Søg

Trin 2: Altan eller tagterrasse

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du søge byggetilladelse hos kommunen.

Trin 2: Når I laver jeres byggeansøgning

I skal søge om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Når I sender jeres ansøgning, er det vigtigt, at I vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer I, at jeres ansøgning bliver afvist.

Vælg den rigtige ansøgningstype

Når I opretter jeres ansøgning i Byg og Miljø skal I vælge, hvilken type byggeri I søger om. Vælg etageboligbyggeri hvis I søger om at opføre altaner på en etageejendom.

Vedhæft en underskrevet fuldmagt

Sådan udfylder I en fuldmagt

Beskriv hvad I søger tilladelse til

I skal beskrive jeres altan- eller tagterrasseprojekt, herunder:

 • Det samlede antal altaner, med præcisering af gårdaltaner og gadealtaner, franske altaner og tagaltaner, trapper til terræn mv.
 • Altanernes størrelse og placering
 • Farver, materialer og udformning af:
  • Altandøre
  • Altandæk, -underside og -forkant
  • Værn, inkl. fastgørelse ovenpå eller udenpå altanbunden
  • Håndlister
 • Indbliksforhold til omkringliggende ejendomme
 • Hvordan projektet er tilpasset ejendommen og den omkringliggende bebyggelse, se fx stilblade og bygningstræk i altanretningslinjerne.

Beskrivelsen af byggeriet og tegningerne skal stemme overens.

Vedlæg tegninger af altanprojektet

I skal vedhæfte ét tegningssæt af de eksisterende, godkendte forhold og ét tegningssæt der viser bebyggelsen med de altaner I søger tilladelse til. Hvis der allerede er opført altaner på ejendommen, skal de fremgå af tegningerne.

Alle tegninger skal være målfaste og tydeligt angive altanranker og adresser.

 • Situationsplan skal vise afstande til modstående bebyggelser og alle bygninger på ejendommen og naboejendomme. Hvis I søger om stuealtaner og trapper til terræn skal I tegne gårdrummets indretning.
 • Etageplaner skal vise altanernes placering, bruttoareal og den målsatte dybde og bredde. Der skal være rumbetegnelser på samtlige rum fx køkken, wc-rum, værelse etc. I skal også vise afstand til vinduer på nabobebyggelsen, og indbliksforhold.
 • Snittegninger skal vise den indvendige loftshøjde i boligerne, altanernes dybde og målsat afstand fra undersiden af altanbunden til terræn.
 • Facadetegninger skal vise altanernes bredde, udformning, placering og målsat afstand fra undersiden af altanbunden til terræn.

Indplacer jeres byggeri i en konstruktionsklasse

Altaner på en etageejendom skal indplaceres i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4.

Sådan indplacerer I jeres byggeri i en konstruktionsklasse

Indplacer jeres byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer I jeres byggeri i en brandklasse

Beskriv beredskabets indsatstaktiske forhold

Sådan redegør I for indsatsmuligheder til byggeriet

Vælg tekniske kapitler for byggeriet

I skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet jeres byggeri er omfattet af.

Når byggeriet er færdigt, skal I dokumentere, at byggeriet overholder de tekniske kapitler, I har afkrydset. I skal derfor allerede fra begyndelsen af byggeriet være opmærksom på at overholde kravene og dokumentere byggeriet.

Her på siden kan I se eksempler på tekniske kapitler, der typisk er relevante når man søger om at opføre altan og tagterrasse.

Eksempler på væsentlige tekniske kapitler

Adgangsforhold (kapitel 2)

I skal sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til og på nye altaner og tagterrasser, herunder værn og håndlister.

Byggeriet er derfor omfattet af bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 2.

Afløb (kapitel 4)

Afløb for regnvand fra altaner eller tagterrasser skal udføres, så bortledning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader på bygninger eller bygningsdele.

Byggeriet kan derfor være omfattet af bestemmelser i kapitel 4.

Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder (kapitel 7)

Under byggeriet skal I planlægge og udføre byggepladsen og byggearbejderne med hensyntagen til personer, omgivelser og miljø.

Byggeriet er derfor omfattet af bestemmelserne i kapitel 7.

Bygningers indretning (Kapitel 9)

Nye altaner og tagterrasser påvirker typisk indretningen af ejendommens boliger.

Byggeriet skal derfor overholde krav i bygningsreglementets kapitel 9.

Energiforbrug (kapitel 11)

Når I etablerer nye og ændrede åbninger i bygningens klimaskærm, og når I etablerer nye vinduer og altandøre, skal byggeriet overholde bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 11.

Forureninger (kapitel 13)

Byggematerialer må ikke medvirke til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af eksisterende byggematerialer.

Byggeriet skal derfor overholde bestemmelser i kapitel 13.

Fugt og vådrum (kapitel 14)

Når i udfører hultagning til montering af altaner og nye altandøre, ændrer i på ejendommens klimaskærm.

Byggeriet skal derfor overholde bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 14.

Lydforhold (kapitel 17)

Ombygningen vil påvirke både klimaskærm og etagedæk, hvilket kan have indflydelse for bygningens lydforhold.

Byggeriet er derfor omfattet af kapitel 17.

Lys og udsyn (kapitel 18)

Altaner kan påvirke mængden af dagslys i underliggende enhed. Byggeriet er derfor omfattet af bestemmelser i kapitel 18.

Hvis I søger om dispensation for dagslyskrav, skal I oplyse om:

 • Afstande til andre bygninger
 • Det samlede antal vinduer til opholdsrum og køkken i underliggende lejlighed
 • Antal vinduer, som altanerne rager udover i den underliggende bolig- eller erhvervsenhed.

I skal beskrive de konkrete forhold, der har indvirkning på dagslyset i de underliggende lejligheder, da forholdene ikke nødvendigvis er ens for alle berørte lejligheder.

Termisk indeklima (kapitel 19)

Når I etablerer større glaspartier i bygningens facade i form af altandøre, og hvis I flytter eksisterende radiatorer i forbindelse med etablering af nye altandøre for at skabe adgang til altanerne, sker der ændringer i bygningens termiske indeklima.

Byggeriet kan derfor være omfattet af bestemmelser i kapitel 19.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret