være muligt at bruge parkerne. Efterhånden som entreprenøren bliver færdig med parken, vil den løbende blive åbnet op igen.

Dette arbejde forventes at opstarte efter påske 2023 og forventes afsluttet i primo maj 2024. 

Fase 3

Anlæggelse af render på sidevejene.

Fase 4

Etablering af Kiss and ride på Hovmestervej. 

Elementer i Bispeparken og Grønningen

Vis alle

Belysning

Grønningen og Bispeparken får ny belysning når parkerne omlægges.

I Grønningen kommer der lav pullert-belysning langs brandvejene. Belysningen danner en mindre kontrast mellem lys og mørke end den belysning parken har i dag. Inde i parken kommer der to forskellige lyskilder. En lav belysning lags stien og en højere belysning i lavningerne med aktivitet. Lamperne stiger i lysintensitet ved aktivitet, og ved ingen aktivitet dæmpes lysintensiteten igen og armaturet vil stå og gløde med en varm farvetemperatur.

I Bispeparken kommer der også til at være en lavere pullert-belysning, hvor der skabes et bedre udsyn, således man ikke bevæger sig ind og ud af mørket. Der vil, modsat Grønningen, ikke være ændringer i lysintensiteten ved aktivitet.

Der er i begge parker valgt belysning, som er med til at understøtte ophold og aktivitet og som vil medvirke til at fremme oplevelsen af tryghed i parkerne.      

Belægning

Parkerne vil fremover have fire forskellige typer af faste belægninger; Klinker, beton, grus og græsarmering. 

Valget af klinker trækker et kulturhistorisk spor til Grundtvigskirkens lyse mursten, skolens røde og bygningernes gule teglsten. Klinkerne lægges på Grønningens brandveje og i stiforløbene i parken. Ligeledes vil klinkerne også blive brugt i gavlrummene samt lommepladserne hvor klinkerne bliver lagt i forskellige mønstre. I Bispeparken vil den tværgående sti få klinkebelægning. Klinker er et bæredygtigt materiale, der kan holde længe og genbruges. 

Valget af beton bunder i dets robusthed og hårdhed, og står i kontrast til de bløde bakker. Betonen bruges til de plinte og kanter der skabes i parken. Mængden af beton elementer er i projektet reduceres til et minimum, for at tænke så bæredygtigt som muligt. 

I Bispeparken kommer de langsgående stisystemer til at bestå af grus. Gruset giver parken et mere klassisk parkpræg, og har samtidig et lyst tilslag som er med til at reflektere lyset. Græsarmeringen bruges på Grønningens brandveje i siden ind mod parken for at skabe en mere flydende overgang mellem brandvej og park. 

Klinker og brandveje  

Anlægsarbejdet af klinker og græsarmering er påbegyndt. Vi har valgt nogle smukke lyse, gullige klinker, der er brændt så farven changerer fra helt lys til en mørkere. På Lommepladserne tegner de mørke sten mønstre, der næsten fremstår som et udendørs tæppe. Brandvejen mod øst i Grønningen er langt fremme og de første krydsende stier er ved at blive udlagt, så parkens forbindelser synliggøres. 

Klinkerne og græsarmeringen mødes i en blød overgang, der danner en visuel forbindelse mellem klinkebelægning til den grønne park. De forskellige belægninger og typer af stier kommer til at understrege parkernes mange forskellige rum og muligheder for ophold. 

Beplantning

Parkernes beplantning vil bære præg af at værne om stedets karakteristiske gamle tjørnetræer og samtidig styrke områdets biodiversitet ved at supplere med fire beplantnings typologier: eng, biooaser, skovbund og bunkerbakker. 

Eng, består af høje og lave engområder, der beplantes med urter i plænen, hvortil der i de lave engområder (lavninger) også vil indgå blomstrende elementer. Biooaser, der fungerer som våde lavninger, består af urter, græsser, mindre buske og træer samt en våd lerjord. Skovbund, placeres i skygge under trækroner og består af en blanding af vintergrønne og blomstrende arter i lav højde med enkelte opstikkende individer af bregner og sommerblomsterne linjer. Bunkerbakkernes beplantning består af tørt græstæppe med blomstrende indslag, der egner sig godt til ophold.  

Udover tjørnetræerne plantes en variation af træer af forskellige arter og størrelser, der skal være med til at sikre en robust vegetationsstruktur. I alt plantes 125 nye træer fordelt ved Bispeparken, Grønningen og gavlrum.  

Beplantningen i parkerne er med til at give parken en ny rumlighed, med forskellige opholdszoner, hvor der balanceres mellem det "vilde" og det "pæne". 

Billede af belægning med klinker

Tidligere i anlægsperioden

Vis alle

Anlæg af Grønningen NV-Bispeparken er i gang

Entreprenør Ebbe Dalsgaard er allerede godt i gang med arbejdet, hvor første opgave er at skabe plads til håndteringen af de kommende skybrudsløsninger. Der fældes derfor ni træer i Grønningen og seks i Bispeparken.

145 nye træer vil blive plantet fordelt i begge parker og gavlrum. De nye træer kommer blandt andet til at bestå af forskellige typer af tjørn, kirsebærtræer, kirsebærkornel, æbletræer, og fyrretræer.

På Tuborgvej, venstre kørebane nær parken Grønningen NV, opsættes afspærring for at fjerne en gammel dampkanal, som er i vejen for den styrede underboring.

I uge 16 etableres byggegrube nær Bispeparken, hvor den styrede underboring skal fremføres under Tuborgvej for at forbinde Bispeparken og Grønningen NV.

Fremover vil det vand, der lander i Bispeparken, kunne ledes videre til Grønningen, hvor vandet håndteres i lavningerne, inden det sendes videre via rør til Lersøparken.

Mindre fremkommelighed i parken, Grønningen NV

Snart vil entreprenøren gå i gang med at forberede skybrudsanlægget i parken. Det vil betyde, at der skal flyttes på en masse jord, som vil give en del mere trafik på brandvejene fra maskiner, som skal transportere jorden.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil entreprenøren spærre parken af. Det vil sige, at det ikke vil være muligt at færdes på brandvejene, eller skyde genvej gennem parken ved brug af gavlrummene. Entreprenøren vil bruge en simpel afspærring, så i tilfælde af brand kan beredskabet sagtens gøre brug af brandvejene.   

Kom til Åben Skurvogn i Grønningen NV Bispeparken

16. maj 2023 kl. 16.30 og igen kl. 17.30

Anlægget af skybruds- og byrumsprojektet i Grønningen NV-Bispeparken er i gang, og du har nu mulighed for at komme ned på byggepladsen og få information om tidsplanen, høre mere om hvor vi bygger, samt stille spørgsmål.

Du finder skurvognen i den sydlige del af parken ved Hovmestervej overfor
Tagensbo Skole.

Bemærk: Da der er begrænset plads i skurvognen, gælder først-til-mølle-princippet.

Du kan møde entreprenør Ebbe Dalsgård, der anlægger hele projektet, rådgiverne fra SLA og Niras, der har projekteret parkerne, kunstner Kerstin Bergendal, der udvikler kunstneriske elementer til parken samt Københavns Kommune, der er ansvarlig for proces og anlæg.

Har du spørgsmål kan du skrive til projektets postkasse: groenningenbispeparken@kk.dk

Skurvognsarrangement i Grønningen NV hylder sikkerheden på byggepladsen

Der var festlig stemning, da byggepladsen i Grønningen NV fejrede en milepæl – 100 dage uden arbejdsulykker. For at fejre dette blev vores entreprenører inviteret til et særligt pølsevognsarrangement med hotdogs og samvær.  

Entreprenørvirksomheden Ebbe Dalsgaard, der udfører det igangværende arbejde med at skybrudssikre Grønningen, har sat sikkerheden i højsædet som en prioritet. Og 100 dage uden ulykker er ikke kun en tilfældighed, men resultatet af det dedikerede arbejde og den kollektive indsats fra alle på byggepladsen.  

I Københavns Kommune er der tradition for at fejre 100 dage uden arbejdsulykker. Arrangementet fandt sted en torsdag i august. Selvom arrangementet var en festlig anledning, tjente det også som en påmindelse om vigtigheden af sikkerhed på byggepladser. Der er mange risici i så stort et anlægsprojekt og Grønningen NVs skurvognsarrangement viste, at det er muligt at skabe en sikker arbejdsplads, når alle er engagerede og samarbejder.

Fremvisning af Grønningen NV for tysk TV-hold 

I slutningen af september havde vi fornøjelsen af at vise Grønningen frem til et tysk tv-hold fra Deutsche Welle. I samarbejde med HOFOR var der arrangeret en dag, hvor det tyske tv-hold kunne besøge skybrudsprojekter i København, både de etablerede projekter som Enghaveparken, men også projekter i anlægsfasen som Grønningen NV.  

I Københavns Kommune er det vigtigt for os at dele vores viden og erfaringer med at skybrudssikre byen. Vi er stolte over at kunne bidrage til at inspirere andre med de løsninger i parker og byrum som vores projekter arbejder med.

Deutche Welle ønsker at engagere og motivere unge i forhold til viden om klimatilpasning og derved inspirere til, hvordan klimaforandringer kan håndteres. 

Deutsche Welle viste stor interesse for, hvordan vi arbejder i København, bl.a. vores tætte samarbejde med beboerne i et lokalområde, som tilfældet er her i Grønningen og vores ambitioner om at skybrudsprojekter i Københavns Kommune ikke kun har til sigte at opsamle regnvand, men også lykkes med at skabe merværdi i parker og byrum. 

"Apropos en eng" – filmvisning

Fredag d 27. oktober havde vi fornøjelsen af at vise filmen "Apropos en eng" om Grønningen NV af billedkunstneren Kerstin Bergendals. Filmvisningen fandt sted på Tagensbo Skole og var en aften der bød på film, mad, oplæg og samtale.

Eventet var en del af Arkitekturhovedstad 2023, men filmen og kunstprojektet, er en del af et længere samarbejde mellem kunstneren Kerstin Bergendal, Områdefornyelsen Nordvest og Afdelingen for Klimatilpasning.  

Lokale perspektiver

Som led i planlægningen af skybrudsikringen af Grønningen NV har Kerstin Bergendal arbejdet med at forstå Grønningen som sted ud fra hyperlokale perspektiver. Dette har hun både undersøgt gennem hverdagssamtaler med lokale, ved cirkelmøder på skolen og ved at rykke ud i byrummet med initiativer som "Det blå bord" og udstilling i parken. 

Til filmvisningen fortalte SLA, der er landskabsarkitekterne bag skybrudsprojektet i Grønningen NV, i et oplæg, hvordan kunstprojektet havde bidraget med lokal viden, der har haft betydning for udformningen af skybrudsprojektet Grønningen NV. Efter filmen blev der åbnet op for en samtale mellem Kerstin og publikum. 

Filmen "Apropos en eng", er ikke det eneste aftryk, som billedkunstneren Kerstin Bergendal efterlader sig.

Gennem filmen præsenteres levede erfaringer, der er bundet op på stedet og giver et hyper lokalt perspektiv på, hvad stedet betyder for beboere og brugere af området, hvordan de anvender stedet, og hvilke drømme de har for parken. Disse perspektiver kondenseres til et fysisk kunstprojekt i form af træplanker (spange), en platform, og en labyrint man kan bevæge sig på. Elementerne skal skabe grobund for leg, mødesteder og fordybelse. Spangene forbinder de lokale perspektiver på de nye muligheder som stedet skal rumme.

Kunstprojektet er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond.  

Se dokumentaren "Apropos en eng"

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S