Søg

Grønningen NV - Bispeparken

Projektet er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan og skal - udover at håndtere regnmængderne i fremtiden - skabe merværdi for området og højne kvaliteten af parkerne.

Som led i projektet etableres et nyt, bølgende terræn, der omdanner parkernes traditionelle plæner til et mere levende landskab. De eksisterende træer bliver så vidt muligt bevaret og suppleret af en ny, varieret beplantning.  

Området kommer til at bestå af bakker og lavninger (fordybninger i græsarealet).
18 grønne lavninger i forskellige form, dybder og størrelse, kommer der til at være i alt. Der bliver også skabt nye rum og mødesteder langs brandvejene, i gavlrummene og langs de nye tværgående stier.

Udformningen af Grønningen og Bispeparken er sket på baggrund af de ønsker og behov, som områdets beboere har italesat gennem den inddragelsesproces, som har fundet sted. 

Nu og her

Kom til Åben Skurvogn i Grønningen NV Bispeparken

16. maj 2023 kl. 16.30 og igen kl. 17.30

Anlægget af skybruds- og byrumsprojektet i Grønningen NV-Bispeparken er i gang, og du har nu mulighed for at komme ned på byggepladsen og få information om tidsplanen, høre mere om hvor vi bygger samt stille spørgsmål.

Du finder skurvognen i den sydlige del af parken ved Hovmestervej overfor
Tagensbo Skole.

Bemærk: Da der er begrænset plads i skurvognen, gælder først til mølleprincippet.

Du kan møde entreprenør Ebbe Dalsgård, der anlægger hele projektet, rådgiverne fra SLA og Niras, der har projekteret parkerne, kunstner Kerstin Bergendal, der udvikler kunstneriske elementer til parken samt Københavns Kommune, der er ansvarlig for proces og anlæg.

Har du spørgsmål kan du skrive til projektets postkasse: groenningenbispeparken@kk.dk

Skitse af projektforslag

Tidligere i anlægsperioden

Vis alle

Anlæg af Grønningen NV-Bispeparken er i gang

Entreprenør Ebbe Dalsgaard er allerede godt i gang med arbejdet, hvor første opgave er at skabe plads til håndteringen af de kommende skybrudsløsninger. Der fældes derfor ni træer i Grønningen og seks i Bispeparken.

145 nye træer vil blive plantet fordelt i begge parker og gavlrum. De nye træer kommer blandt andet til at bestå af forskellige typer af tjørn, kirsebærtræer, kirsebærkornel, æbletræer, og fyrretræer.

På Tuborgvej, venstre kørebane nær parken Grønningen NV, opsættes afspærring for at fjerne en gammel dampkanal som er i vejen for den styrede underboring. I uge 16 etableres byggegrube nær Bispeparken, hvor den styrede underboring skal fremføres under Tuborgvej for at forbinde Bispeparken og Grønningen NV. Fremover vil det vand der lander i Bispeparken, kunne ledes videre til Grønningen, hvor vandet håndteres i lavningerne, inden det sendes videre via rør til Lersøparken.

Mindre fremkommelighed i parken, Grønningen NV.

Snart vil entreprenøren gå i gang med at forberede skybrudsanlægget i parken. Det vil betyde, at der skal flyttes på en masse jord, som vil give en del mere trafik på brandvejene fra maskiner, som skal transportere jorden. Af sikkerhedsmæssige årsager vil entreprenøren fra denne uge af, spærre parken af. Det vil sige, at det ikke vil være muligt at færdes på brandvejene, eller skyde genvej gennem parken ved brug af gavlrummene. Entreprenøren vil bruge en simpel afspærring, så i tilfælde af brand, kan beredskabet sagtens gøre brug af brandvejene.   

Anlægsperioden 

Anlægsarbejdet vil forløbe i fire faser. Hele anlægsperioden vil forløbe fra ultimo marts 2023 til ultimo 2024.

Som det første vil entreprenøren opsætte byggeplads i den sydlige del af Grønningen v. Hovmestervej.

Arbejdet udføres i 4 faser

Vis alle

Fase 1 (april 2023 - maj 2023)

Styret underboring under Tuborgvej

For at forbinde Bispeparken og Grønningen er det nødvendigt at etablere en ledning der kan transportere det vand der lander i Bispeparken videre ned gennem Grønningen.
I uge 16 etableres byggegrube nær Bispeparken, hvor den styrede underboring skal fremføres under Tuborgvej for at forbinde Bispeparken og Grønningen NV.

I denne periode kan der forekomme nedsat fremkommelighed på Tuborgvej for både bilister og cyklister.

Fase 2 (april 2023 - maj 2024)

Opgravning af Bispeparken og Grønningen 

I denne fase vil entreprenøren påbegynde anlægsarbejdet i begge parker. Herefter vil entreprenøren i begge parker arbejde sig nedefra og op med terrænbearbejde og anlægge de nye lavninger.

Det vil i denne fase ikke være muligt at bruge parkerne. Efterhånden som entreprenøren bliver færdig med parken, vil den løbende blive åbnet op igen.

Dette arbejde forventes at opstarte efter påske 2023 og forventes afsluttet i primo maj 2024. 

Fase 3

Anlæggelse af render på sidevejene.

Fase 4

Etablering af Kiss and ride på Hovmestervej. 

Beplantning i Bispeparken og Grønningen

Vis alle

Træer i Bispeparken og Grønningen

I forbindelse med anlæggelsen af skybrudsprojektet har det været nødvendigt at fælde udvalgte træer for at kunne gøre plads til skybrudssikring. Projektet har, så vidt muligt, fået placeret lavningerne i parken, så færrest mulige træer vil blive berørt. For at kunne etablere de nødvendige lavninger til håndtering af skybrudsvand, er vi nødt til at fælde 15 træer. De træer, der bliver fældet, er træer der overvejende er sidst i deres livscyklus.

Ved omdannelsen af parkerne har det samtidig været muligt at se på mulighederne for at plante nye træer. Projektet planter 145 nye træer fordelt i begge parker og gavlrum og kommer blandt andet til at bestå af forskellige typer af tjørn, kirsebærtræer, kirsebærkornel, æbletræer, og fyrretræer.. De nye 145 træer vi planter, vil tage over for de træer der har begrænset levealder, og de nye træer er dermed med til at sikre parkerne på langsigt. Dermed understøtter det træernes aldersvariation og sikrer en stabil beplantning i et langsigtet perspektiv. Udover dette plantes der en større variation af træer, hvilket vil medføre større biodiversitet og resiliens. Alt dette taler ind i Københavns Kommunes træpolitik, hvortil der arbejdes for at understøtte forskellige principper.

Læs Københavns Kommunes træpolitik

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S