30 timers sprogstimuleringstilbud til børnehave

Tosprogede børn på 3,- 4 og 5 år der ikke er indmeldt i dagtilbud, skal sprogvurderes og ved behov indmeldes i børnehave i 30 timer.

Tosprogede børn på henholdsvis 3,- 4,- og 5 år, der ikke er indmeldt i dagtilbud, skal sprogvurderes, hvis de ikke tidligere er sprogvurderet. Forældre og barn bliver inviteret til en obligatorisk sprogvurdering af barnet i en daginstitution tæt på deres bopæl. Invitation til sprogvurdering bliver automatisk sendt fra Pladsanvisningen til begge forældres e-Boks. 

Vurderingen af barnet viser, om barnet har behov for at modtage obligatorisk sprogstimulering. Hvis det er tilfældet, får barnet et tilbud om 30 timers plads i en børnehave i henhold til Dagtilbudslovens § 11. Tilbuddet udsendes af Pladsanvisningen til forældrenes e-Boks.

30 timeres sprogstimulering

Formålet med 30 timers sprogstimulering er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt tilegner sig de nødvendige dansksproglige kompetencer. Det er en væsentlig forudsætning for, at barnet klarer sig godt på længere sigt, og at barnet får forudsætninger for et godt børneliv og skolegang. Tilbuddet skal være en systematisk og målerettet sprogstimuleringsindsats, som er tilpasset barnets dansksproglige udfordringer. 

Barnet indgår i børnehavens læringsmiljø, hvor det deltager i de almindelige pædagogiske aktiviteter og rutiner i hverdagen på lige fod med de øvrige børn. Det kan blandt andet være:

- At styrke børnenes kommunikative færdigheder, så børnene får mulighed for at udvikle sproget igennem alle hverdagens aktiviteter
- At børnene udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig ennem forskellige genrer
- At børnene støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn symboler og den skriftsproglige verden, herunder tal og bogstaver
- At børnenes egne forudsætninger inddrages med henblik på at få deres begreber forankret i både sprog og kultur
- At børnenes sproglige repertoire inddrages i alle former for pædagogiske intervention.

Det er børnehavens opgave at tilbyde det i dialog og samarbejde med barnets forældre. Ligeledes skal børnehaven tilbyde forældrene vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Der udover skal børnehaven sikre, at barnet introduceres til et læringsmiljø, der bygger på demokratiske værdier med fokus på bl.a. tolerance, medbestemmelse, respekt for mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene.

Pris

Det er et gratis tilbud for forældrene.

Fremmøde 

De 30 timer skal fordeles jævnt over ugen. Det betyder, at timerne som udgangspunkt skal fordeles over de fem hverdage i ugen og placeres på tidspunkter, hvor børnene får mest muligt ud af de aktiviteter, som er planlagt af børnehaven. Barnet kan kun være i børnehaven 30 timer om ugen, hverken mere eller mindre. Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 30 timer, hvis dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder, sådan sygdom og ferie. Det er børnehavens opgave at registerere barnets fremmøde.

Fravær

Kommunen kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet omkring deres barn i 30 timers sprogstimuleringstilbuddet, eller hvis deres barn ikke møder op i 30 timers sprogstimuleringstilbuddet.