Tilsyn med bo- og dagtilbud

Her finder du information om tilsyn med Socialforvaltningens tilbud.

Socialtilsyn

Langt hovedparten af Socialforvaltningens tilsynsopgaver foretages nu af socialtilsynene. Læs mere om Socialtilsyn Hovedstaden.

Tilsynsrapporterne vil løbende blive lagt på Tilbudsportalen, ligesom tidligere tilsynsrapporter findes under de enkelte områder nederst på denne side.

Driftsorienterede tilsyn

Socialforvaltningen har fortsat ansvaret for at føre driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private forebyggende tilbud til udsatte borgere, der ikke er omfattet af socialtilsynet.

Det driftsorienterede tilsyn skal kontrollere, at tilbuddet har den nødvendige kvalitet. Der er ikke krav om, at et driftsorienteret tilsyn skal bestå af et tilsynsbesøg. Et driftsorienteret tilsyn kan også være et økonomisk tilsyn, som suppleres med den løbende dialog og sparring mellem forvaltningens centrale kontorer, institutionscentrene og det enkelte tilbud.

Et driftsorienteret tilsyn ser bl.a. på:

  • det socialfaglige indhold
  • om borgerne hører til tilbuddets målgruppe
  • om de pædagogiske metoder omsættes i praksis
  • om de matcher borgernes behov.

I perioden 2014–2015 vil en ekstern leverandør på vegne af Socialforvaltningen aflægge udvalgte forebyggende kommunale og private tilbud til udsatte borgere ét til to udgående driftsorienterede tilsynsbesøg. De udgående driftsorienterede tilsynsbesøg fra ekstern leverandør vil være anmeldt og/eller uanmeldt.

Tilsynsrapporter (2009-2013)

Du finder tidligere tilsynsrapporter under de enkelte områder her:

Kontakt tilbud

Kontaktoplysninger på børneområdets tilbud:

Kontaktoplysninger til tilbud på udsatte-  og socialpsykiatriområdet:

Kontaktoplysninger på handicapområdet:

Kontakt