Søg byggetilladelse til altan eller tagterrasse

Læs retningslinjerne og se, hvordan I søger om byggetilladelse, og hvilket materiale I skal indsende.

Trin 1: Før I søger byggetilladelse

Følg retningslinjerne for altaner og tagterrasser 

I retningslinjerne kan I finde vejledende standardstørrelser og anbefalinger for, hvordan I kan placere og udforme altaner og tagterrasser. 

Følger I retningslinjerne, kan I forvente en hurtigere og mere problemfri sagsbehandling.

Læs retningslinjer for altaner og tagterrasser 

Find ud af, hvilke rammer der gælder for ejendommen

I skal være opmærksom på, om jeres ejendom er opfattet af en lokalplan, da etablering af altaner kan kræve dispensationer fra lokalplanen. 

To eksempler på dispensationer: 

Hvis lokalplanen indeholder bestemmelser om ’Bebyggelsens ydre fremtræden’, skal I søge om dispensation. I skal derfor beskrive:

 • de konkrete farve- og materialevalg
 • udformning af altanbund
 • udformning og montering af håndlister og værn 
 • altandøre og eventuelle indbliksskærme
 • hvordan altanerne fastgøres, og om det er synligt eller ej. 

Hvis lokalplanen har bestemmelser om 'Ubebyggede arealer', og I søger om at etablere lavthængende altaner fx stuealtaner skal I beskrive:

 • ejendommens eksisterende friarealer
 • ejendommens fremtidige friarealer

Find ud af, om der en lokalplan eller andre begrænsninger for, hvad I må bygge på jeres ejendom.

Undersøg ejendommens bevaringsværdi

Hvis jeres ejendom er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen og eller har en SAVE-værdi på 1-4, så betragter vi ejendommen som bevaringsværdig.
Hvis I søger om at etablere altaner på en bevaringsværdige bygning, så anbefaler vi, at I tager udgangspunkt i Altanretningslinjernes ”Stilblade for Bevaringsværdige Bygninger” (side 23) ved udformning af altanerne. Oversigten over stilarter kan bruges som en guide til at identificere væsentlige bygningstræk, der er relevante at forholde sig til ved etablering af altaner.

Undersøg fredningsstatus og bevaringsværdi

Trin 2: Når I laver jeres byggeansøgning

Når I sender jeres ansøgning, er det vigtigt, at I vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer I, at jeres ansøgning bliver afvist.

1. Lav en kort projektbeskrivelse:

 • Beskriv det samlede antal altaner, heraf antal gårdaltaner/gadealtaner/tagaltaner/trapper/franske altaner mv.
 • Beskriv altanernes udformning. Læs mere under ”Lokalplan” og ”Farver/materialer/udformning på altaner”
 • Tjek at antallet af altaner stemmer overens i både tekst, plantegninger og facadetegninger

2. Indplacer dit byggeri i en konstruktionsklasse

Der findes fire konstruktionsklasser, og altaner på en etageejendom er altid indplaceret i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4. I skal derfor have en certificeret statiker til at indplacere byggeriet og udarbejde den nødvendige dokumentation, herunder en starterklæring og en kopi af statikerens certifikat, som I skal sende med jeres ansøgning.

Læs mere om, hvordan I indplacerer jeres byggeri i en konstruktionsklasse

3. Indplacer dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer I jeres byggeri i en brandklasse

4. Beredskabets indsatstaktiske forhold

I skal redegøre for hvordan de ansøgte altaner påvirker redningsberedskabets indsatsmuligheder på ejendommen og hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT). 

Læs mere om dokumentation for redningsberedskabets indsatsmuligheder i Bygningsreglementets vejledning til dokumentation af brandforhold på bygningsreglementet.dk

5. Vælg tekniske kapitler for byggeriet

I skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet jeres byggeri er omfattet af.

Når byggeriet er færdigt, skal I dokumentere, at byggeriet har overholdt kravene i de tekniske kapitler, I har afkrydset. I skal derfor allerede fra begyndelsen af byggeriet være opmærksom på at overholde kravene og dokumentere byggeriet.

6. Lav en tegning af gårdrummets indretning (ved stuealtaner)

Hvis I søger om at etablere stuealtaner, så skal I indtegne gårdens indretning på en situationsplan/stueplan.

7. Lav en situationsplan

Lav en situationsplan af eksisterende og fremtidige forhold. Indtegn afstande til modstående bebyggelser og samtlige bygninger på ejendommen og naboejendomme. Husk at sikre at konkret og senest godkendte forhold fremgår af tegningsmaterialet.

8. Lav en facadetegning

Der skal laves facadetegninger af eksisterende og fremtidige forhold (med nummer på altanranke og adresse).

Når I laver tegningerne, er der tre ting, I skal huske:

 1. Husk at indtegne evt. eksisterende altaner.
 2. Husk, at højden fra terræn til underside af altanbund for de lavest hængende altaner skal fremgå.
 3. Husk at sikre, at de konkrete og senest godkendte forhold fremgår af tegningsmaterialet.

9. Lav en plantegning

I skal lave plantegninger af eksisterende og fremtidige forhold (med nummer på altanranke og adresse). Plantegningerne skal både vise de konkrete etager, hvor der etableres altaner, samt de underliggende etager.

Når I laver tegningerne, er der fire ting, I skal huske:

 1. Husk at rumbetegnelser på samtlige rum skal fremgå.
 2. Husk at indtegne evt. eksisterende altaner.
 3. Husk at målsætte altanernes dybde og bredde. Her skal I være opmærksomme på, at en altans fulde dybde måles vinkelret fra den facade, den opsættes på, til yderside af altanbund inklusive værn. Altanens omfang, inkl. den fulde dybde og bredde, måles som bruttoareal.

  Se et eksempel på måling af altandybe​

  Vi anbefaler, at altaner mod gade udføres med en maksimal længde på 1/3 af murpillens bredde på begge sider af altandøren.

  Se et eksempel på 1/3 af murpillens bredde

 4. Husk at sikre, at de konkrete og senest godkendte forhold fremgår af tegningsmaterialet.

10. Lav en snittegning

I skal lave en snittegning af eksisterende og fremtidige forhold, der viser altandybde og indvendig loftshøjde.

Husk, at højden fra terræn til underside af altanbund for de lavest hængende altaner skal fremgå.

11. Redegør for indbliksforhold

I skal lave en redegørelse eller en tegning, der viser indbliksforhold for jeres naboer – fx illustreret ved at indtegne naboejendommens vinduer nærmest matrikelskel på plantegningerne.

Se et eksempel på indbliksforhold

12. Farver/materialer/udformning på altaner

I skal redegøre for følgende fem ting:

 1. Farver, materialer og udformning af altanundersiderne
 2. Farver, materialer og udformning af altanbund (forkant)
 3. Farver, materialer, udformning og fastgørelse af værn (ovenpå altanbund eller udenpå altanbund).
 4. Farver, materialer og udformning af håndliste
 5. Kort skriftlig redegørelse for, hvordan de ansøgte altaner er tilpasset den pågældende bebyggelse og/eller området, jf. s. 23 om stilblade og s. 29 om bygningstræk i retningslinjerne.

13. Søg evt. dispensation for dagslyskrav

Hvis I søger om dispensation for dagslyskravene i bygningsreglement 2018 (BR18), så skal I sende os følgende oplysninger:

 • Afstande til andre bygninger
 • Det samlede antal vinduer til opholdsrum og køkken i underliggende lejlighed
 • Antal vinduer, som altanerne rager udover i den underliggende lejlighed. OBS! Dette gælder både for boliger og erhverv.
  I skal beskrive de forskellige forhold, der har indvirkning på dagslyset i de underliggende lejligheder, da forholdene ikke nødvendigvis er ens for alle berørte lejligheder.

Søg byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Trin 3: Før I begynder jeres byggeri

I modtager byggetilladelsen i Byg og Miljø, når jeres ansøgning er godkendt.

Byggetilladelsen gælder i 1 år. I skal give os besked om, at I har begyndt byggeriet inden byggetilladelsen udløber. Ellers er jeres byggetilladelse ugyldig.

Sådan giver I besked om, at I påbegynder byggeriet

Trin 4: Før I må tage jeres byggeri i brug

Når jeres byggeri er færdigt, skal I sende dokumentation for, at byggeriet overholder lovgivningen. Herefter får I jeres tilladelse til at tage byggeriet i brug.

I skal selv dokumentere, at I overholder lovgivningen

Når I færdigmelder jeres byggeri, skal I dokumentere, at I overholder de tekniske kapitler, I valgte, da I søgte jeres tilladelse. I skal også skrive under på at I overholder lovgivningen. Dokumentationen har I kunnet indsamle undervejs i byggeprocessen og færdiggøre, når byggearbejdet er afsluttet.

Sådan færdigmelder I jeres byggeri

I skal modtage en tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager jeres færdigmelding, kontrollerer vi, at I har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som jeres byggearbejde er omfattet af.

Er jeres dokumentation fyldestgørende, sender vi jer en tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis jeres byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører I fra os inden for 1 måned efter, I har modtaget jeres tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Kontakt